Zprávy

Náhled

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ ČLENŮM CMKA

Publikováno: 21.12.2022 | Pobočka: Centrální akce MSKA

Vánoční přání členům CMKA 2022

Anděl zvěstoval Panně Marii: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího.“

Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. Evangelium – Lk 1,26-38

Vážení členové a příznivci CMKA,

evangelium o Zvěstování Páně hovoří o jedinečné události v dějinách spásy, naplnění příslibu příchodu Spasitele, který se narodí z Panny a bude nazván synem Nejvyššího a spasí svůj lid. Když se Panna Maria ptá, jak se to stane, tak anděl dává Marii slova ujištění „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní“.

Podobně jako Panna Maria, když si děláme starosti, tak můžeme zakusit, že Bůh se o vše postará a jedinečným způsobem vše vyřeší. Také nás Duch svatý uvede do veškeré pravdy zvláště o tom co jak se má stát, dává sílu i útěchu jak to vše naplňovat. Anděl dává nám ujištění slovy „moc Nejvyššího tě zastíní – Bůh Otec nás jistí svou mocí, je záštitou, oporou i jistotu, proto můžeme kráčet životem pevně a neochvějně. S důvěrou se odevzdejme Bohu a necháme se vést a v poslušnosti Jeho slova a věrně sloužit Bohu v díle spásy.

Přeji a vyprošuji vám, abyste uviděli veliké Světlo Krista Spasitele, aby prozářil všechny Vaše temnoty, aby Duch svatý sestupoval na vás a uváděl vás do veškeré pravdy a zahrnoval útěchou a aby vás zaštítila moc Nejvyššího, nebeského Otce, aby vás provázela při překonávání všeho zla a obtíží života a aby se zrodila ve vašich srdcích milost a láska Syna Nejvyššího, aby vaše srdce naplnil dobrou vůlí a zahrnul vás, vaše domovy i tento svět mírem a pokojem.

Radostné prožití slavnosti narození Páně a pokoj a milost v novém roce přeje P. Jiří Koníček, prezident CMKA

Náhled

Vydání časopisu Dialog Evropa XXI. - 1-4/2021

Publikováno: 20.12.2022 | Pobočka: Centrální akce MSKA

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1- 4/2021, které shrnuje plánované témata činnost naší akademie a významná jubilea roku 2021.

ROZHOVORY: obsahuje rozhovory s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem k osobnosti A. C. Stojana a s Mons. Josefem Hrdličkou k osobnímu životnímu jubileu.

I. TÉMA: 100, výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým. Obsahuje referáty a příspěvky ke konferenci v rámci Akademických dnů CMKA a konference v Senátu, Referáty a příspěvky poskytují svědectví olomouckého arcibiskupa o službě pastýře v přelomovém období svobodné společnosti. Další referáty poskytují náhled a působení A. C. Stojana ve službě a dialogu církve a státu a spolupráci církve a státu v období vzniku Československa.

II. TÉMA: JUBILEUM CÍRKEVNÍCH OSOBNOSTÍ. Jubileum 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily ohsahuje Kázání kardinála Schönborna v Tetíně a Pozdrav J. Em. Dominika kardinála Duky OP. Jubileum 60. výročí úmrtí olomouckého arcibiskupa Mons. Karla Matochy obsahuje příspěvky – Josef Karel Matocha (1888–1961) od arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a Svědectví o arcibiskupu Matochovi od historika Mgr. Víta Němce.

III. TÉMA projekt Mobilní univerzita CMKA. Obsahuje informace o záměru projektu Mobilní univerzity, který je zaměřen na vzdělávaní laiků formou studijních výjezdů spojených s přednáškami během cesty. Obsahuje zprávu o realizaci akcí v zimním semestru 2021 a výběr přednášek – Minulost a budoucnost velehradských sjezdů - Mons. Dr. Ladislav Belás z Nitry a příspěvek - Český rodák kardinál Christoph Schönborn potomkem českých králů.

IV. TÉMA: REALIZACE KURZU TEOLOIGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤAN: Obsahuje informace o záměru a realizaci Kurzu, který je zaměřen k uvedení do teologie a poznání teologických oborů s možností využití poznatků v praktickém životě křesťana. P přednášku z P. Mikluáška na téma Víra v perspektivě křesťanské fundamentální teologie

ANOTACE PUBLIKACÍ: Představuje nové knihy: OD SRDCE K SRDCI - Mons. Josefa Hrdlička - Vychází u příležitosti jeho 80. narozenin.

V KŘÍŽI NAJDU VŠE, CO HLEDÁM - Arnulfovo dílo vychází česky poprvé v nádherném přebásnění Josefa Hrdličky. EXERCIČNÍ HNUTÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V OBDOBÍ 1850–2020 od P. ThDr. Jana Larische: - publikace mapující exerciční hnutí na Moravě a ve Slezsku od roku 1850 až do současnosti.

P. ThDr. Jiří Koníček, šéfredaktor

Náhled

ZMĚNA TERMÍNU PŘEDNÁŠEK KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA

Publikováno: 2.11.2022 | Pobočka: Olomouc

VÁŽENÍ ÚČASTNÍCÍ KURZU , OZNAMUJI ZMĚNY V KURZU CMKA - PŘEDNÁŠKA ÚVOD DO PÍSMA SVATÉHO A BIBLISTIKY - Doc. Dr. PETR MAREČEK, Th.D., JE PŘELOŽENA ZE STŘEDY NA ČTVRTEK 3. 11. 2022 v  ČASE 17.00 - 18:30 hod. DALŠÍ PŘEDNÁŠKY V TERMÍNECH  9. 11. a 16.11.  BUDOU VE STŘEDU  V ČASE  17:00 hod - 18:30 hod. Místo výuky beze změny - učebna CMKA, Wurmova 11, Olomouc.

KURZ  PROBÍHÁ PREZENČNÍ I DISTANČNÍ FORMOU (ON LINE,YOUTUBE KANAL) V PRŮBĚHU KURZU. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU - ELEKTRONICKY: www. cmka-akademie.cz, e-

P. ThDr. Jiří Koníček, prezident CMKA, garant kurzu

Náhled

II. ročník MOBILNÍ UNIVERZITA VZDĚLÁVACÍ KURZY FORMOU AUTOBUSOVÝCH ZÁJEZDŮ

Publikováno: 21.9.2022 | Pobočka: Brno

KLUB KŘESŤANSKÉ AKADEMIE CMKA – REGION „GANDIA“

nabízí v zimním semestru 2022/23

II. ročník MOBILNÍ UNIVERZITA VZDĚLÁVACÍ KURZY FORMOU AUTOBUSOVÝCH ZÁJEZDŮ

PROGRAM ZÁJEZDŮ

24. 9. – Bečov – Relikviář sv. Maura, Teplá – klášter premonstrátů - téma – historie řádu premonstrátů (OPraem), bl. Hroznata – 125. let od blahořečení, 805. let od smrti

22. 10. – Trnava - Malý Řím, Nitra – biskupský palác (SK) - téma – cyrilometodějská mise a Velkomoravská říše

17. 11. – Wien – katedrála a kapucínská hrobka, Klášter Klosterneuburg - – téma – 100. let od smrti bl. Karla Habsburského, augustiniánští kanovníci

3. 12. – Krakov – hrad Wawel s katedrálou, Lagiewniki – sanktuária Božího milosrdenství a sv. Jana Pavla II. – téma – sv. Jan Pavel II. - 44. let od zvolení, adventní trhy

Přednášky probíhají během jízdy autobusu. Výklad na místě. Mše svatá. Studijní materiály. Závěrečný certifikát – v případě absolvování celého akademického roku.

Cena: Bečov – 850,-Kč, Trnava – 500,- Kč, Wien – 600,- Kč, Krakov – 850,- Kč Při absolvování celého kurzu celková částka 2400,- Kč (sleva 400,- Kč)

Přihlášky s uvedením jména a příjmení (vč. titulů), doručovací adresy, telefonu a e-mailu pro zaslání potvrzení zasílejte na adresu: mobilni.univerzita@seznam.cz, Marie Mezuláníková, 9. května 939, 664 53 Újezd u Brna, tel. 736 531 019

Náhled

II. ROČNÍK KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA

Publikováno: 19.9.2022 | Pobočka: Olomouc

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE-KLUB CMKA OLOMOUC

POŘÁDÁ II. ROČNÍK KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA

Cyrilometodějská křesťanská akademie pokračuje v pravidelném vzdělávání v teologii a teologických oborech v rámci vzdělávacího programu II. ročníkem kurzu Teologie v praktickém životě. Kurz rozvíjí vzdělávání v nauce víry a učení církve a je zaměřen na poznávání teologie a jejích oborů ve vztahu k aktuálním tématům a využití v praktickém křesťanském životě.

 

KDY: STŘEDA - 18:00 - 19:30 HOD v období - 12.10. - 16. 12. 2022

KDE: UČEBNA CMKA, WURMOVA 11, OLOMOUC

 

ANOTACE PŘEDNÁŠENÝCH TÉMAT KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA

I.SYNODALITA V DĚJINÁCH A SOUČASNOSTI KATOLICKÉ CÍRKVE - ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D.

Přednášky během dvou setkání budou zaměřeny na pojetí synodality v dějinách církve a na její současné oživení, vycházející z pontifikátu papeže Františka (synodální proces, změny v pojetí Synody biskupů atd.). Naukový výklad je podkladem a úvodem k setkávání synodální skupiny v rámci CMKA.

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK -12. 10.,19. 10. 2022

II. ÚVOD DO PÍSMA SVATÉHO A BIBLISTIKY - Doc. Dr. PETR MAREČEK, Th.D.

Cyklus přednášek proběhne ve 4 setkáních na téma: I. Vznik Bible (dějiny utváření Starého zákona a Nového zákona) II. Dějiny předávání textu Starého zákona a Nového zákona. III. Náboženské a politické pozadí novozákonní doby. IV. Historická fakta a Nový zákon.

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK – 26. 10., 2. 11., 9.11., 16. 11. 2022

III. ÚVOD DO KANONICKÉHO PRÁVA – CIC - ICLIC. JIŘÍ ZÁMEČNÍK

Cyklus přednášek, který proběhne ve 4 setkáních, poskytuje uvedení a výklad pojmu kanonického - církevního práva, historie, úvod do Kodexu kanonického práva a praktická aplikace v životě církve a křesťana.

TERMÍNY PŘEDNÁŠEK - 23.11., 30.11., 7.12.,14.12. 2022

ANOTACE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH NA KURZU

Doc. Dr. PETR MAREČEK, Th.D.

Kněz brněnské diecéze, učí na CMTF UP Olomouci. V přednáškové činnosti se zaměřuje především na úvod do Nového zákona, novozákonní exegezi a teologii Starého a Nového zákona. V roce 1993 ukončil studium teologie na Lateránské univerzitě v Římě. V letech 1993–1996 absolvoval postgraduální odborné studium biblických věd na Papežském biblickém institutu v Římě a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V letech 1997–2000 absolvoval doktorandské studium v oboru biblické teologie na Papežské univerzitě Gregoriana v Římě. V roce 2006 se habilitoval před vědeckou radou CMTF UP v Olomouc.

ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D.

Kněz olomoucké arcidiecéze, který od roku 2018 učí fundamentální teologii a teologickou metodu na CMTF Olomouc. Základní kurz teologie studoval v Olomouci a v Římě. Licenciát a doktorát z teologie (specializace ve fundamentální teologii) dosáhl na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě.

ICLic. Jiří Zámečník

Kněz olomoucké arcidiecéze, od roku 2019 učí církevní právo na CMTF Olomouc. Základní kurz teologie studoval v Olomouci a v Římě. Licenciát z kanonického práva dosáhl na Papežské univerzitě Santa Croce v Římě. Biskupský delegát olomoucké arcidiecéze po svatořečení.

KURZ BUDE PROBÍHAT PREZENČNĚ A SOUČASNĚ BUDE MOŽNÉ

ÚČASTNIT SE DISTANČNÍ FORMOU (ON LINE,YOUTUBE KANAL CMKA).

PŘIHLÁŠENÍ DO II. ROČNÍKU KURZU - PREZENČNÍ I DISTANČNÍ FORMA:

ELEKTRONICKY - www. cmka-akademie.cz, e-mail: mska@mska-akademie.cz

PÍSEMNĚ POŠTOU NA ADRESU: CMKA, Z. S.,

WURMOVA 11, 779 00 OLOMOUC

NEBO OSOBNĚ BĚHEM KURZU.

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE MOŽNÉ DO10.10. 2022

 

 

 

 

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2022/2023, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2022/2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI