Zprávy

Náhled

II. ROČNÍK KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA

Publikováno: 19.9.2022 | Pobočka: Olomouc

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE-KLUB CMKA OLOMOUC

POŘÁDÁ II. ROČNÍK KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA

Cyrilometodějská křesťanská akademie pokračuje v pravidelném vzdělávání v teologii a teologických oborech v rámci vzdělávacího programu II. ročníkem kurzu Teologie v praktickém životě. Kurz rozvíjí vzdělávání v nauce víry a učení církve a je zaměřen na poznávání teologie a jejích oborů ve vztahu k aktuálním tématům a využití v praktickém křesťanském životě.

 

KDY: STŘEDA - 18:00 - 19:30 HOD v období - 12.10. - 16. 12. 2022

KDE: UČEBNA CMKA, WURMOVA 11, OLOMOUC

 

ANOTACE PŘEDNÁŠENÝCH TÉMAT KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA

I.SYNODALITA V DĚJINÁCH A SOUČASNOSTI KATOLICKÉ CÍRKVE - ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D.

Přednášky během dvou setkání budou zaměřeny na pojetí synodality v dějinách církve a na její současné oživení, vycházející z pontifikátu papeže Františka (synodální proces, změny v pojetí Synody biskupů atd.). Naukový výklad je podkladem a úvodem k setkávání synodální skupiny v rámci CMKA.

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK -12. 10.,19. 10. 2022

II. ÚVOD DO PÍSMA SVATÉHO A BIBLISTIKY - Doc. Dr. PETR MAREČEK, Th.D.

Cyklus přednášek proběhne ve 4 setkáních na téma: I. Vznik Bible (dějiny utváření Starého zákona a Nového zákona) II. Dějiny předávání textu Starého zákona a Nového zákona. III. Náboženské a politické pozadí novozákonní doby. IV. Historická fakta a Nový zákon.

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK – 26. 10., 2. 11., 9.11., 16. 11. 2022

III. ÚVOD DO KANONICKÉHO PRÁVA – CIC - ICLIC. JIŘÍ ZÁMEČNÍK

Cyklus přednášek, který proběhne ve 4 setkáních, poskytuje uvedení a výklad pojmu kanonického - církevního práva, historie, úvod do Kodexu kanonického práva a praktická aplikace v životě církve a křesťana.

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK - 23.11., 30.11., 7.12.,14.12. 2022

ANOTACE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH NA KURZU

Doc. Dr. PETR MAREČEK, Th.D.

Kněz brněnské diecéze, učí na CMTF UP Olomouci. V přednáškové činnosti se zaměřuje především na úvod do Nového zákona, novozákonní exegezi a teologii Starého a Nového zákona. V roce 1993 ukončil studium teologie na Lateránské univerzitě v Římě. V letech 1993–1996 absolvoval postgraduální odborné studium biblických věd na Papežském biblickém institutu v Římě a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V letech 1997–2000 absolvoval doktorandské studium v oboru biblické teologie na Papežské univerzitě Gregoriana v Římě. V roce 2006 se habilitoval před vědeckou radou CMTF UP v Olomouc.

ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D.

Kněz olomoucké arcidiecéze, který od roku 2018 učí fundamentální teologii a teologickou metodu na CMTF Olomouc. Základní kurz teologie studoval v Olomouci a v Římě. Licenciát a doktorát z teologie (specializace ve fundamentální teologii) dosáhl na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě.

ICLic. Jiří Zámečník

Kněz olomoucké arcidiecéze, od roku 2019 učí církevní právo na CMTF Olomouc. Základní kurz teologie studoval v Olomouci a v Římě. Licenciát z kanonického práva dosáhl na Papežské univerzitě Santa Croce v Římě. Biskupský delegát olomoucké arcidiecéze po svatořečení.

KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ A SOUČASNĚ BUDE MOŽNÉ

ÚČASTNIT SE DISTANČNÍ FORMOU (ON LINE,YOUTUBE KANAL CMKA).

PŘIHLÁŠENÍ DO II. ROČNÍKU KURZU - PREZENČNÍ I DISTANČNÍ FORMA:

ELEKTRONICKY - www. cmka-akademie.cz, e-mail: mska@mska-akademie.cz

PÍSEMNĚ POŠTOU NA ADRESU: CMKA, Z. S.,

WURMOVA 11, 779 00 OLOMOUC

NEBO OSOBNĚ BĚHEM KURZU.

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE MOŽNÉ DO10.10. 2022

 

 

 

 

Náhled

PŘEDNÁŠKA, BESEDA, AUTOGRAMIÁDA S AUTORKOU KNIHY "ISLAM, Pro ty, kdo o něm chtějí mluvit, ale zatím o něm mnoho nevědí.

Publikováno: 25.8.2022 | Pobočka: Olomouc

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE OLOMOUC VE SPOLUPRÁCI S ARCIBISKUPSTVÍM OLOMOUCKÝM A FARNOSTÍ ŘÍMOV POŘÁDÁ

PŘEDNÁŠKU A BESEDU S ANNIE LAURENT, AUTORKOU KNIHY: ISLÁM. Pro ty, kdo o něm chtějí mluvit, ale zatím o něm mnoho nevědí.

TERMÍN KONÁNÍ: 31. 8. 2022 V ČASE 17:00 – 19:00 HOD.

MÍSTO KONÁNÍ: SÁL ARCIBISKUPSKÉ KURIE, BISKUPSKÉ NÁM 1, OLOMOUC

Na úvod je prezentace knihy Islám pro ty, kdo o něm chtějí mluvit, ale zatím o něm mnoho nevědí. (Publikace obsahuje tato témata: 1. Počátky islámu - Mohamed a Korán; 2. Proudy a rozpory uvnitř islámu; 3. Islamismus, džihád a islámské mučednictví; 4. Muž, žena a rodina v islámu; 5. Rozpory a protiřečení si v koránu; 6. Jak vidí islám židovství a křesťanství; 7. Aktuální postavení křesťanů v islámském světě; 8. Překážky hlásání Krista muslimům; 9. Může být islám evropský? 10. Jak máme pohlížet na islám a na muslimy?).

Po úvodní prezentaci knihy následuje přednáška na témata: Jak vidí islám židovství a křesťanství; Může být islám evropský? Jak máme pohlížet na islám a na muslimy.

Na závěr proběhne beseda. Bude možné zakoupit si knihu na místě a nechat si ji autorkou podepsat.

Paní Annie Laurent, je francouzská novinářka a politoložka. Mimoto se věnuje i problematice Blízkého východu, pronásledování východních křesťanů, politice a vztahům mezi křesťany a muslimy na Blízkém východě. Paní Laurent přednáší o nedávno svatořečeném Charlesovi (Karlovi) de Foucauld, apoštolu Sahary.

IFORMACE- KONTAKT: web CMKA: cmka-akademie.cz, tel.+420603458840, VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Náhled

Valné shromáždění CMKA 4. 6. 2022

Publikováno: 30.6.2022 | Pobočka: Olomouc

Dne 4. června 2022 se uskutečnilo v Olomouci valné shromáždění CMKA, které proběhlo v souladu navrženým programem a schválilo výroční zprávu prezidenta o činnosti CMKA za rok 2021, plán činnosti na rok 2022, zprávu o hospodaření za rok 2021, návrh rozpočtu na rok 2022 a zprávu revizní komise CMKA za rok 2021.

Ve výroční zprávě prezdienta CMKA zaznělo, že pandemicka situace byla příležitostí k hledání a rozvinutí nových forem vzdělávání v projektech kurz Teologie v praktickém životě křesťana a Mobilní univerzita. Kurz teologie v praktickém životě křesťana poskytuje pravidelné vzdělávání a poznávání teologických oborů ve vztahu k praktickému životu a aktuálním tématům a je realizován jak v prezenční,tak i distační formě. Projekt Mobilní univerzity CMKA obsahuje studijní cesty, jednodenní výlety, semináře, přednášky a komentované prohlídky se zaměřením na křesťanskou nauku, dějiny umění a kultury, zemi a její obyvatele. Přednášky probíhají během jízdy autobusu. Výklad na místě. Mše svatá. Studijní materiály.

Na Valném shromáždění CMKA přijal pozvání k účasti vzácný host, biskup, generální vikář, biskup Mons. Josef Nuzík. V pozdravném slovu otec biskup uvítal angažovanost kněží a akademiků z různých oborů v CMKA. Připomněl podporu a spolupráci arcibiskupství s akademií a důležitou roli, kterou má Akademie v pomoci a spolupráci v celoživotním vzdělávání laiků v křesťanském učení.

Na závěr VS byl akademický blok ke vzpomínce a uctění Mons. Prof. Tichého. Po hudebním vystoupení v úvodním slovu prezident CMKA ThDr. Jiří Koníček připomněl, že úmrtím prof. Ladislava Tichého naše Akademie ztrácí osobnost, která svojí akademickou erudicí, a osobnostním charakterem tvůrčího, laskavého, pozorného otevřeného člověka, mimořádným způsobem přispívala k naslouchání a akademickému dialogu k pokojnému sdílení a vzájemné spolupráci v akademickém a církevním společenství. Otec biskup Mons. Josef Nuzík přednesl zamyšlení i svědectví o jedinečném naplnění jeho příjmení ve slovech Kristových: „učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný.srdcem“. Veliké dílo, které Prof. Tichý vykonal a vše co druhým ve své kněžské a ademické službě předával, bylo provázeno mimořádnou skromností, pokornou tichostí a otevřeným srdce. Zvláštní osobní svědectví připomněl v ušlechtilém přijímání utrpení a nesení oběti kříže své nemoci. Po duchovním zamyšlení byla promítnuta prezentace připomínající jeho život a dílo. V prezentaci byla připomenoto co bylo nejdůležitější vestudiu a prezentaci novozákonních textů - snaha šířit tu největší hodnotu jak sám připomínal: „Je to text apoštola Pavla o lásce ve třinácté kapitole Prvního listu Korinťanům: Láska nikdy nepřestává. Já to pokládám za základ, na kterém se snažím budovat svůj život, i když třeba nedokonale, ale za základ, který potřebují všichni. Bez lásky člověk nemůže být plně člověkem“. Vzpomínková akademie byla zakončena modlitbou otce biskupa, ve které poděkoval Pánu Bohu za vše co nám dal a vykonal když byl mezi námi a vyprošoval mu na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje odměnu věčné radosti v nebeském království. Při společenském setkání mohli účastníci pohovořit s otcem biskupem.

Na závěr VS otec biskup Mons. Josef Nuzík požehnal sochy svatých Cyrila a Metoděje umístěné prostorách a sídle Cyrilometodějsko křesťanské akademie spojené s duchovním povzbuzením otce biskupa Josefa a přáním, aby na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje se sídlo CMKA v Olomouci stalo místem vzdělávání a akademického dialogu k rozvíjení cyrilometodějského odkazu.

ThDr. ICLic. Jiří Koníček,  Prezident CMKA

Náhled

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA – KULTURNÍ STEZKA RADY EVROPY

Publikováno: 25.5.2022

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA – KULTURNÍ STEZKA RADY EVROPY

Dne 17. 5. 2022 se ve Zlíně uskutečnila mezinárodní konference Cyrilometodějská stezka – kulturní stezka Rady Evropy“, kterou pořádaly sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a Zlínský kraj.

V programu konference se po úvodních slovech uskutečnil certifikační ceremoniál: EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE, KULTURNÍ STEZKA RADY EVROPY, při kterém byl slavnostně představen a předán certifikační list.

V první části programu na téma KULTURNÍ STEZKY JAKO NOSITELÉ EVROPSKÝCH HODNOT vystoupili Prof. PhDr. Peter Ivančič, PhD, předseda Vědeckého výboru sdružení evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, dalším byla Prof. Slavia Barlieva, PhD, zástupkyně ředitelky CM výzkumného centra pří Bulharské akademii věd Sofie a PhDr. Dana Daňová, předsedkyně Řídícího výboru sdružení evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje: Mezinárodní strategie rozvoje Cyrilometodějské stezky 2030. Referenti představili svoji činnost a výsledky svého působení s cyrilometodějskou tématikou v daném regionu.

V druhé části na téma DOBRÉ PRAXE KULTURNÍCH STEZEK vystoupili Raimondo Sinibaldi, prezident Evropské asociace ROMEA STRATA: PROMOTOUR Tallinn – Krakova- Velehrad – Akvilea – Řím, dalším byl Massimo Tedeschi, prezident Evropské asociace Via Francigena a Petr Hirsch, Poutnictví v 21. století na svatojakubských a cyrilometodějských trasách. Referenti představili aktivity v rámci svých sdružení, zkušenosti, praktické fungování a přínos v prezentaci a poznávání poutnické tématiky, kulturních hodnot a duchovní osobnosti evropského významu.

Na závěr se uskutečnilo samostatné jednání prezidenta CMKA s ředitelskou Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje o možnostech a formách vzájemné spolupráce. Navržena byla účast na společných projektech, vzájemná podpora a koordinace vlastních aktivit. Zejména projekt CMKA - MOBILNÍ UNIVERZITA, který se soustřeďuje na pořádání poznávacích zájezdů spojených s přednáškami v místě i během cest, je možné zaměřit na místa spojená s cyrilometodějskou stezkou a tradicí. Nabídka osvěty a nauková prezentace cyrilometodějské tématiky a míst. Také byla projednána možnost přípravy projektů na dotace financování aktivit.

Dále iniciovalo jednání ASOCIACE ROMA STRATA s partnerskými organizacemi včetně CMKA k navázání vzájemné spolupráci v prezentovaných projektech evropských kulturních cest. Navržena byla vzájemná informační propojenost webů na územích, kde prochází kulturní stezky, na národních stránkách poskytovat místní informace a vzájemné sdílení základních informací mezi zapojenými stranami. Dále byly navrženy možnosti formy vzájemné prezentace a informační značení jednotlivých zastavení na společných úsecích na trasách obou stezek ROMEA STRATA v ČR a CM STEZKA v Itálii. Možnosti spolupráce s kraji při přípravě a dotaci panelů, tabulí a značení, prezentace všech partnerských stezek. Navrženi byli koordinátoři v jednotlivých místech daných zemí.

Spolupráce CMKA byla domluvena s prof. PhDr. Peterem Ivančičem, PhD, předsedou Vědeckého výboru sdružení evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, a byla domluvena spolupráce s CMKA ve vědecké a přednáškové činnosti.

Účast na konferenci je pro další rozvoj CMKA velmi významná nejen svým přínosem poznání aktivit spojených s cyrilometodějskou tématikou, ale především v získání a navázaní spolupráce s novými partnery věnujícími se poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje a rozvíjení jejich odkazu v přínosu pro Evropu v minulosti i současnosti.

P. Jiří Koníček

Náhled

BLAHOPŘÁNÍ CMKA MONS. JANU GRAUBNEROVI KE JMENOVÁNÍ PRAŽSKÝM ARCIBISKUPEM

Publikováno: 15.5.2022

Vážení členové a příznivci CMKA,

s radostí oznamujeme, že Jeho Svatost papež František o dnešním poledni jmenoval 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem J. Exc. Mons. Jana Graubnera, dosavadního arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského, předsedu České biskupské konference.

Dovolíme si jménem všech členů Cyrilometodějské křesťanské akademie zaslat otci arcibiskupovi a primasovi českému Mons. Janu Graubnerovi svou gratulaci s ujištěním vyprošování milostí, síly a požehnání Boží k naplňování pastýřské péče o svěřený lid Boží a ve službě a dialogu církve a státu v rozvíjení odkazu patronů Evropy sv. Cyrila a Metoděje a jeho předchůdců A. C. Stojana a Františka kardinála Tomáška.

Rádi bychom vyjádřili velikou vděčnost otci arcibiskupovi za mimořádnou dlouholetou podporu a pomoc k rozvoji činnosti CMKA v moravské církevní provincii a působení CMKA v sídle olomouckého metropolity. Věříme, že spolupráce bude pokračovat s otcem arcibiskupem i v nové pozici jako primasem českým a že na tuto podporu a dobré vztahy naváže jeho nástupce.

Zároveň pošleme poděkování i panu kardinálu Dukovi za mimořádnou přízeň a podporu naší CMKA.

S pozdravem

P. ThDr. ICLic. Jiří Koníček, prezident CMKA

ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, viceprezident CMKA

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI