Zprávy

Náhled

ZMĚNA TERMÍNU PŘEDNÁŠEK KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA

Publikováno: 2.11.2022 | Pobočka: Olomouc

VÁŽENÍ ÚČASTNÍCÍ KURZU , OZNAMUJI ZMĚNY V KURZU CMKA - PŘEDNÁŠKA ÚVOD DO PÍSMA SVATÉHO A BIBLISTIKY - Doc. Dr. PETR MAREČEK, Th.D., JE PŘELOŽENA ZE STŘEDY NA ČTVRTEK 3. 11. 2022 v  ČASE 17.00 - 18:30 hod. DALŠÍ PŘEDNÁŠKY V TERMÍNECH  9. 11. a 16.11.  BUDOU VE STŘEDU  V ČASE  17:00 hod - 18:30 hod. Místo výuky beze změny - učebna CMKA, Wurmova 11, Olomouc.

KURZ  PROBÍHÁ PREZENČNÍ I DISTANČNÍ FORMOU (ON LINE,YOUTUBE KANAL) V PRŮBĚHU KURZU. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU - ELEKTRONICKY: www. cmka-akademie.cz, e-

P. ThDr. Jiří Koníček, prezident CMKA, garant kurzu

Náhled

II. ročník MOBILNÍ UNIVERZITA VZDĚLÁVACÍ KURZY FORMOU AUTOBUSOVÝCH ZÁJEZDŮ

Publikováno: 21.9.2022 | Pobočka: Brno

KLUB KŘESŤANSKÉ AKADEMIE CMKA – REGION „GANDIA“

nabízí v zimním semestru 2022/23

II. ročník MOBILNÍ UNIVERZITA VZDĚLÁVACÍ KURZY FORMOU AUTOBUSOVÝCH ZÁJEZDŮ

PROGRAM ZÁJEZDŮ

24. 9. – Bečov – Relikviář sv. Maura, Teplá – klášter premonstrátů - téma – historie řádu premonstrátů (OPraem), bl. Hroznata – 125. let od blahořečení, 805. let od smrti

22. 10. – Trnava - Malý Řím, Nitra – biskupský palác (SK) - téma – cyrilometodějská mise a Velkomoravská říše

17. 11. – Wien – katedrála a kapucínská hrobka, Klášter Klosterneuburg - – téma – 100. let od smrti bl. Karla Habsburského, augustiniánští kanovníci

3. 12. – Krakov – hrad Wawel s katedrálou, Lagiewniki – sanktuária Božího milosrdenství a sv. Jana Pavla II. – téma – sv. Jan Pavel II. - 44. let od zvolení, adventní trhy

Přednášky probíhají během jízdy autobusu. Výklad na místě. Mše svatá. Studijní materiály. Závěrečný certifikát – v případě absolvování celého akademického roku.

Cena: Bečov – 850,-Kč, Trnava – 500,- Kč, Wien – 600,- Kč, Krakov – 850,- Kč Při absolvování celého kurzu celková částka 2400,- Kč (sleva 400,- Kč)

Přihlášky s uvedením jména a příjmení (vč. titulů), doručovací adresy, telefonu a e-mailu pro zaslání potvrzení zasílejte na adresu: mobilni.univerzita@seznam.cz, Marie Mezuláníková, 9. května 939, 664 53 Újezd u Brna, tel. 736 531 019

Náhled

II. ROČNÍK KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA

Publikováno: 19.9.2022 | Pobočka: Olomouc

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE-KLUB CMKA OLOMOUC

POŘÁDÁ II. ROČNÍK KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA

Cyrilometodějská křesťanská akademie pokračuje v pravidelném vzdělávání v teologii a teologických oborech v rámci vzdělávacího programu II. ročníkem kurzu Teologie v praktickém životě. Kurz rozvíjí vzdělávání v nauce víry a učení církve a je zaměřen na poznávání teologie a jejích oborů ve vztahu k aktuálním tématům a využití v praktickém křesťanském životě.

 

KDY: STŘEDA - 18:00 - 19:30 HOD v období - 12.10. - 16. 12. 2022

KDE: UČEBNA CMKA, WURMOVA 11, OLOMOUC

 

ANOTACE PŘEDNÁŠENÝCH TÉMAT KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA

I.SYNODALITA V DĚJINÁCH A SOUČASNOSTI KATOLICKÉ CÍRKVE - ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D.

Přednášky během dvou setkání budou zaměřeny na pojetí synodality v dějinách církve a na její současné oživení, vycházející z pontifikátu papeže Františka (synodální proces, změny v pojetí Synody biskupů atd.). Naukový výklad je podkladem a úvodem k setkávání synodální skupiny v rámci CMKA.

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK -12. 10.,19. 10. 2022

II. ÚVOD DO PÍSMA SVATÉHO A BIBLISTIKY - Doc. Dr. PETR MAREČEK, Th.D.

Cyklus přednášek proběhne ve 4 setkáních na téma: I. Vznik Bible (dějiny utváření Starého zákona a Nového zákona) II. Dějiny předávání textu Starého zákona a Nového zákona. III. Náboženské a politické pozadí novozákonní doby. IV. Historická fakta a Nový zákon.

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK – 26. 10., 2. 11., 9.11., 16. 11. 2022

III. ÚVOD DO KANONICKÉHO PRÁVA – CIC - ICLIC. JIŘÍ ZÁMEČNÍK

Cyklus přednášek, který proběhne ve 4 setkáních, poskytuje uvedení a výklad pojmu kanonického - církevního práva, historie, úvod do Kodexu kanonického práva a praktická aplikace v životě církve a křesťana.

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK - 23.11., 30.11., 7.12.,14.12. 2022

ANOTACE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH NA KURZU

Doc. Dr. PETR MAREČEK, Th.D.

Kněz brněnské diecéze, učí na CMTF UP Olomouci. V přednáškové činnosti se zaměřuje především na úvod do Nového zákona, novozákonní exegezi a teologii Starého a Nového zákona. V roce 1993 ukončil studium teologie na Lateránské univerzitě v Římě. V letech 1993–1996 absolvoval postgraduální odborné studium biblických věd na Papežském biblickém institutu v Římě a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V letech 1997–2000 absolvoval doktorandské studium v oboru biblické teologie na Papežské univerzitě Gregoriana v Římě. V roce 2006 se habilitoval před vědeckou radou CMTF UP v Olomouc.

ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D.

Kněz olomoucké arcidiecéze, který od roku 2018 učí fundamentální teologii a teologickou metodu na CMTF Olomouc. Základní kurz teologie studoval v Olomouci a v Římě. Licenciát a doktorát z teologie (specializace ve fundamentální teologii) dosáhl na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě.

ICLic. Jiří Zámečník

Kněz olomoucké arcidiecéze, od roku 2019 učí církevní právo na CMTF Olomouc. Základní kurz teologie studoval v Olomouci a v Římě. Licenciát z kanonického práva dosáhl na Papežské univerzitě Santa Croce v Římě. Biskupský delegát olomoucké arcidiecéze po svatořečení.

KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ A SOUČASNĚ BUDE MOŽNÉ

ÚČASTNIT SE DISTANČNÍ FORMOU (ON LINE,YOUTUBE KANAL CMKA).

PŘIHLÁŠENÍ DO II. ROČNÍKU KURZU - PREZENČNÍ I DISTANČNÍ FORMA:

ELEKTRONICKY - www. cmka-akademie.cz, e-mail: mska@mska-akademie.cz

PÍSEMNĚ POŠTOU NA ADRESU: CMKA, Z. S.,

WURMOVA 11, 779 00 OLOMOUC

NEBO OSOBNĚ BĚHEM KURZU.

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE MOŽNÉ DO10.10. 2022

 

 

 

 

Náhled

PŘEDNÁŠKA, BESEDA, AUTOGRAMIÁDA S AUTORKOU KNIHY "ISLAM, Pro ty, kdo o něm chtějí mluvit, ale zatím o něm mnoho nevědí.

Publikováno: 25.8.2022 | Pobočka: Olomouc

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE OLOMOUC VE SPOLUPRÁCI S ARCIBISKUPSTVÍM OLOMOUCKÝM A FARNOSTÍ ŘÍMOV POŘÁDÁ

PŘEDNÁŠKU A BESEDU S ANNIE LAURENT, AUTORKOU KNIHY: ISLÁM. Pro ty, kdo o něm chtějí mluvit, ale zatím o něm mnoho nevědí.

TERMÍN KONÁNÍ: 31. 8. 2022 V ČASE 17:00 – 19:00 HOD.

MÍSTO KONÁNÍ: SÁL ARCIBISKUPSKÉ KURIE, BISKUPSKÉ NÁM 1, OLOMOUC

Na úvod je prezentace knihy Islám pro ty, kdo o něm chtějí mluvit, ale zatím o něm mnoho nevědí. (Publikace obsahuje tato témata: 1. Počátky islámu - Mohamed a Korán; 2. Proudy a rozpory uvnitř islámu; 3. Islamismus, džihád a islámské mučednictví; 4. Muž, žena a rodina v islámu; 5. Rozpory a protiřečení si v koránu; 6. Jak vidí islám židovství a křesťanství; 7. Aktuální postavení křesťanů v islámském světě; 8. Překážky hlásání Krista muslimům; 9. Může být islám evropský? 10. Jak máme pohlížet na islám a na muslimy?).

Po úvodní prezentaci knihy následuje přednáška na témata: Jak vidí islám židovství a křesťanství; Může být islám evropský? Jak máme pohlížet na islám a na muslimy.

Na závěr proběhne beseda. Bude možné zakoupit si knihu na místě a nechat si ji autorkou podepsat.

Paní Annie Laurent, je francouzská novinářka a politoložka. Mimoto se věnuje i problematice Blízkého východu, pronásledování východních křesťanů, politice a vztahům mezi křesťany a muslimy na Blízkém východě. Paní Laurent přednáší o nedávno svatořečeném Charlesovi (Karlovi) de Foucauld, apoštolu Sahary.

IFORMACE- KONTAKT: web CMKA: cmka-akademie.cz, tel.+420603458840, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Náhled

Valné shromáždění CMKA 4. 6. 2022

Publikováno: 30.6.2022 | Pobočka: Olomouc

Dne 4. června 2022 se uskutečnilo v Olomouci valné shromáždění CMKA, které proběhlo v souladu navrženým programem a schválilo výroční zprávu prezidenta o činnosti CMKA za rok 2021, plán činnosti na rok 2022, zprávu o hospodaření za rok 2021, návrh rozpočtu na rok 2022 a zprávu revizní komise CMKA za rok 2021.

Ve výroční zprávě prezdienta CMKA zaznělo, že pandemicka situace byla příležitostí k hledání a rozvinutí nových forem vzdělávání v projektech kurz Teologie v praktickém životě křesťana a Mobilní univerzita. Kurz teologie v praktickém životě křesťana poskytuje pravidelné vzdělávání a poznávání teologických oborů ve vztahu k praktickému životu a aktuálním tématům a je realizován jak v prezenční,tak i distační formě. Projekt Mobilní univerzity CMKA obsahuje studijní cesty, jednodenní výlety, semináře, přednášky a komentované prohlídky se zaměřením na křesťanskou nauku, dějiny umění a kultury, zemi a její obyvatele. Přednášky probíhají během jízdy autobusu. Výklad na místě. Mše svatá. Studijní materiály.

Na Valném shromáždění CMKA přijal pozvání k účasti vzácný host, biskup, generální vikář, biskup Mons. Josef Nuzík. V pozdravném slovu otec biskup uvítal angažovanost kněží a akademiků z různých oborů v CMKA. Připomněl podporu a spolupráci arcibiskupství s akademií a důležitou roli, kterou má Akademie v pomoci a spolupráci v celoživotním vzdělávání laiků v křesťanském učení.

Na závěr VS byl akademický blok ke vzpomínce a uctění Mons. Prof. Tichého. Po hudebním vystoupení v úvodním slovu prezident CMKA ThDr. Jiří Koníček připomněl, že úmrtím prof. Ladislava Tichého naše Akademie ztrácí osobnost, která svojí akademickou erudicí, a osobnostním charakterem tvůrčího, laskavého, pozorného otevřeného člověka, mimořádným způsobem přispívala k naslouchání a akademickému dialogu k pokojnému sdílení a vzájemné spolupráci v akademickém a církevním společenství. Otec biskup Mons. Josef Nuzík přednesl zamyšlení i svědectví o jedinečném naplnění jeho příjmení ve slovech Kristových: „učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný.srdcem“. Veliké dílo, které Prof. Tichý vykonal a vše co druhým ve své kněžské a ademické službě předával, bylo provázeno mimořádnou skromností, pokornou tichostí a otevřeným srdce. Zvláštní osobní svědectví připomněl v ušlechtilém přijímání utrpení a nesení oběti kříže své nemoci. Po duchovním zamyšlení byla promítnuta prezentace připomínající jeho život a dílo. V prezentaci byla připomenoto co bylo nejdůležitější vestudiu a prezentaci novozákonních textů - snaha šířit tu největší hodnotu jak sám připomínal: „Je to text apoštola Pavla o lásce ve třinácté kapitole Prvního listu Korinťanům: Láska nikdy nepřestává. Já to pokládám za základ, na kterém se snažím budovat svůj život, i když třeba nedokonale, ale za základ, který potřebují všichni. Bez lásky člověk nemůže být plně člověkem“. Vzpomínková akademie byla zakončena modlitbou otce biskupa, ve které poděkoval Pánu Bohu za vše co nám dal a vykonal když byl mezi námi a vyprošoval mu na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje odměnu věčné radosti v nebeském království. Při společenském setkání mohli účastníci pohovořit s otcem biskupem.

Na závěr VS otec biskup Mons. Josef Nuzík požehnal sochy svatých Cyrila a Metoděje umístěné prostorách a sídle Cyrilometodějsko křesťanské akademie spojené s duchovním povzbuzením otce biskupa Josefa a přáním, aby na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje se sídlo CMKA v Olomouci stalo místem vzdělávání a akademického dialogu k rozvíjení cyrilometodějského odkazu.

ThDr. ICLic. Jiří Koníček,  Prezident CMKA

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2022/2023, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2022/2023, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI