SDĚLENÍ PREZIDENTA CMKA K PROBÍHAJÍCÍ VOLBĚ PER ROLLAM VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ CMKA

Vydáno: 4.2.2021 | Autor: Iveta Krejzarová | Zpět

Náhled
SDĚLENÍ PREZIDENTA CMKA K PROBÍHAJÍCÍ VOLBĚ PER ROLLAM VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ CMKA
 
 

 

Vážení členové CMKA, 
 
vzhledem k vzrůstající řadě současných reakcí z Vašich řad na šíření různých negativních, pokoutných i zjevných poplašných zpráv a jiných zavádějících informacích uvnitř CMKA a její členské základny o neplatnosti anebo jiných vadách probíhající volby per rollam Valného shromáždění CMKA si Vám jako Prezident CMKA a též jménem Prezidia CMKA dovoluji sdělit následující ubezpečení a osvětlení:
 
1) Není pravda, že probíhající proces volby per rollam Valného shromáždění CMKA je neplatný anebo neúplný anebo jinak vadný.
 
2) Není pravda, že pro platnost a bezvadnost probíhajícího procesu volby per rollam Valného shromáždění CMKA je nutné splnění dalších podmínek, než těch řádně vyhlášených dne 28.1.2021.
 
3) Není pravda, že pro platnost a bezvadnost probíhajícího procesu volby per rollam Valného shromáždění CMKA je nutné schvalovat současně program VS, výroční zprávu o činnosti CMKA, zprávu o hospodaření CMKA, zprávu Revizní komise a program činnosti CMKA a její rozpočet na běžný rok, a když tyto chybí, je probíhající proces volby per rollam Valného shromáždění CMKA neplatný anebo neúplný anebo jinak vadný.
 
4) Není pravda, že potřebnou volbu volených orgánů CMKA nemůže Valné shromáždění CMKA provést per rollam zvolenou formou, a že tak nemůže učinit pouze jedním zvláštním, pro ten účel vydaným rozhodnutím, bez dalšího rozhodování o jiných věcech CMKA.
 
5) Není pravda, že se v tomto roce již nebude konat řádné, pravidelné Valné shromáždění CMKA, které bude schvalovat každoroční program VS, výroční zprávu o činnosti CMKA, zprávu o hospodaření CMKA, zprávu Revizní komise a program činnosti CMKA a její rozpočet na běžný rok, že už nebude v tomto roce ani vyhlášeno. 
 
6) Je pravda, že probíhající proces volby per rollam Valného shromáždění CMKA je v dané složité situaci pandemie COVID opřen bezpečně a obezřetně jak o platnou legislativu, tak o vnitřní předpisy CMKA, zejména Stanov.  
 
7) Je pravda, že probíhající proces volby per rollam Valného shromáždění CMKA je v dané složité situaci pandemie COVID nutný pro zachování kontinuity funkčního období a obměny volených orgánů CMKA podle platné legislativy a vnitřních předpisů CMKA, zejména Stanov, a to proto, že funkční čtyřleté období všech současných volených orgánů CMKA končí dne 24.2.2021.
 
8) Je pravda, že potřebnou volbu volených orgánů CMKA může v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy CMKA, zejména Stanovami, Valné shromáždění CMKA provést per rollam zvolenou formou, a že tak může učinit i pouze jedním zvláštním, pro ten účel vydaným rozhodnutím, bez dalšího rozhodování o jiných věcech CMKA.
 
9) Je pravda, že Valné shromáždění CMKA, které bude schvalovat každoroční program VS, výroční zprávu o činnosti CMKA, zprávu o hospodaření CMKA, zprávu Revizní komise a program činnosti CMKA a její rozpočet na běžný rok, bude i v tomto roce vyhlášeno a bude se konat, podle stavu omezení plynoucích z pandemie COVID, v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy CMKA, zejména Stanovami. Bude však vyhlášeno odděleně, nezávisle od současného procesu volby per rollam Valného shromáždění CMKA, který je podmíněn právě výše zmíněným nastávajícím koncem funkčního čtyřletého období všech současných volených orgánů CMKA dne 24.2.2021. 
 
Věřím, že dobrá a spravedlivá věc nebude zmařena nekalým úsilím. Doplním současně závěrem ještě znovu, že volbu per rollam Valného shromáždění CMKA všech současných volených orgánů CMKA, dle jejího vyhlášení rozhodnutím ze dne 28.1.2021, je možné učinit i hlasováním skrze vytištěné a podepsané, poštou zaslané anebo fyzicky předané na adresu sídla CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc, formuláře, které byly zveřejněny společně s rozhodnutím o konání Valného shromáždění CMKA per rollam dne 28.1.2021 na internetových schránkách CMKA, nejen tedy pouze a jen těmi formuláři, zaslanými Vám jako členům CMKA dne 28.1.2021 poštou.
 
S pozdravem a přáním pokoje
 
ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Prezident CMKA                                                                       
 
   V Olomouci  4. 2. 2021

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
Logo - město Uherský Brod
V roce 2020 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI