Zprávy

Náhled

Zahájení další částí kurzu Teologie v praktickém životě

Publikováno: 2.3.2022 | Pobočka: Olomouc

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

POŘÁDA V LETNÍM SEMESTRU 2022 KURZ

TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA – TÉMA:

KATOLICKÁ CÍRKEV V PŘELOMOVÝCH UDÁLOSTECH ČESKOSLOVENSKA-1918-93

P. ThDr. ICLic. Jiří KONÍČEK – 10. 3.-14. 4. 2022

Výsledek obrázku pro MASARYK A CÍRKEV FOTO


 

Cyrilometodějská křesťanská akademie rozšiřuje svoji činnost o vzdělávácí kurzy z teologie a teologických oborů v rámci vzdělávacího programu kurz teologie v praktickém životě křesťana. Kurz je pořádán formou prezenční i distanční. Kurz rozvíjí vzdělávání v nauce víry a učení církve a je zaměřen na poznávání teologie a jejích oborů ve vztahu k aktuálním tématům a využití v praktickém křesťanském životě.

 

TÉMA PŘEDNÁŠEK

10. 3. - I. SITUACE CÍRKVE PŘI VZNIKU ČESKOSLOVENSKA 1918. Situace Katolické církve při vzniku Československa 1018, období konfrontace, kulturního boje v porevolučním období.

17. 3. - II. ROLE CÍRKVE V OBDOBÍ V OBDOBÍ I. REPUBLIKY ČSR V ROCE 1928. Konsolidace vztahů církve a státu v roce 1928 a dohoda Modus vivendi mezi ČSR a Svatým stolcem.

24. 3. - III. ROLE CÍRKVE V POMNICHOVSKÉM OBDOBÍ PO ROCE 1938, VE VÁLEČNÉM A V POVÁLEČNÉM OBDOBÍ. Role církve v období rozpadu a okupace ČSR v roce 1938. Postoj církve a papeže k Mnichovskému diktátu, v období Protektorátu a exilu. Situace církve v poválečném období, omezování a limitovaná demokracie.

31. 3. - IV. SITUACE CÍRKVE PO KOMUNISTICKÉM PUČI R. 1948. OBDOBÍ - KONFRONTACE A PRONÁSLEDOVÁNÍ CÍRKVE KOMUNISTICKOU MOCÍ PO PŘEVRATU Komunistický puč a konfrontace s církví, pronásledování a nastolení komunistického jurisdikcionalismu.

7. 4. - V. SITUACE CÍRKVE V OBDOBÍ PRAŽSKÉHO JARA 1968. OBDOBÍ „NORMALIZACE“ V ČSSR. Obnova činnosti církve v dočasném uvolnění politických poměrů, rozvoj činnosti církevních struktur. Nástup normalizace a omezování činnosti církve.

14. 4. - VI. ROLE CÍRKVE PŘI PÁDU KOMUNISTICKÉHO REŽIMU 1989 A OBNOVA DEMOKRACIE A ROZPAD ČSR-1993. Církev v zápase o svobodu a duchovní obnovu národa, role církve a papeže při pádu komunistického režimu, obnova svobody církve a kooperačních vztahů se svatým stolcem.

 

KURZ PROBÍHÁ PREZENČNĚ A JE MOŽNÉ SE ÚČASTNIT I DISTAČNÍ FORMOU.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ÚČASTNIT SE JE MOŽNÉ I V PRŮBĚHU KURZU – ELEKTRONICKY NA WEBU: mska-akademie.cz, nebo PÍSEMNĚ NA ADRESE: SEKRETARIÁT CMKA, WURMOVA 11, 779 00 OLOMOUC.

Náhled

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU KONÁNÍ AKCÍ CMKA

Publikováno: 2.3.2022

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY V POŘÁDANÍ AKCI CMKA:

1) SETKÁNÍ SYNODÁLNÍ SKUPINY DNE 3.3, 2022 V ČASE 18:00 – 19:30 V SÍDLE CMKA,

ZVEME VŠECHNY ÚČASTNÍKY KURZU A ZAJEMCE K ÚČASTI NA SETKNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SYNODÁLNÍHO PROCESU CMKA, KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 3. 3. 2022 V ČASE 18:00 – 19:30 V SÍDLE CMKA, WURMOVA 11, OLOMOUC

2) PŘEDNÁŠKY- KATOLICKÁ CÍRKEV V PŘELOMOVÝCH VÝROČÍCH ČSR BUDE ZAHÁJEN VE ČTVRTEK 10. 3. 2022 V ČASE 18:00-19:30 HOD, MÍSTO KONÁNÍ - SÍDLO  CMKA

CYKLUS PŘEDNÁŠEK KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ – KATOLICKÁ CÍRKEV V PŘELOMOVÝCH VÝROČÍCH ČSR BUDE ZAHÁJEN VE ČTVRTEK 10. 3. 2022 V ČASE 18:00-19:30 HOD, MÍSTO KONÁNÍ - CMKA, WURMOVA 11, OLOMOUC

Pozvat na setkání pracovní skupiny synodálního procesu a přihlašovat se na kurz mohou další zájemci jak k prezenčnímu, tak distančnímu studiu.

Děkuji za pochopení a těším se na setkání a akademické sdílení

P. ThDr. Jiří Koníček

Náhled

KURZ PŘEDNÁŠEK TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA

Publikováno: 31.1.2022 | Pobočka: Brno

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, REGIONÁLNÍ POBOČKA BRNO  POŘÁDÁ ZA PODPODPORY A DOTACE MAGISTÁTU MĚSTA BRNA KURZ

TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA

KDE:  STAROBRNĚNSKÉ AUGUSTINIANSKÉ OPATSTVÍ, Mendlovo nám. BRNO

KDY: KAŽDÉ ÚTERÝ – 18:00 – 19:30 HOD

 

TERMÍNY A TÉMATA PŘEDNÁŠEK: 1. 6. – 29. 6. a 4.10. – 13.12. 2022

 

I. Cyklus přednášek z biotetiky – P. ThLic. Jan Polák, Th.D.

1. 6. 2022 - ÚVOD DO BIOETIKY. OBECNÁ BIOETIKA -Co je to bioetika? Prehistorie. Zrození bioetiky. Jaký „člověk“ pro bioetiku? Jaká „etika“ pro bioetiku?

8. 6. 2022 - ZAČÁTEK LIDSKÉHO ŽIVOTA - Fyziologie oplodnění a embryogeneze. Kdo nebo co je lidské embryo? Metody regulace početí. Umělý potrat. Asistovaná reprodukce. 

15. 6. 2022 - NEZABIJEŠ! - Zmrzačení. Sebevražda. Vražda. Trest smrti. Legitimní obrana.

22. 6. 2022 - KONEC LIDSKÉHO ŽIVOTA - Smrt a umírání. Dystanázie. Stanovení smrti. Eutanázie. Jak by měli dnes lidé umírat?

29. 6. 2022 - VÝZVY MODERNÍ MEDICÍNY - Transplantologie. Kmenové buňky a regenerativní medicína. Genetické bioetechnologie.

 

II.Cyklus přednášek z fundamentální teologie – P. ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D.

4.10. 2023 - VÍRA A „VĚDA VÍRY“ (TEOLOGIE). TEOLOGIE A SVATOST - Fenomén „víra“. Lidská schopnost „důvěry“ a náboženská víra. Jakým způsobem můžeme mluvit o „vědě víry“, teologii? Teologie jako teor-etika života.

11. 10. 2022 - JEŽÍŠ KRISTUS V PROMĚNÁCH ČASŮ - Jakým způsobem byl Ježíš vnímán v jednotlivých etapách dějin křesťanství? Vztah mezi ikonografií Krista a vírou v Ježíše jako Spasitele napříč staletími.

18. 10. 2022 - CÍRKEV V DĚJINÁCH -„Následuj mě!“, zní výzva Ježíše ke svým učedníkům: jakými způsoby církev chápala své poslání napříč dějinami?

1. 11. 2022 - ČLOVĚK A SLAVENÍ: LITURGIE JAKO „PRAMEN A VRCHOL“ ŽIVOTA - Jakým způsobem nás liturgie obnovuje? Co to znamená „slavit“ v křesťanství?

 

III. Cyklus přednášek z církvevních dějin Československa – P.ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Th.D.

8. 11. 2022 - SITUACE CÍRKVE PŘI VZNIKU ČESKOSLOVENSKA 1918 A KONSOLIDACE V OBDOBÍ I. REPUBLIKY

15. 11. 2022 - ROLE CÍRKVE V POMNICHOVSKÉM OBDOBÍ PO ROCE 1938, ZA NACISTICKÉ OKUPACE A POVÁLEČNÉ OBDOBÍ V ČSR

22. 11. 2022 - SITUACE CÍRKVE V KOMUNISTICKÉM OBDOBÍ - KONFRONTACE CÍRKVE S KOMUNISTICKOU MOCÍ PO PŘEVRATU R. 1948,

29. 11. 2022 - OBDOBÍ PRAŽSKÉHO JARA 1968 A NÁSLEDNÉ OBDOBÍ „NORMALIZACE“ V ČSR

6. 12. 2022 - ROLE CÍRKVE V ZÁPASE O SVOBODU A PÁDU KOMUNISTICKÉHO REŽIMU 1989

13. 12. 2022 - POSTAVENÍ CÍRKVE A A KOOPEERACE CÍRKVE A STÁTU V OBNOVĚ DEMOKRACIE V ČSR 

KURZ PROBÍHÁ PREZENČNĚ A JE MOŽNÉ SE ÚČASTNIT DISTANČNÍ FORMOU-online PŘIHLAŠOVÁNÍ A ÚČASTNIT JE MOŽNÉ I V PRŮBĚHU KURZ ELEKTRONICKY NA WEBU: mska-akademie.cz.  písemně: CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc.

 

Náhled

OZNÁMENÍ K PROGRAMU PŘEDNÁŠEK KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA V LETNÍM SEMSTRU 2022.

Publikováno: 12.1.2022 | Pobočka: Centrální akce MSKA

VZHLEDEM K PANDEMICKÉ SITUACI SE PLÁNOVANÉ PŘEDNÁŠKY V LEDNU 2022 K TÉMATU EXHORTACE CHRISTUS VIVIT (P. MIKULÁŠEK) KONAT NEBUDOU.
PŘEDNÁŠKY KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ V LETNÍM SEMESTRU BUDOU ZAHÁJENY 3. ÚNORA 2022 - 18:00-19:30 - ÚČEBNA CMKA, WURMOVA 11, OLOMOUC.
LETNÍ SMESTR JE ZAHÁJEN CYKLEM PŘEDNÁŠEK NA TÉMA " KATOLICKÁ CÍRKEV V PŘELOMOVÝCH UDÁLOSTECH ČESKOSLOVENSKA" - ThDr. Jiří Koníček

 

Pozvat a přihlašovat se mohou další zájemci k prezenčnímu , tak distančnímu studiu.

Děkuji za pochopení a těším se na setkání a akademické sdílení

P. ThDr. Jiří Koníček, prezident CMKA

 

Náhled

Vánoční přání 2021

Publikováno: 31.12.2021 | Pobočka: Centrální akce MSKA

1 Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. 2 Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. 3 Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. 4 Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, 5 aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.6 Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. 7 I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.8

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.9 Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. 10 Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.11 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.12 Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí."13 Ev. Lukáš 2, 1-12

 

 

Drazí přátelé, slavíme narození Páně a rozvažujeme o všech událostech spojených s tímto tajemstvím. V adventním čase příprav na narození Páně nás výzva k radosti v Pánu, který je blízko, vede k zamyšlení, kde, v čem nebo v kom hledáme trvalou radost a jak naplňujeme výzvu k ušlechtilosti a jak či v čem ji projevujeme. Radost z věcí materiálních je rychle pomíjivá, protože věc se může pokazit, ztratit nebo nás přestane bavit. Větší a dlouhodobější radost můžeme mít ze vztahu svých blízkých a bližních, ale ani ta není jista a trvalá, protože i tyto vztahy se mohou poškodit, úcta a láska se z nich vytratit a tak zaniknout. Opravdu trvalou a jistou radost lze najít jen v Pánu Ježíši Kristu a v Jeho blízkosti a pomoci v řešení všech potřeb a tak se trvale radovat z vyřešení všech starostí. Projevem nejvyšší ušlechtilosti je úcta a láska k Bohu a v naplňování Jeho přikázání, jež se projevují v úctě a lásce k rodičům, v úctě a lásce manželské, v úctě a lásce bratrské a k bližnímu. Čas vánoční nás slavnostně nalaďuje a vyvolává ušlechtilé projevy vzájemné úcty, štědrosti, pozornosti a je i vzpomínkou na všechny naše drahé, blízké a známé, kteří se ctí dostáli svému povolání a naplnili své životní poslání.

Děkuji Bohu za vás drazí přátelé a blízké, kteří s ušlechtilostí, obětí a láskou naplňujete věrně své poslání jak ve svém osobním životě, v rodině, ve společenství své rodiny a přátel. Zvláštní poděkování chci vyjádřit všem členům, příznivcům a podporovatelům za osobní přínos v rozvoji činnosti naší cyrilometodějské křesťanské akademie.

Vyprošuji Vám hojnost Božích milostí, abyste rozhojňovali svou ušlechtilost ve všem vašem dobrém konání v plnosti radosti, lásky a pokoje, jak v tomto čase vánočním, tak i v novém roce 2022

 

P. ThDr. Jiří Koníček, prezident CMKA

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2022/2023, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2022/2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI