Zprávy

Náhled

XV. CYRILOMETODĚJSKÉ AKADEMICKÉ DNY „1150. VÝROČÍ ARCIBISKUPA SV. METODĚJE A ZŘÍZENÍ  MORAVSKO-PANONSKÉ DIECÉZE“

Publikováno: 14.11.2023 | Pobočka: Olomouc

CYRILOMETODĚJSKÁ  KŘESŤANSKÁ AKADEMIE POŘÁDÁ VE DNECH 1. - 2. 12. 2023 V OLOMOUCI  XXII. AKADEMICKÉ DNY CMKA NA TÉMA  „1150. VÝROČÍ ARCIBISKUPA SV. METODĚJE A ZŘÍZENÍ  MORAVSKO-PANONSKÉ DIECÉZE“

PROGRAM AKADEMICKÝCH DNŮ

1. 12. – 18:00 HOD – KATEDRÁLA SV. VÁCLAVA - PONTIFIKÁLNÍ MŠE SV. KE CTI SV. METODĚJE

             - celebrant a kazatel – Mons. Josef Nuzík, apoštolský administrátor olomoucké arcidiecéze

2. 12. – 9:00- 14:00 HOD – KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ - KAPLE  SESTOUPENÍ SVATÉHO DUCHA

9:00 – 9:45 –   AKATHIST KE SV. CYRILU A METODĚJI A UCTĚNÍ  OSTATKŮ SV. CYRILA – P. Petr Prinz, administrátor

10:00 – 10:10 – POZDRAVY  HOSTŮ A ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA CMKA - P.ThDr. Jiří Koníček

10:15 – 11:00 – ARCIBISKUP SV. METODĚJ A MORAVSKO-PANONSKÁ  ARCIDIECÉZE - ThLic. Josef Mikulášek, Th.D.

11:00 – 11:45 – LITERÁRNÍ ODKAZ A DÍLO SV. METODĚJE  - doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.

11:45 – 12:00 – PŘESTÁVKA

12:00 – 12:45 – OSOBNOSTI ROZVÍJEJÍCÍ CYRILOMETODĚJSKÝ ODKAZ   – ARCIBISKUP A. C. STOJAN –                                      PREZENTACE PUBLIKACE P. A. ŠEBELA – P. ThLic. Jan Larisch, ThD.

12:45 – 13:00 - DISKUSE, ZÁVĚR

13:00 – 14:00 – SPOLEČNÝ PŘÍPITEK, OBĚD

ZÁŠTITU NAD AKCÍ PŘIJAL: Mons. Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze

ORGANUZUJE: - CYRILOMETODĚJSKÁ  KŘESŤANSKÁ AKADEMIE    

PARTNERSTVÍ: - ARCIBISKUPSTVÍ   OLOMOUCKÉ - ŘECKOKATOLICKÁ  FARNOST V OLOMOUCI

PŘÍSPĚVEK DOBROVOLNÝ 

KONTAKT - INFORMACE  www.mska-akademie.cz,

ODKAZ NA PŘIHLÁŠENÍ: QRCode pro Akademické dny - přihlášení 

Náhled

ZAHÁJENÍ A POZVÁNÍ NA KURZ STAROSLOVĚNSTINY

Publikováno: 24.10.2023 | Pobočka: Olomouc

CMKA při příležitosti 1150 výročí jmenování sv. Metoděje arcibiskupem moravsko-pannoským a zřízení moravsko-panonského arcibiskupství pořádá v tomto akademickém roce v rámci Teologie v praktickém životě křesťana cyklus přednášek na téma HISTORIE A SOUČASNOST STAROSLOVĚNSKÉ LITURGIE ŘÍMSKÉHO OBŘADU – přednáší doc. Mgr. MIROSLAV VEPŘEK,Ph.D., který vyučuje na Filozofické fakultě UP Olomouc, specializace na staroslověnštinu a bohemistiku, církevní slovanštinu české redakce.

 

Zahájení kurzu a první přednáška proběhla 10.10. 2023 za mimořádně hojné účasti přihlášených účastníků k prezenčnímu studiu na téma FENOMÉN LITURGICKÉHO DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE VE STAROSLOVĚNŠTINĚ – BOHOSLUŽEBNÉ KNIHY ŘÍMSKÉ LITURGIE – KYJEVSKÉ LISTY. Přednášející mimořádně erudovaným způsobem a velmi poutavou formou přiblížil osobnostní přínos a dílo sv. Cyrila a Metoděje při tvorbě písma a jazyka, jejich mimořádný přístup v překladatelském dílu liturgických textů, zejména díla Kijevské listy.

Přednášející uvedl původ a vznik staroslověnštiny jakožto církevní slovanština. Staroslovenština – praslovanština byla na Moravě a v oblasti Soluně, kde žili Slované a byla dána vzájemná blízkost a srozumitelnost. Křesťanství na Moravě předpokládalo znalost základních textů v modlitby, zárodek liturgie – ve staroslověnském jazyce – zejména překlad základních modliteb. Praslovanština je jazykové dílo Konstantýna – Cyrila a Metoděje, kteří vytvořili jazyk na úrovní řečtiny a latiny – mohlo se plnohodnotně používat k překladu k Písma liturgických i těžších textů. Sv. Cyril a Metoděj přistupovali velmi prozíravě ve své mise, protože přes svoji odbornost, vzdělanost a vyšší jazykovou úroveň, tak neodmítl vše místní, převzal vše, co už bylo a zakomponoval do svého překladu a jazyka. Konstantýn a Metoděj – chtěli pro liturgické texty uplatnit byzantské text. Uvědomovali si však, že jsou na území v kompetenci Říma, proto přináší texty ke schválení do Říma. Přijetí papežem přineslo schválení liturgických textů ve staroslovenštině v římském ritu. Také byly vyvráceny pochybností ze strany franckých kněží. Kijevské list byli dalším zajímavým tématem přednášky. Rukopis Kyjevské listy je nejstarší slovanský rukopis vůbec (konec 9. stol. /poč. 10 stol), možný původ velkomoravský (původ vzniku v Čechách - sv. Ludmila – sv. Václav). Rukopis zachovává velkomoravskou variantu staroslověnštiny a nejstarší typ hlaholice ( hlaholice „polooblá“). Obsahuje sakramentář - mešní texty římské liturgie ve staroslověnštině. Nejbližší zjištěná latinská verze textu v tzv. Padovském sakramanetaři z 6.-7. století – modlitba vstupní, nad dary, po přijímání. Je to volný překlad, přebásnění latinského textu a jedná se o nejstarší doklad římské liturgie, který je určen jako misál - „ cestovní“ kodex („libellus missae“) speciální liturgická příležitost (formuláře: ke cti sv. Klimenta, ke sv. Felicity, šest mši bez vazby na konkrétní liturgickou památku – na dny během roku jeden mešní formulář pro svátky mučedníků a jeden ke cti „ všech nebeských sil“ a Panny Marie. Forma rukopisu Kyjevské listy – zachovávají formu velkomoravského jazyka jazyková podoba – původ na Moravě. V závěru přednášky byl představen fenomén Hlaholská mše, který má dvojí pojetí - liturgické účely - je římská liturgie ve staroslovenštině – povinnou součástí římské liturgie a účely hudební - zhudebněné texty – ordinarium, ale není to ordinárium, ale spíše je to umělecká inspirace s použitím hlaholice. Velmi přínosné a zajímavé bylo předložení ukázky a přednesu textů ve staroslověnštině. Záznam přednášky je možné stáhnout na odkazu na úschovně: https://www.uschovna.cz/zasilka/MZGVPKDGCHP7IYB6-ZVB/ .

Zveme na druhou přednášku na téma: NOVODOBÉ LITURGICKÉ TEXTY Z 20. STOLETÍ,

HLAHOLSKÝ MISÁL SESTAVENÝ V. TKADLČÍKEM, která se uskuteční:

Kdy: úterý 24. 10. 2023 v 18:00 -19:30 hod, po přednášce - 19:30-20:30 hod - beseda

Kde: UČEBNA CMKA , Wurmova 11, Olomouc (budova Arcibiskupské knihovny, přes dvůr vstup u soch sv. Cyrila a Metoděje).

Účastníci distanční formy a zájemci mohou sledovat přednášku, která bude opět přenášena online stejný odkaz přes Zoom, tedy: https://cesnet.zoom.us/j/99174290886 .

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA OBOJÍ FORMU JE MOŽNÉ I NADÁLE V PRŮBĚHU KURZU - ELEKTRONICKY NA WEBU CMKA kliknutím na přihlašovací okénko: web - mska-akademie.cz. nebo písemně: Sekretariát CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc nebo osobně při účasti na kurzu.

Náhled

NABÍDKA PROJEKTU MOBILNÍ UNIVERZITA V ZIMNÍM SEMESTRU 2023

Publikováno: 4.10.2023

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE - KLUB CMKA – REGION „GANDIA“ POŘÁDÁ V ZIMNÍM SEMESTRU 2023/24 III. ROČNÍK A NABÍZÍ

MOBILNÍ UNIVERZITA - VZDĚLÁVACÍ KURZY FORMOU AUTOBUSOVÝCH ZÁJEZDŮ

7. 10. – Lomec – Kostel Jména PM, Kájov – Kostel Nanebevzetí PM, Klášter Zlatá Koruna, Svatý Kámen – poutní kostel PM Sněžné, Maria Schnee (A) téma – Litanie loretánská, cisterciáci

21. 10. – Klášter Kladruby, Karlštejn – všechny hradní kaple - téma – doba Karla IV, benediktini

17. 11. – Přibyslavice – poutní místo, Nová Říše – klášter premonstrátů, Slavonice – kostel Božího Těla, Montserrat u Cizkrajova, Fratres (A) – téma – Eucharistie, premonstráti

9. 12. – Drážďany (Dresden) (SRN) – adventní trhy, Stolenfest, Moritzburg – Tři oříšky pro Popelku – téma – česko-německá historie, křesťanské umění

Přednášky probíhají během jízdy autobusu. Výklad na místě. Mše svatá. Studijní materiály. Závěrečný certifikát – v případě absolvování celého akademického roku.

Cena: Lomec – 800,-Kč, Karlštejn – 900,- Kč, Slavonice – 500,- Kč, Drážďany – 1000,- Kč

Při absolvování celého kurzu celková částka 2700,- Kč (sleva 500,- Kč)

Přihlášky s uvedením jména a příjmení (vč. titulů), doručovací adresy, telefonu a e-mailu pro zaslání potvrzení zasílejte na adresu: mobilni.univerzita@seznam.cz, Marie Mezuláníková, 9. května 939, 664 53 Újezd u Brna, tel. 737 592 712

Náhled

PŘEDNÁŠKY: HISTORIE A SOUČASNOST STAROSLOVĚNSKÉ LITURGIE ŘÍMSKÉHO OBŘADU

Publikováno: 20.9.2023 | Pobočka: Olomouc

Při příležitosti 1150. výročí jmenování sv. Metoděje arcibiskupem moravsko-panonským Cyrilometodějská křesťanská akademie v rámci kurzu Teologie v praktickém životě křesťana a k poznání staroslověnštiny a Hlaholského misálu k slavení staroslověnské liturgie připravila mimořádný cyklus přednášek na téma:

HISTORIE A SOUČASNOST STAROSLOVĚNSKÉ LITURGIE ŘÍMSKÉHO OBŘADU

– přednáší doc. Mgr. MIROSLAV VEPŘEK,Ph.D. - vyučuje na Filozofické fakultě UP Olomouc, specializace na staroslověnštinu a bohemistiku, církevní slovanštinu české redakce.

Kdy: pravidelně úterý – 18:00 – 19:30 hod. (10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11. 2023)

Kde: UČEBNA CMKA Olomouc, Wurmova 11, Olomouc (budova Arcibiskupské knihovny)

Kurz liturgické staroslověnštiny - je věnován fenoménu liturgického díla sv. Cyrila a Metoděje ve staroslověnštině, přesněji bohoslužbě římské, která je doložena již nejstarším dochovaným slovanským rukopisem psaným hlaholicí, tzv. Kyjevskými listy. Zájemci budou seznámeni s historií, zachovanými památkami, problematikou písma a jazyka. Zvláštní pozornost bude věnována dodnes platnému misálu k užití v českých a moravských diecézích. Nedílnou součástí kurzu bude též praktický výklad a návod k užití novodobé staroslověnštiny v praxi. Hlaholský misál byl vydán 1992 schválen ČBK a distribuován do farností. Kurz poskytuje mimořádnou příležitost kněžím i laikům k seznámení a k obnově slavení liturgie ve staroslověnštině.

TERMÍNY A TÉMATA PŘEDNÁŠEK

10. 10. – FENOMÉN LITURGICKÉHO DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE VE STAROSLOVĚNŠTINĚ – BOHOSLUŽEBNÉ KNIHY ŘÍMSKÉ LITURGIE – KYJEVSKÉ LISTY

24. 10. – NOVODOBÉ LITURGICKÉ TEXTY Z 20. STOLETÍ, HLAHOLSKÝ MISÁL SESTAVENÝ V. TKADLČÍKEM

7. 11. – HLAHOLICE – PROBLEMATIKA PÍSMA A JAZYKA

21. 11. – PRAKTICKÝ VÝKLAD A NÁVOD K UŽITÍ NOVODOBÉ STAROSLOVĚNŠTINY V PRAXI.

KURZ PROBÍHÁ PREZENČNĚ A JE MOŽNO SE ÚČASTNIT DISTANČNÍ FORMOU.

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE MOŽNÉ ELEKTRONICKY NA WEBU: mska-akademie.cz.

nebo písemně: Sekretariát CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc.

 

Náhled

Zpráva a pozdrav P. Jiří Koníčka z poúrazového  léčení

Publikováno: 15.9.2023 | Pobočka: Olomouc

Zpráva P. Jiří Koníčka z poúrazového léčení

Vážení členové a příznivci Akademie,

chtěl bych vám podat zprávu o situaci a zdravotním stavu po úrazu a léčení, které mě omezilo v pastorační činnosti a přípravě plánovaných aktivit CMKA. V čase dovolené k zotavení jsem dne 24.7. havaroval na kole a došlo k pádu a úrazu. Ve Strakonické nemocnici zjistili zlomení pánve  (ve třech místech) a byla zahájena konzervativní léčba s prognózou 6 týdnů v akutní fázi až 3 měsíce k úplnému zahojení. Po stabilizaci převoz do FN Olomouc traumatologické oddělení. Po vertikalizaci (nácviku chůze s berlami) pokračovalo léčení v domácím prostředí. Po zahojení byla zahájena rehabilitace ve FN Olomouc při hospitalizaci a po ukončení hospitalizace 15. 9. 2023 probíhá rehabilitace ambulantní formou.

Během celého času zakouším mimořádnou ochranu a péči Panny Marie a naplnění motta Světových dnů mládeže: „Maria vstala a spěchala“ i slova papeže Františka: „Panna Maria ihned vstává, spěchá na pomoc a neodkladně jedná. Zakoušel jsem, že Panna Maria ihned vstala a spěchala k pomoci a neodkladně jedná a všestranně pomáhá i tím, že následky pádu byly minimalizovány a léčení probíhá maximálně rychle a úspěšně. Také v této spojitosti mého pádu byla velmi příhodná a útěšná slova papeže Františka, který řekl při vigilii Světových dnů mládeže: „Těžkosti života jsou pády. Není důležité upadnout, ale důležité je vstát, důležité je pomáhat druhým vstát“. Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě v tomto těžkém období provázeli modlitbou a pomocí a pomáhali mi vstát, abych se mohl vrátit k pastorační službě a k plnému fungování v přípravě aktivit a činnosti CMKA v novém akademickém roce.

S přáním úspěšného zahájení nového akademického roku zdraví a žehná P. Jiří Koníček, prezident CMKA

 

 

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI