ZAHÁJENÍ A POZVÁNÍ NA KURZ STAROSLOVĚNSTINY

Vydáno: 24.10.2023 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

CMKA při příležitosti 1150 výročí jmenování sv. Metoděje  arcibiskupem moravsko-pannoským a zřízení moravsko-panonského arcibiskupství pořádá  v tomto  akademickém roce v rámci Teologie v praktickém životě  křesťana  cyklus přednášek na téma HISTORIE A SOUČASNOST STAROSLOVĚNSKÉ LITURGIE ŘÍMSKÉHO OBŘADU – přednáší doc. Mgr. MIROSLAV VEPŘEK,Ph.D., který vyučuje na Filozofické fakultě UP Olomouc, specializace na staroslověnštinu a bohemistiku, církevní slovanštinu české redakce.

Zahájení kurzu a první přednáška proběhla 10.10. 2023 za mimořádně hojné účasti přihlášených účastníků k prezenčnímu studiu na téma FENOMÉN LITURGICKÉHO DÍLA SV. CYRILA A METODĚJE VE STAROSLOVĚNŠTINĚ – BOHOSLUŽEBNÉ KNIHY ŘÍMSKÉ LITURGIE – KYJEVSKÉ LISTY. Přednášející mimořádně erudovaným způsobem a velmi poutavou formou přiblížil osobnostní přínos a dílo sv. Cyrila a Metoděje při tvorbě písma a jazyka, jejich mimořádný přístup v překladatelském dílu liturgických textů, zejména díla Kijevské listy.

Přednášející uvedl původ a vznik staroslověnštiny jakožto církevní slovanština. Staroslovenština – praslovanština byla na Moravě a v oblasti Soluně, kde žili Slované a byla dána vzájemná blízkost a srozumitelnost. Křesťanství na Moravě předpokládalo znalost základních textů v modlitby, zárodek  liturgie – ve staroslověnském jazyce – zejména překlad základních modliteb. Praslovanština je  jazykové dílo Konstantýna – Cyrila a  Metoděje, kteří vytvořili  jazyk na  úrovní  řečtiny a  latiny – mohlo se plnohodnotně používat k překladu k Písma liturgických i těžších textů. Sv. Cyril a Metoděj přistupovali velmi  prozíravě ve své mise, protože přes  svoji odbornost, vzdělanost a vyšší jazykovou úroveň, tak neodmítl vše místní, převzal vše, co už bylo a zakomponoval do svého překladu a jazyka. Konstantýn a Metoděj – chtěli pro liturgické texty uplatnit byzantské text. Uvědomovali si však, že jsou na území v kompetenci  Říma, proto přináší texty ke schválení  do Říma. Přijetí papežem přineslo schválení  liturgických textů ve staroslovenštině v římském ritu. Také byly vyvráceny  pochybností ze strany franckých kněží. Kijevské list byli dalším zajímavým tématem přednášky. Rukopis Kyjevské listy je  nejstarší slovanský rukopis vůbec (konec 9. stol. /poč. 10 stol), možný původ velkomoravský (původ vzniku v Čechách - sv. Ludmila – sv. Václav). Rukopis zachovává velkomoravskou variantu staroslověnštiny a nejstarší typ hlaholice ( hlaholice „polooblá“). Obsahuje sakramentář -  mešní texty římské liturgie ve staroslověnštině. Nejbližší zjištěná latinská verze textu v tzv. Padovském sakramanetaři z 6.-7. století – modlitba vstupní, nad dary, po přijímání. Je to volný překlad, přebásnění latinského textu a jedná se o  nejstarší doklad římské liturgie, který je  určen jako misál - „ cestovní“ kodex („libellus missae“) speciální liturgická příležitost (formuláře: ke cti sv. Klimenta, ke sv. Felicity, šest mši bez vazby na konkrétní liturgickou památku – na dny během roku jeden mešní formulář pro svátky mučedníků a jeden ke cti „ všech nebeských sil“ a Panny Marie. Forma  rukopisu Kyjevské listy – zachovávají  formu velkomoravského jazyka jazyková podoba – původ na Moravě. V závěru přednášky byl představen fenomén  Hlaholská mše, který má dvojí pojetí - liturgické účely - je  římská liturgie ve staroslovenštině – povinnou součástí římské liturgie a účely hudební -  zhudebněné texty – ordinarium, ale není to ordinárium, ale spíše  je to umělecká inspirace s použitím  hlaholice. Velmi přínosné a zajímavé bylo předložení ukázky a přednesu textů ve staroslověnštině. Záznam přednášky je možné stáhnout na odkazu na úschovně: https://www.uschovna.cz/zasilka/MZGVPKDGCHP7IYB6-ZVB/ .

Zveme na druhou přednášku na téma: NOVODOBÉ LITURGICKÉ TEXTY Z 20. STOLETÍ,

HLAHOLSKÝ MISÁL SESTAVENÝ V. TKADLČÍKEM, která se uskuteční:

Kdy: úterý 24. 10. 2023 v 18:00 -19:30 hod, po přednášce - 19:30-20:30 hod - beseda

Kde: UČEBNA CMKA , Wurmova 11, Olomouc (budova Arcibiskupské knihovny, přes dvůr vstup u soch sv. Cyrila a Metoděje).

Účastníci distanční formy a zájemci mohou sledovat přednášku, která bude opět přenášena online stejný odkaz přes Zoom, tedy: https://cesnet.zoom.us/j/99174290886 .

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA OBOJÍ FORMU JE MOŽNÉ I NADÁLE V PRŮBĚHU KURZU - ELEKTRONICKY NA WEBU CMKA kliknutím na přihlašovací okénko: web - mska-akademie.cz. nebo písemně: Sekretariát CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc nebo osobně při účasti na kurzu.

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI