Placení členského příspěvku CMKA

V souladu s Ustanoveními Stanov CMKA týkající se placení členských příspěvků ve znění:

 • článek. III. odst. 9.: „Členové CMKA jsou povinni: a) platit členské příspěvky stanovené Valným shromážděním;“
 • článek. III. odst. 5.: „Členství trvá, zaplatí-li člen roční členský příspěvek do konce běžného roku.“
 • článek III., odst. 7.: „Členství v CMKA zaniká: b) nezaplacením členského příspěvku po dobu tří po sobě jdoucích let anebo usnesením Prezidia pro nezaplacení členského příspěvku ani na opakovanou písemnou výzvu Prezidia;“.

Valné shromáždění MSKA (CMKA) konané 20. 6. 2020 schválilo bod 6. Programu VS - Schválení výše a způsobu úhrady členských příspěvků MSKA (nově CMKA) v tomto znění:

 • Základní příspěvek osobního člena MSKA (nově CMKA) činí 400 Kč nebo 15 € ročně.
 • Důchodci, studenti a osoby bez vlastního příjmu platí snížený členský příspěvek 200 Kč nebo 7,50 € ročně.
 • Základní příspěvek kolektivního člena MSKA (nově CMKA) činí 500 Kč nebo 20 € ročně.
 • Členové mohou platit i zvýšený příspěvek, tj. základní příspěvek zvýšený o libovolnou částku, přičemž informace, že se jedná o zvýšený příspěvek musí být součástí úhrady a musí být zřetelná a srozumitelná. Není-li informace, že se jedná o zvýšený příspěvek, součástí úhrady a zřetelná a srozumitelná, má se za to, že jde o úhradu členského příspěvku dopředu.
 • Členský příspěvek je splatný kdykoliv během příslušného kalendářního roku.
 • Členský příspěvek může být uhrazen i dopředu, zvýšením základního příspěvku o příslušnou částku.
 • Povinnost zaplatit členský příspěvek se nevztahuje na čestné členy MSKA (nově CMKA) a na ty členy, které z důvodů hodných zvláštního zřetele Prezidium od placení členských příspěvků výslovně osvobodí.
 • V členském příspěvku jsou započteny náklady na časopis Dialog Evropa XXI. a jeho zasílání.
 • Účet MSKA (nově CMKA) pro úhradu členských příspěvků:
  Č.ú. – číslo účtu 2901407106/2010
  (Pro zahraniční platby: CZ2420100000002901407106; BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX)
  VS – variabilní symbol = Vaše členské číslo, V případě neznalosti členského čísla lze uvést ve zprávě příjemci jméno a účel platby.

Rozhodnutí nabývá platnosti 20. června 2020 a účinnosti 21. červena 2020.

Prezidium děkuje všem členům za členský příspěvkem či sponzorský dar k rozvoji činnosti CMKA. Těšíme se na spolupráci a Vaše tvůrčí zapojení do akademické a vzdělávací činnosti.

ThDr. ICLic. Jiří Koníček,
prezident CMKA

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2022/2023, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2022/2023, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Zprávy

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI