Zprávy

Náhled

BLAHOPŘÁNÍ CMKA MONS. JANU GRAUBNEROVI KE JMENOVÁNÍ PRAŽSKÝM ARCIBISKUPEM

Publikováno: 15.5.2022

Vážení členové a příznivci CMKA,

s radostí oznamujeme, že Jeho Svatost papež František o dnešním poledni jmenoval 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem J. Exc. Mons. Jana Graubnera, dosavadního arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského, předsedu České biskupské konference.

Dovolíme si jménem všech členů Cyrilometodějské křesťanské akademie zaslat otci arcibiskupovi a primasovi českému Mons. Janu Graubnerovi svou gratulaci s ujištěním vyprošování milostí, síly a požehnání Boží k naplňování pastýřské péče o svěřený lid Boží a ve službě a dialogu církve a státu v rozvíjení odkazu patronů Evropy sv. Cyrila a Metoděje a jeho předchůdců A. C. Stojana a Františka kardinála Tomáška.

Rádi bychom vyjádřili velikou vděčnost otci arcibiskupovi za mimořádnou dlouholetou podporu a pomoc k rozvoji činnosti CMKA v moravské církevní provincii a působení CMKA v sídle olomouckého metropolity. Věříme, že spolupráce bude pokračovat s otcem arcibiskupem i v nové pozici jako primasem českým a že na tuto podporu a dobré vztahy naváže jeho nástupce.

Zároveň pošleme poděkování i panu kardinálu Dukovi za mimořádnou přízeň a podporu naší CMKA.

S pozdravem

P. ThDr. ICLic. Jiří Koníček, prezident CMKA

ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, viceprezident CMKA

Náhled

Pozvánka na Valné shromáždění Cyrilometodějské křesťanské akademie dne 4. 6. 2022

Publikováno: 4.5.2022 | Pobočka: Olomouc

 

Pozvánka na Valné shromáždění CMKA

Vážení členové CMKA,

podle stanov CMKA svolávám jako Prezident CMKA, na základě rozhodnutí Prezidia CMKA ze dne 29. dubna 2022, touto pozvánkou valné shromáždění CMKA,

a to na sobotu 4. června 2022, 10.00 hodin, do sálu v budově arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, 779 01 Olomouc. Program valného shromáždění připravilo a schválilo Prezidium CMKA.

Program valného shromáždění:

 1. Zahájení a ověření, zda je valné shromáždění schopno se usnášet;
 2. Volba předsedy valného shromáždění, návrhové a volební komise, zapisovatele
  a ověřovatele zápisu valného shromáždění;
 3. Schválení programu valného shromáždění;
 4. Schválení výroční zprávy Prezidenta o činnosti CMKA za rok 2021, programu činnosti
  na rok 2022, zprávy o hospodaření za rok 2021, návrhu rozpočtu na rok 2022 a zprávy revizní komise CMKA za rok 2021;
 5. Přestávka;
 6. Zpráva o činnosti a výhled činnosti regionálních poboček, klubů křesťanské akademie a kolektivních členů CMKA;
 7. Diskuze k záležitostem spolku dle ustanovení § 251 a souvisejících občanského zákoníku;
 8. Závěr.

Po závěru valného shromáždění bude v prostorách CMKA na adrese sídla CMKA,
Wurmova 11, Olomouc, následovat akademický blok Vzpomínka a pocta prof. Ladislavu Tichému, Th.D., zesnulému dlouholetému členu CMKA a Smírčího sboru CMKA. K této akci jsou srdečně zváni nejen všichni členové, ale též příznivci CMKA.

Chtěl bych Vám tímto vroucně poděkovat za Vaši práci a obětavou činnost a nasazení pro naši organizaci, stejně jako za Vaše pochopení a podporu v dnešních těžkých dobách.

Těším se na setkání s Vámi,

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Prezident CMKA

Náhled

KONFERENCE "A. C. STOJAN ARCIBISKUP A SENÁTOR VE SLUŽBĚ A DIALOGU CÍRKVE A STÁTU

Publikováno: 7.3.2022 | Pobočka: Centrální akce MSKA

ANTONÍN CYRIL STOJAN ARCIBISKUP A SENÁTOR VE SLUŽBĚ A DIALOGU CÍRKVE A STÁTU

KONFERENCE K 100. VÝROČÍ JMENOVÁNÍ A. C. STOJANA ARCIBISKUPEM OLOMOUCKÝM 

POŘÁDÁ MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ   SENÁTU PČR RNDr. Jitka Seitlová

SPOLUPRÁCE ČESKÁ BISKUPSKÁ  KONFERENCE  Mons. Jan Graubner,   předseda ČBK

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE  ThDr. Jiří Koníček, prezident CMKA

 

 

ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI:  RNDr. Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda ČBK ekretsesePPPV

15.  BŘEZNA 2022 13:00 – 16:00 hod

Hlavní sál Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17 118 01 Praha 1

PROGRAM KONFERENCE A. C. STOJAN

13:00 – 13:10 – ÚVODNÍ SLOVO MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ SENÁTU PČR - RNDr. Jitka Seitlová

13:10 – 13:20 – SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU PČR - RNDr. Miloš Vystrčil

13:20 – 13:30 – SLOVO MINISTRA KULTURY ČR - Mgr. Martin Baxa

13:30 – 13:40 – SLOVO PŘEDSEDY KLUBU KDU-ČSL PSP ČR - Mgr. Marek Výborný

13:40 – 13:50 – SLOVO ARCIBISKUPA PRAŽSKÉHO  - Mons. ThLic. Dominik kardinál Duka, OP

13:50 – 14:00 – SLOVO ARCIBISKUPA OLOMOUCKÉHO - Mons. Jan Graubner, předseda ČBK

14:00 – 14:15PŘESTÁVKA

14:15 – 14:30 – A. C. STOJAN – ŽIVOT A DÍLO V ČSR  - doc. Jaroslav Šebek, Ph.D.

14:30 – 14:45 – POLITICKÉ POMĚRY CÍRKVÍ PŘI VZNIKU ČSR PhDr. Michal Pehr, Ph.D.

14:45 – 15:00 – VZTAHY ČSR A SVATÝ STOLEC A MODUS VIVENDI  - ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Th.D.

15:00 – 15:30 – PANELOVÁ DISKUZE S HOSTY A PŘEDNÁŠEJÍCÍMI

15:30 – 16:00 – PŘÍPITEK, POHOŠTĚNÍ A SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ

Konference představí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana a jeho všestranné působení a službě církvi a národu a připomene další církevní představitele, kteří rozvíjeli jeho odkaz, byli na straně národa a sehráli významnou roli ve vztazích církve a státu v historii Československa.

Cílem konference je připomenout mimořádnou osobnost katolické církve a státu působící v ČSR a prezentovat významnou osobnost a církevního politika, který vynikal na poli teologickém, pastoračním, politickém, společenském a kulturním. Záměrem je nejen představit osobnost a dílo A. C. Stojana, ale také jeho vliv a inspiraci pro současné politické a církevní představitele angažované ve  společenské oblasti a pastorační činnosti.

ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI:  RNDr. Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda ČBK e

 

INFORMACE - KONTAKT: www.cmka-akademie.cz, +420 732 194 741

Náhled

ÚMRTÍ DLOUHOLETÉHO ČLENA CMKA MONS. PROF. LADISLAVA TICHÉHO, TH.D.

Publikováno: 4.3.2022

Ve věku nedožitých 74 let zemřel v úterý 1. března 2022 po delší těžké nemoci Mons. Ladislav Tichý, kněz brněnské diecéze a profesor biblistiky na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci a dlouholetý člen Cyrilometodějské (dříve Moravsko-slezské) křesťanské akademie.

Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční v sobotu 5. března při mši svaté od 10.00 v olomouckém kostele sv. Mořice a od 14.30 v jeho rodné Olešnici, poté bude tělo zemřelého uloženo na místním hřbitově.

Náhled

Zahájení další částí kurzu Teologie v praktickém životě

Publikováno: 2.3.2022 | Pobočka: Olomouc

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

POŘÁDA V LETNÍM SEMESTRU 2022 KURZ

TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA – TÉMA:

KATOLICKÁ CÍRKEV V PŘELOMOVÝCH UDÁLOSTECH ČESKOSLOVENSKA-1918-93

P. ThDr. ICLic. Jiří KONÍČEK – 10. 3.-14. 4. 2022

Výsledek obrázku pro MASARYK A CÍRKEV FOTO


 

Cyrilometodějská křesťanská akademie rozšiřuje svoji činnost o vzdělávácí kurzy z teologie a teologických oborů v rámci vzdělávacího programu kurz teologie v praktickém životě křesťana. Kurz je pořádán formou prezenční i distanční. Kurz rozvíjí vzdělávání v nauce víry a učení církve a je zaměřen na poznávání teologie a jejích oborů ve vztahu k aktuálním tématům a využití v praktickém křesťanském životě.

 

TÉMA PŘEDNÁŠEK

10. 3. - I. SITUACE CÍRKVE PŘI VZNIKU ČESKOSLOVENSKA 1918. Situace Katolické církve při vzniku Československa 1018, období konfrontace, kulturního boje v porevolučním období.

17. 3. - II. ROLE CÍRKVE V OBDOBÍ V OBDOBÍ I. REPUBLIKY ČSR V ROCE 1928. Konsolidace vztahů církve a státu v roce 1928 a dohoda Modus vivendi mezi ČSR a Svatým stolcem.

24. 3. - III. ROLE CÍRKVE V POMNICHOVSKÉM OBDOBÍ PO ROCE 1938, VE VÁLEČNÉM A V POVÁLEČNÉM OBDOBÍ. Role církve v období rozpadu a okupace ČSR v roce 1938. Postoj církve a papeže k Mnichovskému diktátu, v období Protektorátu a exilu. Situace církve v poválečném období, omezování a limitovaná demokracie.

31. 3. - IV. SITUACE CÍRKVE PO KOMUNISTICKÉM PUČI R. 1948. OBDOBÍ - KONFRONTACE A PRONÁSLEDOVÁNÍ CÍRKVE KOMUNISTICKOU MOCÍ PO PŘEVRATU Komunistický puč a konfrontace s církví, pronásledování a nastolení komunistického jurisdikcionalismu.

7. 4. - V. SITUACE CÍRKVE V OBDOBÍ PRAŽSKÉHO JARA 1968. OBDOBÍ „NORMALIZACE“ V ČSSR. Obnova činnosti církve v dočasném uvolnění politických poměrů, rozvoj činnosti církevních struktur. Nástup normalizace a omezování činnosti církve.

14. 4. - VI. ROLE CÍRKVE PŘI PÁDU KOMUNISTICKÉHO REŽIMU 1989 A OBNOVA DEMOKRACIE A ROZPAD ČSR-1993. Církev v zápase o svobodu a duchovní obnovu národa, role církve a papeže při pádu komunistického režimu, obnova svobody církve a kooperačních vztahů se svatým stolcem.

 

KURZ PROBÍHÁ PREZENČNĚ A JE MOŽNÉ SE ÚČASTNIT I DISTAČNÍ FORMOU.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ÚČASTNIT SE JE MOŽNÉ I V PRŮBĚHU KURZU – ELEKTRONICKY NA WEBU: mska-akademie.cz, nebo PÍSEMNĚ NA ADRESE: SEKRETARIÁT CMKA, WURMOVA 11, 779 00 OLOMOUC.

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI