Přehled aktivit MSKA RP Olomouc v roce 2018

Vydáno: 10.1.2019 | Autor: Filip Zaoral | Zpět

Náhled

Složení výboru MSKA Olomouc: PhDr. Roman Zaoral (předseda), prof. Ladislav Tichý, Th.D., prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., MUDr. Yvona Hrčková, Filip Zaoral

 

Přednášková činnost:

Cílem přednášek bylo připomenout významná výročí roku 2018 a podnítit diskusi k aktuálním problémům vědy a společnosti. Většina akcí se uskutečnila v Arcidiecézním muzeu, s nímž MSKA Olomouc udržuje dlouhodobou spolupráci, jedna akce proběhla v aule Filozofické fakulty UP. Průměrná návštěvnost se pohybovala v rozmezí 40 – 50 osob. Největší zájem přitáhla bioetická konference, jíž se zúčastnilo asi 100 posluchačů, převážně studentů Lékařské fakulty UP a Fakulty zdravotnických věd UP.  

V jarním cyklu se konalo celkem pět přednášek. Připomněli jsme výročí evropské reformace (historik a religionista Tomáš Petráček z Univerzity Hradec Králové představil svou knihu Západ a jeho víra), 400. výročí českého stavovského povstání (historik Jaroslav Čechura z Katolické teologické fakulty UK) a 100. výročí vzniku samostatného Československa (o postavení církví v meziválečném Československu promluvil sociolog Zdeněk Nešpor z Fakulty humanitních studií UK). Sýrii ze svých cest posluchačům přiblížil královéhradecký farmakolog Jaroslav Dršata a o olomouckém arcibiskupovi Theodoru Kohnovi pohovořila církevní historička Jitka Jonová z Cyrilometodějské teologické fakulty UP.

V podzimním cyklu bylo prezentovány tři přednášky. Politolog Martin Mejstřík z Fakulty sociálních věd UK se zabýval aktuálním problémem současnosti – populismem v české a evropské politice. Jinému aktuálnímu problému – problému sucha – věnoval pozornost hydrometeorolog Dušan Žídek. Okolnosti objevu druhého olomouckého hradu přiblížil archeolog Pavel Šlézar z Národního památkového ústavu. Olomoucká pobočka MSKA kromě toho uspořádala v aule FF UP ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým hnutím Olomouc panelovou diskusi na téma Mladý člověk v politice, v níž vystoupili Marian Jurečka, poslanec KDU-ČSL, Silvie Lauder, novinářka z Respektu a Jakub Čech, mladý aktivní občan z Prostějova. Zajímavou a podnětnou diskusi moderoval Vojtěch Chupík.

 

 

 

Konference:

MSKA Olomouc uspořádala ve středu 7. listopadu 2018 ve velké aule Lékařské fakulty UP ve spolupráci s LF UP, Spolkem lékařů ČLS JEP a Etickou komisí FNO a LF UP v pořadí XIX. bioetickou konferenci na téma K AKTUÁLNÍM PROBLÉMŮM LÉKAŘSKÉ A OŠETŘOVATELSKÉ ETIKY, která byla tentokrát primárně určena studentům medicíny a ošetřovatelství. Po úvodním slovu prof. Mgr. Martina Modrianského, Ph.D., proděkana LF UP, vystoupil doc. MUDr. PhMgr. Jan Payne, PhD. (1. lékařská fakulta UK, Praha) s přednáškou o komplikacích při konstrukci informovaného konsensu, jehož nekonvenční pohled vyvolal živou diskusi. S velmi příznivým přijetím se setkal referát prof. MUDr. Jozefa Glasy, CSc., Ph.D. (Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava) na téma Eutanázia verzus úporná liečba: aktuálna diskusia, v němž zkušený lékař a pedagog, podílející se na státní zdravotní politice Slovenska, formuloval kritéria, jimiž by se lékař při svém nesnadném, individuálně zvažovaném rozhodování měl řídit. Po přestávce odeznělé další tři příspěvky: primář a senátor MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., (Novorozenecké oddělení FNO) se s posluchači podělil o svoje zkušenosti při schvalování návrhů zdravotnických zákonů v Senátu ČR a o rozvoji neonatální paliativní péče na novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc promluvil MUDr. Jan Hálek. Poslední příspěvek byl věnován etickým problémům v ošetřovatelství, konkrétně omezovacím prostředkům a zásadám jejich uplatňování v ošetřovatelské praxi, s nimiž posluchače jménem tříčlenného autorského kolektivu seznámila Mgr. Lenka Neumannová (II. interní klinika gastroenterologie a geriatrie FNO). Konference obohatila kurikulum LF UP v oblasti lékařské etiky, na niž v rámci výuky medicíny tradičně nezbývá mnoho času: studentům vynesla nejen zápočet za účast, ale především poskytla informace, k nimž se během studia běžně nedostanou. Přednesené příspěvky budou publikovány v tištěné i online verzi časopisu MSKA Dialog – Evropa XXI.

 

Exkurze:

V sobotu 2. června 2018 se konala tradiční exkurze MSKA Olomouc pro zájemce z Olomouce a Prostějova, tentokrát Po stopách Lichtenštejnů. Jednodenní výlet na hrad a do zámeckého parku Liechtenstein u Vídně doprovodil odborným výkladem Daniel Lyčka (Filozofická fakulta MU Brno), který se stavebními aktivitami Lichtenštejnů dlouhodobě zabývá.

 

Spolupráce se zahraničím:

MSKA je od roku 2003 řádným členem Evropské federace pro katolické vzdělávání dospělých FEECA a pravidelně participuje na jednáních této mezinárodní organizace. Jarního zasedání FEECA, které se konalo ve dnech 24. – 25. dubna 2018 v Budapešti, se zúčastnil předseda MSKA Olomouc, pověřený spoluprací se zahraničím. Hlavním tématem byla papežská encyklika Laudato si´ a možnosti jejího využití při vzdělávání dospělých v jednotlivých členských zemích Evropy. Podrobnější informace jsou k dispozici zde: https://www.mska-akademie.cz/odborne-zasedani-feeca-2018/.

 

 

Financování a propagace:

Činnost MSKA Olomouc je hrazena z grantu Magistrátu města Olomouce a z členských a dobrovolných příspěvků. Informace o jejích akcích jsou pravidelně zveřejňovány na webu MSKA, Muzea umění, Univerzity Palackého a Arcibiskupství olomouckého, v Radiu Proglas a Českém rozhlasu Olomouc, v Žurnálu UP a příležitostně také v regionální příloze MF Dnes – Střední Morava.

 

Sestavil: Dr. Roman Zaoral, předseda MSKA Olomouc 

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Přihláška na kurz Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje v Brně

Pořádané akce

Logo - město Uherský Brod
Projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organzací a spolků" byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI