Zprávy

Náhled

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA – KULTURNÍ STEZKA RADY EVROPY

Publikováno: 25.5.2022

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA – KULTURNÍ STEZKA RADY EVROPY

Dne 17. 5. 2022 se ve Zlíně uskutečnila mezinárodní konference Cyrilometodějská stezka – kulturní stezka Rady Evropy“, kterou pořádaly sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a Zlínský kraj.

V programu konference se po úvodních slovech uskutečnil certifikační ceremoniál: EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE, KULTURNÍ STEZKA RADY EVROPY, při kterém byl slavnostně představen a předán certifikační list.

V první části programu na téma KULTURNÍ STEZKY JAKO NOSITELÉ EVROPSKÝCH HODNOT vystoupili Prof. PhDr. Peter Ivančič, PhD, předseda Vědeckého výboru sdružení evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, dalším byla Prof. Slavia Barlieva, PhD, zástupkyně ředitelky CM výzkumného centra pří Bulharské akademii věd Sofie a PhDr. Dana Daňová, předsedkyně Řídícího výboru sdružení evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje: Mezinárodní strategie rozvoje Cyrilometodějské stezky 2030. Referenti představili svoji činnost a výsledky svého působení s cyrilometodějskou tématikou v daném regionu.

V druhé části na téma DOBRÉ PRAXE KULTURNÍCH STEZEK vystoupili Raimondo Sinibaldi, prezident Evropské asociace ROMEA STRATA: PROMOTOUR Tallinn – Krakova- Velehrad – Akvilea – Řím, dalším byl Massimo Tedeschi, prezident Evropské asociace Via Francigena a Petr Hirsch, Poutnictví v 21. století na svatojakubských a cyrilometodějských trasách. Referenti představili aktivity v rámci svých sdružení, zkušenosti, praktické fungování a přínos v prezentaci a poznávání poutnické tématiky, kulturních hodnot a duchovní osobnosti evropského významu.

Na závěr se uskutečnilo samostatné jednání prezidenta CMKA s ředitelskou Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje o možnostech a formách vzájemné spolupráce. Navržena byla účast na společných projektech, vzájemná podpora a koordinace vlastních aktivit. Zejména projekt CMKA - MOBILNÍ UNIVERZITA, který se soustřeďuje na pořádání poznávacích zájezdů spojených s přednáškami v místě i během cest, je možné zaměřit na místa spojená s cyrilometodějskou stezkou a tradicí. Nabídka osvěty a nauková prezentace cyrilometodějské tématiky a míst. Také byla projednána možnost přípravy projektů na dotace financování aktivit.

Dále iniciovalo jednání ASOCIACE ROMA STRATA s partnerskými organizacemi včetně CMKA k navázání vzájemné spolupráci v prezentovaných projektech evropských kulturních cest. Navržena byla vzájemná informační propojenost webů na územích, kde prochází kulturní stezky, na národních stránkách poskytovat místní informace a vzájemné sdílení základních informací mezi zapojenými stranami. Dále byly navrženy možnosti formy vzájemné prezentace a informační značení jednotlivých zastavení na společných úsecích na trasách obou stezek ROMEA STRATA v ČR a CM STEZKA v Itálii. Možnosti spolupráce s kraji při přípravě a dotaci panelů, tabulí a značení, prezentace všech partnerských stezek. Navrženi byli koordinátoři v jednotlivých místech daných zemí.

Spolupráce CMKA byla domluvena s prof. PhDr. Peterem Ivančičem, PhD, předsedou Vědeckého výboru sdružení evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, a byla domluvena spolupráce s CMKA ve vědecké a přednáškové činnosti.

Účast na konferenci je pro další rozvoj CMKA velmi významná nejen svým přínosem poznání aktivit spojených s cyrilometodějskou tématikou, ale především v získání a navázaní spolupráce s novými partnery věnujícími se poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje a rozvíjení jejich odkazu v přínosu pro Evropu v minulosti i současnosti.

P. Jiří Koníček

Náhled

BLAHOPŘÁNÍ CMKA MONS. JANU GRAUBNEROVI KE JMENOVÁNÍ PRAŽSKÝM ARCIBISKUPEM

Publikováno: 15.5.2022

Vážení členové a příznivci CMKA,

s radostí oznamujeme, že Jeho Svatost papež František o dnešním poledni jmenoval 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem J. Exc. Mons. Jana Graubnera, dosavadního arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského, předsedu České biskupské konference.

Dovolíme si jménem všech členů Cyrilometodějské křesťanské akademie zaslat otci arcibiskupovi a primasovi českému Mons. Janu Graubnerovi svou gratulaci s ujištěním vyprošování milostí, síly a požehnání Boží k naplňování pastýřské péče o svěřený lid Boží a ve službě a dialogu církve a státu v rozvíjení odkazu patronů Evropy sv. Cyrila a Metoděje a jeho předchůdců A. C. Stojana a Františka kardinála Tomáška.

Rádi bychom vyjádřili velikou vděčnost otci arcibiskupovi za mimořádnou dlouholetou podporu a pomoc k rozvoji činnosti CMKA v moravské církevní provincii a působení CMKA v sídle olomouckého metropolity. Věříme, že spolupráce bude pokračovat s otcem arcibiskupem i v nové pozici jako primasem českým a že na tuto podporu a dobré vztahy naváže jeho nástupce.

Zároveň pošleme poděkování i panu kardinálu Dukovi za mimořádnou přízeň a podporu naší CMKA.

S pozdravem

P. ThDr. ICLic. Jiří Koníček, prezident CMKA

ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, viceprezident CMKA

Náhled

Pozvánka na Valné shromáždění Cyrilometodějské křesťanské akademie dne 4. 6. 2022

Publikováno: 4.5.2022 | Pobočka: Olomouc

 

Pozvánka na Valné shromáždění CMKA

Vážení členové CMKA,

podle stanov CMKA svolávám jako Prezident CMKA, na základě rozhodnutí Prezidia CMKA ze dne 29. dubna 2022, touto pozvánkou valné shromáždění CMKA,

a to na sobotu 4. června 2022, 10.00 hodin, do sálu v budově arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, 779 01 Olomouc. Program valného shromáždění připravilo a schválilo Prezidium CMKA.

Program valného shromáždění:

 1. Zahájení a ověření, zda je valné shromáždění schopno se usnášet;
 2. Volba předsedy valného shromáždění, návrhové a volební komise, zapisovatele
  a ověřovatele zápisu valného shromáždění;
 3. Schválení programu valného shromáždění;
 4. Schválení výroční zprávy Prezidenta o činnosti CMKA za rok 2021, programu činnosti
  na rok 2022, zprávy o hospodaření za rok 2021, návrhu rozpočtu na rok 2022 a zprávy revizní komise CMKA za rok 2021;
 5. Přestávka;
 6. Zpráva o činnosti a výhled činnosti regionálních poboček, klubů křesťanské akademie a kolektivních členů CMKA;
 7. Diskuze k záležitostem spolku dle ustanovení § 251 a souvisejících občanského zákoníku;
 8. Závěr.

Po závěru valného shromáždění bude v prostorách CMKA na adrese sídla CMKA,
Wurmova 11, Olomouc, následovat akademický blok Vzpomínka a pocta prof. Ladislavu Tichému, Th.D., zesnulému dlouholetému členu CMKA a Smírčího sboru CMKA. K této akci jsou srdečně zváni nejen všichni členové, ale též příznivci CMKA.

Chtěl bych Vám tímto vroucně poděkovat za Vaši práci a obětavou činnost a nasazení pro naši organizaci, stejně jako za Vaše pochopení a podporu v dnešních těžkých dobách.

Těším se na setkání s Vámi,

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Prezident CMKA

Náhled

KONFERENCE "A. C. STOJAN ARCIBISKUP A SENÁTOR VE SLUŽBĚ A DIALOGU CÍRKVE A STÁTU

Publikováno: 7.3.2022 | Pobočka: Centrální akce MSKA

ANTONÍN CYRIL STOJAN ARCIBISKUP A SENÁTOR VE SLUŽBĚ A DIALOGU CÍRKVE A STÁTU

KONFERENCE K 100. VÝROČÍ JMENOVÁNÍ A. C. STOJANA ARCIBISKUPEM OLOMOUCKÝM 

POŘÁDÁ MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ   SENÁTU PČR RNDr. Jitka Seitlová

SPOLUPRÁCE ČESKÁ BISKUPSKÁ  KONFERENCE  Mons. Jan Graubner,   předseda ČBK

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE  ThDr. Jiří Koníček, prezident CMKA

 

 

ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI:  RNDr. Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda ČBK ekretsesePPPV

15.  BŘEZNA 2022 13:00 – 16:00 hod

Hlavní sál Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17 118 01 Praha 1

PROGRAM KONFERENCE A. C. STOJAN

13:00 – 13:10 – ÚVODNÍ SLOVO MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ SENÁTU PČR - RNDr. Jitka Seitlová

13:10 – 13:20 – SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU PČR - RNDr. Miloš Vystrčil

13:20 – 13:30 – SLOVO MINISTRA KULTURY ČR - Mgr. Martin Baxa

13:30 – 13:40 – SLOVO PŘEDSEDY KLUBU KDU-ČSL PSP ČR - Mgr. Marek Výborný

13:40 – 13:50 – SLOVO ARCIBISKUPA PRAŽSKÉHO  - Mons. ThLic. Dominik kardinál Duka, OP

13:50 – 14:00 – SLOVO ARCIBISKUPA OLOMOUCKÉHO - Mons. Jan Graubner, předseda ČBK

14:00 – 14:15PŘESTÁVKA

14:15 – 14:30 – A. C. STOJAN – ŽIVOT A DÍLO V ČSR  - doc. Jaroslav Šebek, Ph.D.

14:30 – 14:45 – POLITICKÉ POMĚRY CÍRKVÍ PŘI VZNIKU ČSR PhDr. Michal Pehr, Ph.D.

14:45 – 15:00 – VZTAHY ČSR A SVATÝ STOLEC A MODUS VIVENDI  - ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Th.D.

15:00 – 15:30 – PANELOVÁ DISKUZE S HOSTY A PŘEDNÁŠEJÍCÍMI

15:30 – 16:00 – PŘÍPITEK, POHOŠTĚNÍ A SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ

Konference představí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana a jeho všestranné působení a službě církvi a národu a připomene další církevní představitele, kteří rozvíjeli jeho odkaz, byli na straně národa a sehráli významnou roli ve vztazích církve a státu v historii Československa.

Cílem konference je připomenout mimořádnou osobnost katolické církve a státu působící v ČSR a prezentovat významnou osobnost a církevního politika, který vynikal na poli teologickém, pastoračním, politickém, společenském a kulturním. Záměrem je nejen představit osobnost a dílo A. C. Stojana, ale také jeho vliv a inspiraci pro současné politické a církevní představitele angažované ve  společenské oblasti a pastorační činnosti.

ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ PŘEVZALI:  RNDr. Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda ČBK e

 

INFORMACE - KONTAKT: www.cmka-akademie.cz, +420 732 194 741

Náhled

ÚMRTÍ DLOUHOLETÉHO ČLENA CMKA MONS. PROF. LADISLAVA TICHÉHO, TH.D.

Publikováno: 4.3.2022

Ve věku nedožitých 74 let zemřel v úterý 1. března 2022 po delší těžké nemoci Mons. Ladislav Tichý, kněz brněnské diecéze a profesor biblistiky na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci a dlouholetý člen Cyrilometodějské (dříve Moravsko-slezské) křesťanské akademie.

Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční v sobotu 5. března při mši svaté od 10.00 v olomouckém kostele sv. Mořice a od 14.30 v jeho rodné Olešnici, poté bude tělo zemřelého uloženo na místním hřbitově.

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2022/2023, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2022/2023, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI