ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ VS MSKA A ZMĚNA NÁZVU VE ZNĚNÍ „CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, z. s.“

Vydáno: 23.6.2020 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

V souladu se Stanovami MSKA se uskutečnilo Valné shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie, 20. 6. 2020 od 9.00 hodin v sále arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, 779 01 Olomouc.

Na programu jednání bylo schválení nového znění stanov a dalších dokumentů MSKA, schválení jmenování čestných členů MSKA, schválení výše a způsobu úhrady členských příspěvků MSKA, schválení výroční zprávy prezidenta o činnosti MSKA za uplynulý rok, programu činnosti na rok 2020, zprávy o hospodaření za rok 2019, návrhu rozpočtu na rok 2020 a zprávy revizní komise MSKA za rok 2019. Dále byly přednesena zpráva o činnosti a výhled činnosti regionálních poboček a kolektivních členů MSKA;

Zásadním bodem jednání Valného shromáždění bylo schválení změny Stanov a názvu MSKA, ve znění: CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, z. s. (zkráceně CMKA) a PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ CMKA v tomto znění:

V roce 30. výročí založení Moravsko-slezské křesťanské akademie, k jubilejním oslavám 115o. výročí úmrtí sv. Cyrila a ustanovení sv. Metoděje metropolitou moravsko-panonským a k odkazu jejich evangelizačního a vzdělávacího díla, k rozvíjení odkazu osobností jako Františka Sušila, A. C. Stojana, kardinála Františka Tomáška a kardinála Tomáše Špidlíka a na podnět papeže sv. Jana Pavla II.

v návaznosti na dílo a působení Křesťanské akademie a Ústavu sv. Cyrila a Metoděje v Římě v záměru, aby se odkaz křesťanské akademie a cyrilometodějského ústavu projevil v názvu Moravsko-slezské křesťanské akademie,

navrhuje a schvaluje Prezidium MSKA nový název MSKA, ve znění: CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, z. s. (zkráceně CMKA), taktéž navrhuje a schvaluje jako pobočná sídla CMKA VELEHRAD a ŘÍM a taktéž navrhuje a schvaluje záměr směřování CMKA podle zásad:

I. budování vztahů na principech úcty a přátelství k církvím a náboženským společnostem

II. otevřenost k účasti a členství bez ohledu na studium, zaměstnání a náboženskou příslušnost

III. směřování k širší nadregionální působnosti v Evropě

IV. věnovat se celoživotnímu vzdělávaní v křesťanském učení a ekumenickém sdílení duchovních tradic

V. podporovat veřejné a svobodné působení křesťanských církví v dialogu a spolupráci se státními institucemi a civilním společenstvím zejména ve školství a kultuře

Všechny dokumenty schválené VS MSKA dne 20. 6. 2020 nabývají platnosti a závaznosti k naplňování příslušnými orgány. Dnem 20. 6. 2020 se uvádí nové znění: Cyrilometodějská křesťanská akademie, s možností dovětku či v závorce: (dříve Moravsko-slezská křesťanská akademie).

Po závěru valného shromáždění následovalo v nových prostorách MSKA na adrese sídla MSKA Wurmova 11 slavnostní pohoštění a společenské setkání k oslavě jubilea 30 let od vzniku MSKA a nového názvu ve znění Cyrilometodějská křesťanská akademie.

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě, I. obor církevní historie
Přihláška na kurz Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje v Brně

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
Logo - město Uherský Brod
Dotační program "Podpora kultury 2020 - činnost spolků" byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI