Zprávy

Náhled

PREZIDENTŠTÍ KANDIDÁTI VE VZATHU K VYZNÁNÍM A CÍRKVÍM

Publikováno: 26.1.2023 | Pobočka: Centrální akce MSKA

V čase vrcholícího boje v druhém kole volby nové hlavy státu a nejvyššího představitele České republiky se snaží získat oba postupující kandidáti Petr Pavel a Andrej Babiš voliče ze všech stran. V rámci tohoto úsilí se prezidentský kandidát Andrej Babiš pro získání přízně voličů hlásících se k víře a církvím rozhodl navštívit kostel s Pražským Jezulátkem. Tímto nastolil téma, které je důležité nejen pro věřící občany, a to jaký mají prezidentští kandidáti vztah k vyznáním a k církvím a také vztah ke komunistické ideologii, která víru a církve pronásledovala.

Zásadní otázkou pro demokraticky smýšlející občany je komunistická minulost obou kandidátů a jak se s ní v době plné svobody vyrovnali. Prezidentský kandidát Petr Pavel se zcela distancoval od komunistické minulosti tím, že se angažoval v nejvyšších strukturách NATO, které je pro komunisticky smýšlející stále úhlavním nepřítelem. Prezidentský kandidát Andrej Babiš se však v době svobody nejen od komunistické minulosti nedistancoval, ale naopak jako předseda vlády přizval k spoluvládě a spolupráci KSČM.

Prioritní otázkou pro voliče hlásící se k víře a členy církví je vztah prezidentských kandidátů k vyznání a k církvím. Při posuzování není rozhodující, jaký mají osobní vztah k Bohu a víře, protože ve státě s ústavně deklarovanou nezávislostí a neutralitou k náboženskému vyznání či ideologii je to jejich soukromá záležitost. Rozhodující však je, jaký mají postoj k vyznání a jakou roli budou mít v utváření vztahů mezi státem a církvemi. Prezidentský kandidát Petr Pavel ve své pozici v armádě zaujímal postoj respektu k vyznáním a kooperace ve vztazích církve a státu. Prezidentský kandidát Andrej Babiš v své pozici jako předseda vlády zaujal k církvím postoj despektu k smluvnímu ujednání a konfrontačního vztahu k církvím a náboženským společnostem, když v jidášské koalici s KSČM a SPD prosadil schválení zdanění církevních restitucí.

V této souvislosti je potřebné připomenout vážnou varovnou historickou událost, kdy se komunistický prezident Klement Gottwald po svém zvolení domáhal vstupu a požehnání od pražského arcibiskupa ve svatovítské katedrále. Záhy po uchopení moci porušil všechny sliby a dohody s církvemi a nechal církevní představitele v čele s arcibiskupem pražským uvěznit a nastolil konfrontační a likvidační poměr k církvím. Podobně domáhání se vstupu a požehnání v kostele Pražského Jezulátka prezidentského kandidáta Andreje Babiše není zárukou, že jako hlava státu neporuší sliby a dohody s církvemi a nepovede konfrontační poměr k církvím, tak jak to dělal jako předseda vlády s podporou KSČM.

Poučeni minulostí by věřící občané měli velmi bedlivě a zodpovědně zohledňovat otázku vztahu budoucího prezidenta k vyznáním a k církvím. Prezidentský kandidát Petr Pavel zaujímá přístup respektu a vztah kooperace mezi státem a církvemi. Prezidentský kandidát Andrej Babiš zaujímá přístup despektu ke smlouvám mezi státem a církvemi a konfrontační poměr k církvím.

Proto je při rozhodování volba zřejmá a to volba kandidáta, který respektuje práva a ujednání a zaručuje spolupráci státu s církvemi k pokojnému soužití a dobru všech občanů.

P. ThDr. ICLic. Jiří Koníček, prezident Cyrilometodějské křesťanské akademie

Náhled

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ ČLENŮM CMKA

Publikováno: 21.12.2022 | Pobočka: Centrální akce MSKA

Vánoční přání členům CMKA 2022

Anděl zvěstoval Panně Marii: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího.“

Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. Evangelium – Lk 1,26-38

Vážení členové a příznivci CMKA,

evangelium o Zvěstování Páně hovoří o jedinečné události v dějinách spásy, naplnění příslibu příchodu Spasitele, který se narodí z Panny a bude nazván synem Nejvyššího a spasí svůj lid. Když se Panna Maria ptá, jak se to stane, tak anděl dává Marii slova ujištění „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní“.

Podobně jako Panna Maria, když si děláme starosti, tak můžeme zakusit, že Bůh se o vše postará a jedinečným způsobem vše vyřeší. Také nás Duch svatý uvede do veškeré pravdy zvláště o tom co jak se má stát, dává sílu i útěchu jak to vše naplňovat. Anděl dává nám ujištění slovy „moc Nejvyššího tě zastíní – Bůh Otec nás jistí svou mocí, je záštitou, oporou i jistotu, proto můžeme kráčet životem pevně a neochvějně. S důvěrou se odevzdejme Bohu a necháme se vést a v poslušnosti Jeho slova a věrně sloužit Bohu v díle spásy.

Přeji a vyprošuji vám, abyste uviděli veliké Světlo Krista Spasitele, aby prozářil všechny Vaše temnoty, aby Duch svatý sestupoval na vás a uváděl vás do veškeré pravdy a zahrnoval útěchou a aby vás zaštítila moc Nejvyššího, nebeského Otce, aby vás provázela při překonávání všeho zla a obtíží života a aby se zrodila ve vašich srdcích milost a láska Syna Nejvyššího, aby vaše srdce naplnil dobrou vůlí a zahrnul vás, vaše domovy i tento svět mírem a pokojem.

Radostné prožití slavnosti narození Páně a pokoj a milost v novém roce přeje P. Jiří Koníček, prezident CMKA

Náhled

Vydání časopisu Dialog Evropa XXI. - 1-4/2021

Publikováno: 20.12.2022 | Pobočka: Centrální akce MSKA

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1- 4/2021, které shrnuje plánované témata činnost naší akademie a významná jubilea roku 2021.

ROZHOVORY: obsahuje rozhovory s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem k osobnosti A. C. Stojana a s Mons. Josefem Hrdličkou k osobnímu životnímu jubileu.

I. TÉMA: 100, výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým. Obsahuje referáty a příspěvky ke konferenci v rámci Akademických dnů CMKA a konference v Senátu, Referáty a příspěvky poskytují svědectví olomouckého arcibiskupa o službě pastýře v přelomovém období svobodné společnosti. Další referáty poskytují náhled a působení A. C. Stojana ve službě a dialogu církve a státu a spolupráci církve a státu v období vzniku Československa.

II. TÉMA: JUBILEUM CÍRKEVNÍCH OSOBNOSTÍ. Jubileum 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily ohsahuje Kázání kardinála Schönborna v Tetíně a Pozdrav J. Em. Dominika kardinála Duky OP. Jubileum 60. výročí úmrtí olomouckého arcibiskupa Mons. Karla Matochy obsahuje příspěvky – Josef Karel Matocha (1888–1961) od arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a Svědectví o arcibiskupu Matochovi od historika Mgr. Víta Němce.

III. TÉMA projekt Mobilní univerzita CMKA. Obsahuje informace o záměru projektu Mobilní univerzity, který je zaměřen na vzdělávaní laiků formou studijních výjezdů spojených s přednáškami během cesty. Obsahuje zprávu o realizaci akcí v zimním semestru 2021 a výběr přednášek – Minulost a budoucnost velehradských sjezdů - Mons. Dr. Ladislav Belás z Nitry a příspěvek - Český rodák kardinál Christoph Schönborn potomkem českých králů.

IV. TÉMA: REALIZACE KURZU TEOLOIGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤAN: Obsahuje informace o záměru a realizaci Kurzu, který je zaměřen k uvedení do teologie a poznání teologických oborů s možností využití poznatků v praktickém životě křesťana. P přednášku z P. Mikluáška na téma Víra v perspektivě křesťanské fundamentální teologie

ANOTACE PUBLIKACÍ: Představuje nové knihy: OD SRDCE K SRDCI - Mons. Josefa Hrdlička - Vychází u příležitosti jeho 80. narozenin.

V KŘÍŽI NAJDU VŠE, CO HLEDÁM - Arnulfovo dílo vychází česky poprvé v nádherném přebásnění Josefa Hrdličky. EXERCIČNÍ HNUTÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V OBDOBÍ 1850–2020 od P. ThDr. Jana Larische: - publikace mapující exerciční hnutí na Moravě a ve Slezsku od roku 1850 až do současnosti.

P. ThDr. Jiří Koníček, šéfredaktor

Náhled

ZMĚNA TERMÍNU PŘEDNÁŠEK KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA

Publikováno: 2.11.2022 | Pobočka: Olomouc

VÁŽENÍ ÚČASTNÍCÍ KURZU , OZNAMUJI ZMĚNY V KURZU CMKA - PŘEDNÁŠKA ÚVOD DO PÍSMA SVATÉHO A BIBLISTIKY - Doc. Dr. PETR MAREČEK, Th.D., JE PŘELOŽENA ZE STŘEDY NA ČTVRTEK 3. 11. 2022 v  ČASE 17.00 - 18:30 hod. DALŠÍ PŘEDNÁŠKY V TERMÍNECH  9. 11. a 16.11.  BUDOU VE STŘEDU  V ČASE  17:00 hod - 18:30 hod. Místo výuky beze změny - učebna CMKA, Wurmova 11, Olomouc.

KURZ  PROBÍHÁ PREZENČNÍ I DISTANČNÍ FORMOU (ON LINE,YOUTUBE KANAL) V PRŮBĚHU KURZU. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU - ELEKTRONICKY: www. cmka-akademie.cz, e-

P. ThDr. Jiří Koníček, prezident CMKA, garant kurzu

Náhled

II. ročník MOBILNÍ UNIVERZITA VZDĚLÁVACÍ KURZY FORMOU AUTOBUSOVÝCH ZÁJEZDŮ

Publikováno: 21.9.2022 | Pobočka: Brno

KLUB KŘESŤANSKÉ AKADEMIE CMKA – REGION „GANDIA“

nabízí v zimním semestru 2022/23

II. ročník MOBILNÍ UNIVERZITA VZDĚLÁVACÍ KURZY FORMOU AUTOBUSOVÝCH ZÁJEZDŮ

PROGRAM ZÁJEZDŮ

24. 9. – Bečov – Relikviář sv. Maura, Teplá – klášter premonstrátů - téma – historie řádu premonstrátů (OPraem), bl. Hroznata – 125. let od blahořečení, 805. let od smrti

22. 10. – Trnava - Malý Řím, Nitra – biskupský palác (SK) - téma – cyrilometodějská mise a Velkomoravská říše

17. 11. – Wien – katedrála a kapucínská hrobka, Klášter Klosterneuburg - – téma – 100. let od smrti bl. Karla Habsburského, augustiniánští kanovníci

3. 12. – Krakov – hrad Wawel s katedrálou, Lagiewniki – sanktuária Božího milosrdenství a sv. Jana Pavla II. – téma – sv. Jan Pavel II. - 44. let od zvolení, adventní trhy

Přednášky probíhají během jízdy autobusu. Výklad na místě. Mše svatá. Studijní materiály. Závěrečný certifikát – v případě absolvování celého akademického roku.

Cena: Bečov – 850,-Kč, Trnava – 500,- Kč, Wien – 600,- Kč, Krakov – 850,- Kč Při absolvování celého kurzu celková částka 2400,- Kč (sleva 400,- Kč)

Přihlášky s uvedením jména a příjmení (vč. titulů), doručovací adresy, telefonu a e-mailu pro zaslání potvrzení zasílejte na adresu: mobilni.univerzita@seznam.cz, Marie Mezuláníková, 9. května 939, 664 53 Újezd u Brna, tel. 736 531 019

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI