Zprávy

Náhled

Pozvánka na Valné shromáždění Cyrilometodějské křesťanské akademie, z.s.

Publikováno: 27.5.2024 | Pobočka: Olomouc

Vážení členové CMKA,

podle stanov CMKA svolávám jako Prezident CMKA, na základě rozhodnutí Prezidia CMKA ze dne 27. 5. 2024, touto pozvánkou Valné shromáždění CMKA,

a to na sobotu 29. června 2024, 10.30 hodin, do sídla CMKA, adresou Wurmova 11, 779 00 Olomouc.

Program Valného shromáždění připravilo a schválilo Prezidium CMKA dne 27. 5. 2024.

Program Valného shromáždění:

 1. Zahájení a ověření, zda je Valné shromáždění schopno se usnášet;
 2. Volba předsedy Valného shromáždění, návrhové a volební komise, zapisovatele
  a ověřovatelů zápisu Valného shromáždění;
 3. Schválení programu Valného shromáždění;
 4. Schválení Výroční zprávy Prezidenta o činnosti CMKA za rok 2023, Programu činnosti
  na rok 2024, Zprávy o hospodaření za rok 2023, Návrhu rozpočtu na rok 2024 a Zprávy Revizní komise CMKA za rok 2023;
 5. Přestávka;
 6. Zpráva o činnosti a výhled činnosti regionálních poboček, klubů křesťanské akademie
  a kolektivních členů CMKA;
 7. Diskuze k záležitostem spolku dle ustanovení § 251 a souvisejících občanského zákoníku;
 8. Závěr.

Po konání Valného shromáždění jste všichni zváni na společenské setkání s posezením
a pohoštěním konané při příležitosti ukončení akademického roku CMKA 2023/2024
taktéž v sídle CMKA (na parkán), adresou Wurmova 11, 779 00 Olomouc.

Těším se na setkání s Vámi  ThDr. ICLic. Jiří Koníček,  Prezident CMKA

Náhled

ZMĚNA TERMÍNŮ PŘEDNÁŠEK KURZU STAROSLOVĚNŠTINY

Publikováno: 6.5.2024 | Pobočka: Olomouc

 

Vážení účastnící  kurzu,

z organizačních důvodů dochází v probíhajícím kurzu Staroslověnská liturgie a literatury k zásadním změnám:

1) Ruší se  přednáška plánovaná na 9. 5. v 18 hod - 19.30 hod ( z důvodu účasti na mše sv. v katedrále v 18 hod k Nanebevstoupení Páně).

2) další dvě přednášky kurzu se budou konat v úterky: 21.5., 28.5. 2024 – ČAS:18:00 – 19:30 HOD

- 21.5 - STAROSLOVĚNSKÉ LEGENDY 10. A 11. STOL.

- 28.5. - STAROSLOVĚNŠTINA V PASTORAČNÍ PRAXI ČESKÉA MORAVSKÉ CÍRKEVNÍ OBLASTI

Místo a přednášející je beze změny: UČEBNA CMKA, Wurmova 11, Olomouc, přednáší doc. Mgr. MIROSLAV VEPŘEK, Ph.D.- vyučující na Filozofické fakultě UP Olomouc

Přednášky lze  sledovat on-line na odkazu: https://cesnet.zoom.us/j/95318171093

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ A ZÁJEM I ÚČAST . PŘEJI KRÁSNÝ MÁJOVÝ ČAS P. JIŘÍ KONÍČE

Náhled

NABÍDKA KURZU STAROSLOVĚNSKÁ LITURGIE A LITERATURA V ČESKÉM PROSTŘEDÍ

Publikováno: 10.4.2024 | Pobočka: Olomouc

Cyrilometodějská křesťanská akademie v rámci kurzu Teologie v praktickém životě křesťana a k poznání  cyrilometodějského díla pořádá v letním semestru akademického roku 2024 cyklus 4 přednášek na téma:

STAROSLOVĚNSKÁ LITURGIE A LITERATURA V ČESKÉM PROSTŘEDÍ

přednáší doc. Mgr. MIROSLAV VEPŘEK, Ph.D.- vyučující na Filozofické fakultě UP Olomouc staroslověnštinu a bohemistiku, církevní slovanštinu české redakce.

KDY: 18.4., 2.5., 16.5., 30.5. 2024 – ČAS:18:00 – 19:30 HOD

KDE: UČEBNA CMKA, Wurmova 11, Olomouc,

TÉMA PŘEDNÁŠEK

18.4. -HISTORICKÉ OTÁZKY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM STAROSLOVĚNŠTINY NA MORAVĚ A V ČECHÁCH

2. 5. - PÍSMO A LITURGIE - PRAŽSKÉ ZLOMKY HLAHOLSKÉ

9.5 - STAROSLOVĚNSKÉ LEGENDY 10. A 11. STOL.

23.5. - STAROSLOVĚNŠTINA V PASTORAČNÍ PRAXI ČESKÉ

A MORAVSKÉ CÍRKEVNÍ OBLASTI

Cyklus 4 přednášek v letním semestru se zabývá rozvojem cyrilometodějského dědictví v průběhu následujících staletí v českém prostředí, zejména v 10. a11. století. Bude představena problematika historická a jednotlivé památky staroslověnského písemnictví.

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE MOŽNÉ ELEKTRONICKY NA WEBU: mska-akademie.cz., konjir@seznam.cz nebo písemně: Sekretariát CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc.

KURZ PROBÍHÁ PREZENČNĚ A JE MOŽNO SE ÚČASTNIT DISTAČNÍ FORMOU.

- odkaz na dnešní online promítání přednášky https://cesnet.zoom.us/j/95318171093

Náhled

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ 2024

Publikováno: 25.3.2024 | Pobočka: Olomouc

Pán vstal z mrtvých a dodává všem, kdo se podílejí na jeho vítězství nad smrtí, odvahu a sílu pokračovat v budování nového lidstva, které odmítá jakoukoli formu násilí, sektářství a nespravedlnosti. Mocně vstal z mrtvých pán života a přinesl s sebou lásku a spravedlnost, úctu, odpuštění a smíření.  Ty, vítězný Králi, smiluj se nad námi. Amen. Aleluja!  /Z poselství Jana Pavla II. Urbi et orbi o velikonoční neděli,7. dubna 1996/

 

Přejeme  členům a přiznivcům CMKA, ať vás Kristus Zmrtvýchvstalý pozvedne ze všech obtíží a pádů

 k novému životu a učiní  nositeli života, odpuštění

a smíření k vytváření společenství úcty, lásky, radosti a pokoje  

Požehnané a radostiplné Velikonoce

 P. ThDr. Jiří Koníček, prezident a tým CMKA

 

Náhled

SYNODÁLNÍ SKUPINA CMKA K TÉMATU SYNODÁLNÍ REFLEXE 2024

Publikováno: 4.3.2024 | Pobočka: Olomouc

Před uskutečněním druhého celocírkevního zasedání věnovaného synodální proměně katolické církve vyzývá generální sekretariát Synody biskupů k hlubšímu promyšlení některých bodů ze zasedání prvního. Na základě podnětu otec arcibiskup Mons. Josef Nuzík, aby se do této fáze synody zapojili věřící a při setkání přispěli svými podněty k tématům, které se jich bezprostředně týkají,  pořádá CMKA setkání k tématu SYNODÁLNÍ REFLEXE 2024. 

Klub CMKA Olomouc zve členy i zájemce k pravidelným setkáním synodální skupinky CMKA k tému: STRUKTURY SPOLUÚČASTI

KDY: ČTVRTEK 18:00- 19:30 HOD  -  VE DNECH 7. 3. – 14. 3. – 21. 3. 2024

KDE: UČEBNA CMKA, WURMOVA 11, OLOMOUC

„Synodalita roste tehdy, když se každý člen zapojuje do procesů a rozhodování o poslání církve. A proto je třeba se ptát, jak můžeme propojit poradní a rozhodovací aspekty synodality věřících v konkrétních společenstvích? Jak lze vzhledem k rozmanitosti charismatických a služebných darů Božího lidu na rovině společenství (farností) integrovat úkoly poradenství, rozlišování a rozhodování prostřednictvím farních rad ale i mimo ně?“ (Část III, Kap. 18)

VŠECHNY POTŘEBNÉ INFORMACE JSOU K DISPOZICI NA WEBU synoda.ado.cz

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI