Zprávy

Náhled

PŘEDNÁŠKY: HISTORIE A SOUČASNOST STAROSLOVĚNSKÉ LITURGIE ŘÍMSKÉHO OBŘADU

Publikováno: 20.9.2023 | Pobočka: Olomouc

Při příležitosti 1150. výročí jmenování sv. Metoděje arcibiskupem moravsko-panonským Cyrilometodějská křesťanská akademie v rámci kurzu Teologie v praktickém životě křesťana a k poznání staroslověnštiny a Hlaholského misálu k slavení staroslověnské liturgie připravila mimořádný cyklus přednášek na téma:

HISTORIE A SOUČASNOST STAROSLOVĚNSKÉ LITURGIE ŘÍMSKÉHO OBŘADU

– přednáší doc. Mgr. MIROSLAV VEPŘEK,Ph.D. - vyučuje na Filozofické fakultě UP Olomouc, specializace na staroslověnštinu a bohemistiku, církevní slovanštinu české redakce.

Kdy: pravidelně úterý – 18:00 – 19:30 hod. (10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11. 2023)

Kde: UČEBNA CMKA Olomouc, Wurmova 11, Olomouc (budova Arcibiskupské knihovny)

Kurz liturgické staroslověnštiny - je věnován fenoménu liturgického díla sv. Cyrila a Metoděje ve staroslověnštině, přesněji bohoslužbě římské, která je doložena již nejstarším dochovaným slovanským rukopisem psaným hlaholicí, tzv. Kyjevskými listy. Zájemci budou seznámeni s historií, zachovanými památkami, problematikou písma a jazyka. Zvláštní pozornost bude věnována dodnes platnému misálu k užití v českých a moravských diecézích. Nedílnou součástí kurzu bude též praktický výklad a návod k užití novodobé staroslověnštiny v praxi. Hlaholský misál byl vydán 1992 schválen ČBK a distribuován do farností. Kurz poskytuje mimořádnou příležitost kněžím i laikům k seznámení a k obnově slavení liturgie ve staroslověnštině.

TERMÍNY A TÉMATA PŘEDNÁŠEK

10. 10. – FENOMÉN LITURGICKÉHO DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE VE STAROSLOVĚNŠTINĚ – BOHOSLUŽEBNÉ KNIHY ŘÍMSKÉ LITURGIE – KYJEVSKÉ LISTY

24. 10. – NOVODOBÉ LITURGICKÉ TEXTY Z 20. STOLETÍ, HLAHOLSKÝ MISÁL SESTAVENÝ V. TKADLČÍKEM

7. 11. – HLAHOLICE – PROBLEMATIKA PÍSMA A JAZYKA

21. 11. – PRAKTICKÝ VÝKLAD A NÁVOD K UŽITÍ NOVODOBÉ STAROSLOVĚNŠTINY V PRAXI.

KURZ PROBÍHÁ PREZENČNĚ A JE MOŽNO SE ÚČASTNIT DISTANČNÍ FORMOU.

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE MOŽNÉ ELEKTRONICKY NA WEBU: mska-akademie.cz.

nebo písemně: Sekretariát CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc.

 

Náhled

Zpráva a pozdrav P. Jiří Koníčka z poúrazového  léčení

Publikováno: 15.9.2023 | Pobočka: Olomouc

Zpráva P. Jiří Koníčka z poúrazového léčení

Vážení členové a příznivci Akademie,

chtěl bych vám podat zprávu o situaci a zdravotním stavu po úrazu a léčení, které mě omezilo v pastorační činnosti a přípravě plánovaných aktivit CMKA. V čase dovolené k zotavení jsem dne 24.7. havaroval na kole a došlo k pádu a úrazu. Ve Strakonické nemocnici zjistili zlomení pánve  (ve třech místech) a byla zahájena konzervativní léčba s prognózou 6 týdnů v akutní fázi až 3 měsíce k úplnému zahojení. Po stabilizaci převoz do FN Olomouc traumatologické oddělení. Po vertikalizaci (nácviku chůze s berlami) pokračovalo léčení v domácím prostředí. Po zahojení byla zahájena rehabilitace ve FN Olomouc při hospitalizaci a po ukončení hospitalizace 15. 9. 2023 probíhá rehabilitace ambulantní formou.

Během celého času zakouším mimořádnou ochranu a péči Panny Marie a naplnění motta Světových dnů mládeže: „Maria vstala a spěchala“ i slova papeže Františka: „Panna Maria ihned vstává, spěchá na pomoc a neodkladně jedná. Zakoušel jsem, že Panna Maria ihned vstala a spěchala k pomoci a neodkladně jedná a všestranně pomáhá i tím, že následky pádu byly minimalizovány a léčení probíhá maximálně rychle a úspěšně. Také v této spojitosti mého pádu byla velmi příhodná a útěšná slova papeže Františka, který řekl při vigilii Světových dnů mládeže: „Těžkosti života jsou pády. Není důležité upadnout, ale důležité je vstát, důležité je pomáhat druhým vstát“. Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě v tomto těžkém období provázeli modlitbou a pomocí a pomáhali mi vstát, abych se mohl vrátit k pastorační službě a k plnému fungování v přípravě aktivit a činnosti CMKA v novém akademickém roce.

S přáním úspěšného zahájení nového akademického roku zdraví a žehná P. Jiří Koníček, prezident CMKA

 

 

Náhled

VELKOLEPÝ VESMÍR: HROZBA ČI ÚTĚCHA? P. Pavel Gábor, SJ, Ph.D.

Publikováno: 15.7.2023 | Pobočka: Vsetín

Přednášející. P. Pavel Gábor, SJ, Ph.D. - zástupce ředitele Vatikánské observatoře v arizonském Tusconu

Regionální pobočka Cyrilometodějské křesťanské akademie Vsetín ve spolupráci s Římskokatolickou farnosti Vsetín pořádá přednášku VELKOLEPÝ VESMÍR: HROZBA ČI ÚTĚCHA?

Přednášející. P. Pavel Gábor, SJ, Ph.D. - zástupce ředitele Vatikánské observatoře v arizonském TusconuTermín konání: 26. července 2023, 19:00 - 21:00

Pořadatel: pobočka Vsetín

Místo konání: Pastorační dům Vsetín

 

Náhled

UVEDENÍ DO CÍRKEVNÍHO PRÁVA A KODEXU KANONICKÉHO PRÁVA

Publikováno: 24.5.2023 | Pobočka: Olomouc

KLUB KŘESŤANSKÉ AKADEMIE CMKA OLOMOUC zve zájemce k účasti na kurz

TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ KŘESŤANA III. TÉMA

– CÍRKEVNÍ PRÁVO A KODEX KANONICKÉHO PRÁVA - P.ThDr. ICLic. JIŘÍ KONÍČEK

 

KDE: UČEBNA CMKA, WURMOVA 11, OLOMOUC, (ARCIBISKUPSKÁ KNIHOVNA)

KDY: PRAVIDELNĚ VE ČTVRTEK - 18:00 - 19:30 HOD 25.5., 31.5.,8.6.,15.6.2023

Cyklus přednášek je zaměřen na uvedení do církevního práva a praktická aplikace norem Kodexu kanonického práva v životě křesťana

25.5. - Úvod do kanonického práva a kodexu kanonického práva.

31.6. - Přehled a členění CIC – kodexu kanonického práva

8. 6. - CIC – kniha boží lid – práva a povinnosti laiků

15. 6. - Praktická aplikace norem CIC v životě církve a křesťana

Náhled

Pozvánka na Valné shromáždění Cyrilometodějské křesťanské akademie dne 10. 6. 2023

Publikováno: 10.5.2023 | Pobočka: Olomouc

Pozvánka na Valné shromáždění CMKA

Vážení členové CMKA,

podle stanov CMKA svolávám jako Prezident CMKA, na základě rozhodnutí Prezidia CMKA ze dne 10. 5. 2023, touto pozvánkou valné shromáždění CMKA,

a to na sobotu 10. června 2023, 10.00 hodin, do sálu v budově arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, 779 01 Olomouc. Program valného shromáždění připravilo a schválilo Prezidium CMKA.

Program valného shromáždění:

 1. Zahájení a ověření, zda je valné shromáždění schopno se usnášet;
 2. Volba předsedy valného shromáždění, návrhové a volební komise, zapisovatele
  a ověřovatelů zápisu valného shromáždění;
 3. Schválení programu valného shromáždění;
 4. Schválení výroční zprávy Prezidenta o činnosti CMKA za rok 2022, programu činnosti
  na rok 2023, zprávy o hospodaření za rok 2022, návrhu rozpočtu na rok 2023 a zprávy revizní komise CMKA za rok 2022;
 5. Přestávka;
 6. Zpráva o činnosti a výhled činnosti regionálních poboček, klubů křesťanské akademie a kolektivních členů CMKA;
 7. Diskuze k záležitostem spolku dle ustanovení § 251 a souvisejících občanského zákoníku;
 8. Závěr.

Chtěl bych Vás tímto srdečně na svolané valné shromáždění pozvat.

Těším se na setkání s Vámi,

ThDr. ICLic. Jiří Koníček,

Prezident CMKA

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI