Zpráva Prezidia o činnosti MSKA v roce 2018

Vydáno: 17.5.2019 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Realizace plánu  obnovy organizačních struktůr MSKA

Koncepci obnovy rozvoje organizačních struktur a plánu činnosti Moravsko-slezské křesťanské akademie vychází z jednání se relevantními akademickými a církevními činiteli. Záměrem je obnova organizačních struktur a rozvinutí činnosti MSKA v souladu s jejími Stanovami, Usnesením VS, cílem a úkoly tak, aby byla odpovídajícím partnerem ve spolupráci s odbornými a společenskými institucemi. Důležité je rozvíjet dialogický a kooperativní model vzájemných vztahů. Pro rozvinutí činnosti MSKA v celém rozsahu moravských diecézí se zaměřilo prezidium na reformu organizačních struktur MSKA.

Obnova administrativních struktur MSKA

MSKA působí v rozsahu moravské církevní provincie na území Moravy a Slezska. Vzhledem k podpoře ze strany biskupství a úzké spolupráci ve vzdělávání v křesťanské nauce ve farnostech byly vytvořeny v diecézních městech podmínky pro působení MSKA, ať už v propojení samostatné kanceláře nebo prostor ve spojení s kurií či farností.

 

Olomouc – v Olomouci nebyla stálá kancelář MSKA v rámci olomoucké arcidiecéze. Prezident, který pastoračně působí v Olomouci, po svém zvolení v roce 2017 získal novou kancelář. Arcibiskupství olomoucké poskytlo zdarma místnost jako stálou kancelář MSKA v prostorách arcidiecézní knihovny. Místnost a počítačové vybavení je poskytnuta formou zápůjčky bezplatně. Prezidium při přípravě nových Stanov projednalo možnost organizační změny – zřídit z olomoucké pobočné kanceláře sídelní kancelář MSKA vzhledem k centrální pozici v rámci Moravy a k postavení v sídle metropolity moravské církevní provincie. Pozice sídla MSKA v Olomouci je optimální i vzhledem k vyrovnané spádovosti v rozsahu své působnosti.

V souladu se schválením a platným zněním nových Stanov MSKA ze dne 17. 3. 2018, obsahujícími změnu sídla, byl na jednání prezidia dne 17. 3. schválen postup přesídlení sekretariátu z kanceláře v Brně do kanceláře v Olomouci. Prezident projednával s arcibiskupem olomouckým možnost poskytnutí nových prostor k působení Klubu MSKA k pravidelnému vzdělávání, které zatím nebylo realizováno.

Brno – Postup přesídlení sekretariátu z Brna do Olomouce

- Předání a převzetí agendy od bývalé generální sekretářky Dr. R. Mezuláníkem

- Převezení agendy do nového sídla kanceláře v Olomouci

- Prozatímní pověření nového sekretáře MSKA = F. Zaoral

- K zajištění prostor a organizací akcí v Brně byl pověřen Jaroslav Kašpar v součinnosti s PhDr.ThDr. R. Mezuláníkem

V prostorách bývalého sídla MSKA probíhaly přednášky a kurzy jazyků – řečtina – hebrejština. Konference a odborný seminář se uskutečnily v sále biskupské kurie a v bývalém alumnátu.

Po registraci změny sídla bylo prezidiem plánováno ukončení nájmu kanceláře a prozatímně poskytnuta pro činnost RP Brno. Prezident získal nové místo k působení MSKA s Opatstvím Staré Brno řádu sv. Augustina a dojednal dohodu o působení Klubu MSKA k poskytování pravidelného vzdělávaní a pořádání konferencí v prostorách opatství.

Ostrava – k dispozici je kancelář s knihovnou v prostorách fary farnosti Božského Spasitele v Ostravě – město. V těchto prostorách působil Křesťanský institut s křesťanskou knihovnou. Prostor s vybavením MSKA je vhodný pro působení Klubu MSKA k realizaci pravidelných vzdělávacích programů. Konference a semináře se uskutečňovaly v sále biskupské kurie. Zajištění aktivit a prostor v Ostravě

Obnova a rozvoj činnosti Regionálních poboček MSKA

Činnost MSKA v regionech je hlavním těžištěm činnosti MSKA. Důležité je obnovit RP a rozvíjet jejich síť pro osvětovou činnost v terénu. Hlavní těžiště činnosti MSKA je působení v regionu a zpřístupnění akademického vzdělávaní formou zajišťování přednášek na různá témata z pohledu a vztahu ke křesťanským hodnotám. RP v univerzitních městech spolupracují s místními vědeckými a vzdělávacími institucemi. Spolupráce a využití prostor světských institucí (univerzita, škola, muzeum).

Oživení a rozvoj činnosti RP v univerzitních městech

Pokyny pro obnovu činnosti RP – členské schůze, volba výboru a projednání činnosti.

Porada s předsedy – podněty: - nabídka a podpora z centra MSKA, formuláře pro financování RP, vzájemná komunikace. Prezidium vydalo pro obnovu RP Pokyny pro obnovu činnosti RP. Na základě těchto Pokynů se v některých RP uskutečnila členská schůze, byl zvolen výbor a podána zpráva o stavu a činnosti. Následně byla svolána porada RP a projednán stav a situace v RP MSKA. Byly projednány podněty předsedů. Prezidium projednalo tyto podněty a na základě toho byly schváleny směrnice o financování RP vypracované hospodářkou MSKA. Dále byl vypracován sekretářem MSKA Přehled stavu a situace RP MSKA. Prezidium se zaměřilo na oživení a rozvinutí činnosti RP, zejména v univerzitních městech Olomouc, Brno, Ostrava, a nově zajistilo obnovu činnosti ve Zlíně a Opavě. Byly řádně ustanoveny dvě RP: Bílovice nad Svitavou a Brno - Obřany.

 

Zakládání Klubů křesťanské akademie MSKA

Kluby MSKA jsou vzdělávací místa pro pravidelnou výuku, kurzy a společenská místa pro neformální akademické diskuze a dialog pro všechny zájemce o vzdělávání. V souladu se Stanovami a Statutem byl zahájen proces zřizování klubu pro vzdělávání, kurzy a výuku a pro společenské setkávání a pořádání klubových večerů. Kluby se zřizují samostatně a jsou podřízené vedení MSKA.

Zřizování klubů pro pravidelné vzdělávání – transformace nefunkčních RP na kluby

Zakládání klubů MSKA – v první fázi je plánováno zřízení Klubů MSKA v diecézních a univerzitních městech – Olomouc, Brno, Ostrava. Připravuje se založení Klubů MSKA v Opavě a Zlíně. V druhé fázi je plánováno zakládání Klubů na základě zrušených RP MSKA. V souladu s Usnesením VS, Stanovami, Statutem Klubu MSKA byly transformovány některé RP na Kluby MSKA.

Akademické a vědecké činnosti MSKA. Hlavním posláním MSKA je akademická, vzdělávací a osvětová činnost.

Tematické sekce. Důležitá je obnova složení a činnosti tematických sekcí. Záměrem je zajištění fungování odborných tematických sekcí. Prezidiem byly vydány Pokyny pro obnovu struktury a činnosti Tematických sekcí. Transformace odborných sekcí jako vědeckého akademického pracoviště. Pro vzájemnou komunikaci a společnou činnost je záměrem pořádat porady vedoucích TS. Tematické sekce – zůstává pro další období

Akademické kolegium MSKA. AK MSKA je nově zřízen poradní odborný orgán (prezidenta) akademie, který projednává zásadní otázky strategie a odborné profilace. Akademické kolegium se vyjadřuje k činnosti akademie – vědecké a publikační. Členové AK se setkávají dle potřeby. Jednání probíhají osobně nebo korespondenčně. Funkce a činnost akademického kolegia není finančně honorována. Na podporu bylo prezidiem ustanoveno akademické kolegium, které je tvořeno významnými zástupci spolupracujících vysokých škol a vědeckých pracovišť z tuzemska i zahraničí. Důležitou roli pak mají zástupci biskupství, ČBK. AK je poradní orgán prezidia pro zajištění rozvoje akademické, vědecké a odborné činnosti k naplňování cílů dle Stanov. Ustanovení akademického kolegia

Akce MSKA pořádané v roce 2018

Centrálně byly organizovány akce na podporu obnovy činností RP v regionu, zejména v diecézních městech. Tematicky byly zaměřené jednak na významná historická výročí, tak na důležitá aktuální problematická témata a na podporu výkladu stanoviska ČBK a biskupů.

Panelová diskuze Katolická církev a únorový puč 1948 spojena s prezentací publikace Katolická církev po únorovém převratu 1948 a komunistický jurisdikcionalismus v Československu byla pořádána v únoru v Olomouci a v červnu v Opavě k historickému výročí s aktuálním dopadem.

Kolokvium - odborný seminář Svoboda kultu a kultury v konfrontaci a dialogu reagující na stanovisko ČBK aktuální problematické prezentaci osobnosti Ježíše Krista v divadelní hře se uskutečnil v květnu v Brně.

Konference František Sušil a významní kolegové brněnského alumnátu byla uspořádaná v budově bývalého alumnátu v květnu v Brně k připomínce významného historického výročí brněnského alumnátu.

Odborné semináře Istanbulská úmluva v konfrontaci a dialogu s naukou církve. Akce byla pořádána k velmi aktuální problematice gender ideologie v dokumentu, na kterou reagovali biskupové pastýřským listem. Proběhla v červnu v Olomouci, v říjnu v Ostravě a v listopadu v Brně.

Mezinárodní konference Významné církevní osobnosti v historii Československa byla pořádána v rámci 10. Moravsko-slezských akademických dnů k významnému 100. výročí vzniku Československa a roli Katolické církve a jejích osobností vv československé v historii. Konference se uskutečnila v prosinci v Olomouci.

Publikační činnost MSKA. Prezidium vydalo v časopis Dialog Evropa1-4/2017 a publikované výstupy z pořádaných akcí - sborník Katolická církev po únorovém převratu 1948 a komunistický jurisdikcionalismus v ČSR, sborník z odborného semináře Instanbulská úmluva v konfrontaci a dialogu a sborník z konference František Sušil a významní kolegové brněnského alumnátu. Publikační činnost členů a spolupracovníků

Spolupráce s akademickými, církevními a společenskými partnery. Spolupráce se rozvíjí mezi ČKA a MSKA v účasti na pořádaných akcích zejména na panelové diskuzi Osudové osmičky k tématu vztahu církve a státu v Československu. Prezidium spolupracuje s ČBK a diecézemi k podpoře výkladu nauce církve ve vztahu ke společenským tématům a k šíření katolické nauky. RP MSKA spolupracují s farnostmi při organizaci přednáškové činnosti. Rozvíjení spolupráce s akademickými institucemi - CMTF UP Olomouc při přípravě vzdělávacího programu. Prezidium rozvíjí spolupráci s odbornými institucemi - Ústav studií totalitních režimů.

Zahraniční činnost MSKA za rok 2018

MSKA je od roku 2003 řádným členem Evropské federace pro katolické vzdělávání dospělých FEECA a pravidelně participuje na jednáních této mezinárodní organizace. Jarního zasedání FEECA, které se konalo ve dnech 24. – 25. dubna 2018 v Budapešti, se zúčastnil viceprezident, pověřený spoluprací se zahraničím. Hlavním tématem byla papežská encyklika Laudato si a možnosti jejího využití při vzdělávání dospělých v jednotlivých členských zemích Evropy. Prezident MSKA navázal spolupráci s Institutem kanonického práva KUL Lubin v Polsku.

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI