Zprávy

Náhled

Zahájení další částí kurzu Teologie v praktickém životě

Publikováno: 2.3.2022 | Pobočka: Olomouc

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

POŘÁDA V LETNÍM SEMESTRU 2022 KURZ

TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA – TÉMA:

KATOLICKÁ CÍRKEV V PŘELOMOVÝCH UDÁLOSTECH ČESKOSLOVENSKA-1918-93

P. ThDr. ICLic. Jiří KONÍČEK – 10. 3.-14. 4. 2022

Výsledek obrázku pro MASARYK A CÍRKEV FOTO


 

Cyrilometodějská křesťanská akademie rozšiřuje svoji činnost o vzdělávácí kurzy z teologie a teologických oborů v rámci vzdělávacího programu kurz teologie v praktickém životě křesťana. Kurz je pořádán formou prezenční i distanční. Kurz rozvíjí vzdělávání v nauce víry a učení církve a je zaměřen na poznávání teologie a jejích oborů ve vztahu k aktuálním tématům a využití v praktickém křesťanském životě.

 

TÉMA PŘEDNÁŠEK

10. 3. - I. SITUACE CÍRKVE PŘI VZNIKU ČESKOSLOVENSKA 1918. Situace Katolické církve při vzniku Československa 1018, období konfrontace, kulturního boje v porevolučním období.

17. 3. - II. ROLE CÍRKVE V OBDOBÍ V OBDOBÍ I. REPUBLIKY ČSR V ROCE 1928. Konsolidace vztahů církve a státu v roce 1928 a dohoda Modus vivendi mezi ČSR a Svatým stolcem.

24. 3. - III. ROLE CÍRKVE V POMNICHOVSKÉM OBDOBÍ PO ROCE 1938, VE VÁLEČNÉM A V POVÁLEČNÉM OBDOBÍ. Role církve v období rozpadu a okupace ČSR v roce 1938. Postoj církve a papeže k Mnichovskému diktátu, v období Protektorátu a exilu. Situace církve v poválečném období, omezování a limitovaná demokracie.

31. 3. - IV. SITUACE CÍRKVE PO KOMUNISTICKÉM PUČI R. 1948. OBDOBÍ - KONFRONTACE A PRONÁSLEDOVÁNÍ CÍRKVE KOMUNISTICKOU MOCÍ PO PŘEVRATU Komunistický puč a konfrontace s církví, pronásledování a nastolení komunistického jurisdikcionalismu.

7. 4. - V. SITUACE CÍRKVE V OBDOBÍ PRAŽSKÉHO JARA 1968. OBDOBÍ „NORMALIZACE“ V ČSSR. Obnova činnosti církve v dočasném uvolnění politických poměrů, rozvoj činnosti církevních struktur. Nástup normalizace a omezování činnosti církve.

14. 4. - VI. ROLE CÍRKVE PŘI PÁDU KOMUNISTICKÉHO REŽIMU 1989 A OBNOVA DEMOKRACIE A ROZPAD ČSR-1993. Církev v zápase o svobodu a duchovní obnovu národa, role církve a papeže při pádu komunistického režimu, obnova svobody církve a kooperačních vztahů se svatým stolcem.

 

KURZ PROBÍHÁ PREZENČNĚ A JE MOŽNÉ SE ÚČASTNIT I DISTAČNÍ FORMOU.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ÚČASTNIT SE JE MOŽNÉ I V PRŮBĚHU KURZU – ELEKTRONICKY NA WEBU: mska-akademie.cz, nebo PÍSEMNĚ NA ADRESE: SEKRETARIÁT CMKA, WURMOVA 11, 779 00 OLOMOUC.

Náhled

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU KONÁNÍ AKCÍ CMKA

Publikováno: 2.3.2022

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY V POŘÁDANÍ AKCI CMKA:

1) SETKÁNÍ SYNODÁLNÍ SKUPINY DNE 3.3, 2022 V ČASE 18:00 – 19:30 V SÍDLE CMKA,

ZVEME VŠECHNY ÚČASTNÍKY KURZU A ZAJEMCE K ÚČASTI NA SETKNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SYNODÁLNÍHO PROCESU CMKA, KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 3. 3. 2022 V ČASE 18:00 – 19:30 V SÍDLE CMKA, WURMOVA 11, OLOMOUC

2) PŘEDNÁŠKY- KATOLICKÁ CÍRKEV V PŘELOMOVÝCH VÝROČÍCH ČSR BUDE ZAHÁJEN VE ČTVRTEK 10. 3. 2022 V ČASE 18:00-19:30 HOD, MÍSTO KONÁNÍ - SÍDLO  CMKA

CYKLUS PŘEDNÁŠEK KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ – KATOLICKÁ CÍRKEV V PŘELOMOVÝCH VÝROČÍCH ČSR BUDE ZAHÁJEN VE ČTVRTEK 10. 3. 2022 V ČASE 18:00-19:30 HOD, MÍSTO KONÁNÍ - CMKA, WURMOVA 11, OLOMOUC

Pozvat na setkání pracovní skupiny synodálního procesu a přihlašovat se na kurz mohou další zájemci jak k prezenčnímu, tak distančnímu studiu.

Děkuji za pochopení a těším se na setkání a akademické sdílení

P. ThDr. Jiří Koníček

Náhled

OZNÁMENÍ K PROGRAMU PŘEDNÁŠEK KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA V LETNÍM SEMSTRU 2022.

Publikováno: 12.1.2022 | Pobočka: Centrální akce MSKA

VZHLEDEM K PANDEMICKÉ SITUACI SE PLÁNOVANÉ PŘEDNÁŠKY V LEDNU 2022 K TÉMATU EXHORTACE CHRISTUS VIVIT (P. MIKULÁŠEK) KONAT NEBUDOU.
PŘEDNÁŠKY KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ V LETNÍM SEMESTRU BUDOU ZAHÁJENY 3. ÚNORA 2022 - 18:00-19:30 - ÚČEBNA CMKA, WURMOVA 11, OLOMOUC.
LETNÍ SMESTR JE ZAHÁJEN CYKLEM PŘEDNÁŠEK NA TÉMA " KATOLICKÁ CÍRKEV V PŘELOMOVÝCH UDÁLOSTECH ČESKOSLOVENSKA" - ThDr. Jiří Koníček

 

Pozvat a přihlašovat se mohou další zájemci k prezenčnímu , tak distančnímu studiu.

Děkuji za pochopení a těším se na setkání a akademické sdílení

P. ThDr. Jiří Koníček, prezident CMKA

 

Náhled

Vánoční přání 2021

Publikováno: 31.12.2021 | Pobočka: Centrální akce MSKA

1 Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. 2 Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. 3 Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. 4 Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, 5 aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.6 Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. 7 I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.8

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.9 Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. 10 Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.11 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.12 Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí."13 Ev. Lukáš 2, 1-12

 

 

Drazí přátelé, slavíme narození Páně a rozvažujeme o všech událostech spojených s tímto tajemstvím. V adventním čase příprav na narození Páně nás výzva k radosti v Pánu, který je blízko, vede k zamyšlení, kde, v čem nebo v kom hledáme trvalou radost a jak naplňujeme výzvu k ušlechtilosti a jak či v čem ji projevujeme. Radost z věcí materiálních je rychle pomíjivá, protože věc se může pokazit, ztratit nebo nás přestane bavit. Větší a dlouhodobější radost můžeme mít ze vztahu svých blízkých a bližních, ale ani ta není jista a trvalá, protože i tyto vztahy se mohou poškodit, úcta a láska se z nich vytratit a tak zaniknout. Opravdu trvalou a jistou radost lze najít jen v Pánu Ježíši Kristu a v Jeho blízkosti a pomoci v řešení všech potřeb a tak se trvale radovat z vyřešení všech starostí. Projevem nejvyšší ušlechtilosti je úcta a láska k Bohu a v naplňování Jeho přikázání, jež se projevují v úctě a lásce k rodičům, v úctě a lásce manželské, v úctě a lásce bratrské a k bližnímu. Čas vánoční nás slavnostně nalaďuje a vyvolává ušlechtilé projevy vzájemné úcty, štědrosti, pozornosti a je i vzpomínkou na všechny naše drahé, blízké a známé, kteří se ctí dostáli svému povolání a naplnili své životní poslání.

Děkuji Bohu za vás drazí přátelé a blízké, kteří s ušlechtilostí, obětí a láskou naplňujete věrně své poslání jak ve svém osobním životě, v rodině, ve společenství své rodiny a přátel. Zvláštní poděkování chci vyjádřit všem členům, příznivcům a podporovatelům za osobní přínos v rozvoji činnosti naší cyrilometodějské křesťanské akademie.

Vyprošuji Vám hojnost Božích milostí, abyste rozhojňovali svou ušlechtilost ve všem vašem dobrém konání v plnosti radosti, lásky a pokoje, jak v tomto čase vánočním, tak i v novém roce 2022

 

P. ThDr. Jiří Koníček, prezident CMKA

Náhled

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU PŘEDNÁŠKY - NAUKY VÍRY - P. MIKULÁŠKA FORMOU - ON-LINE

Publikováno: 2.12.2021

VZHLEDEM K PANDEMICKÉ SIUTACI A PŘISLUŠNÝM OPATŘENÍM BUDE DNEŠNÍ PŘEDNÁŠKA 2. 12. 2021 - NAUKY VÍRY - P. J. MIKULÁŠKA 

POUZE V DISTANČNÍ FORMĚ - ON-LINE VE STEJNÉM ČASE 18:00-19:30 HOD. ODKAZ K PŘIHLÁŠENÍ: https://cesnet.zoom.us/j/92199872197

Příložitost k účasti na přednášce mají nejen přihlášení členové v prezenční či distanční formě, ale všechny zájemci.  Děkuji za pochopení  P. Jiří Koníček, prezident CMKA

 

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2022/2023, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2022/2023, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI