REFORMY MORAVSKO-SLEZSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE V OBDOBÍ 2017-2020 A NOVÉ SMĚŘOVÁNÍ V CYRILOMETODĚJSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMII V ROCE 2021

Vydáno: 2.2.2021 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Vážení členové Cyrilometodějské křesťanské akademie,

prožíváme těžkou dobu celosvětové pandemie koronaviru, která zasáhla státy a ekonomické systémy, celá společenstva, ochromila pracovní činnost podniků a služeb. Je pozastavena činnost vzdělávací společenská, ochromeny jsou kulturní instituce a zasažena výrazně je též činnost církve a život v rodinách a domácnostech. V důsledku této pandemie prožívají mnohé podniky i organizace ale i rodiny existenční krizi a ztrácí perspektivy svého fungování. Ale i v této těžké době můžeme s čistým srdcem říci, že naše Akademie, která ve svém působení zaujala a zaujímá výrazné a stabilní místo v křesťanském akademickém prostředí a má svoji roli v celoživotním vzdělávání laiků v křesťanském učení, překonala i přes tuto krizi řadu nezanedbatelných obtíží a podařilo se jí, i díky Vám, jejím členům, vydat se novým vytýčeným směrem.

Akademie na své cestě dospěla na počátku mého funkčního období do kritického stádia, kdy bylo potřeba hledat nové cesty. Mezníkem se stal právě rok 2017, kdy se na Valném shromáždění Akademie projednávalo vážně jak kritickou situaci Akademie řešit, jak navázat na reformní snahy předešlého vedení. Rozhodovalo se zda směřovat k integraci - sloučení s obdobně působící Českou křesťanskou akademií, avšak tím ukončit samostatné působení Akademie, anebo naopak směřovat ke kooperaci s Českou křesťanskou akademií, a to při zachování samostatnosti a svébytnosti Akademie. Návrh na kooperaci obou akademií byl mnou na tomto Valném shromáždění předložen s odůvodněním, že partnerská solidární kooperace je šancí k zachování, proměně, reformám a rozvoji naší Akademie. Valné shromáždění k realizaci tohoto programu tehdy 25. 2. 2017 schválilo pro volební období 2017-2021 koncepci zachování samostatné existence a kooperaci naší Akademie s Českou křesťanskou akademií a zvolilo své nové vedení v čele s navrhovatelem této koncepce, mou osobou.

Ve volebním období 2017-2021 byly uskutečněny zásadní reformy naší Akademie. Bylo uzavřeno v souladu s mandátem Valného shromáždění z 25.2.2017 Memorandum o kooperaci mezi Moravsko-slezskou křesťanskou akademií a Českou křesťanskou akademií. Byla iniciována, realizována a obstála rozsáhlá reforma organizačních struktur a plánu rozvoje Akademie a v této souvislosti se úspěšně též zdařily i významné právní úpravy a změny Stanov a dalších vnitřních předpisů Akademie směrem k modernímu a funkčnímu spolku. Za podpory Arcibiskupství olomouckého došlo také k zásadní změně sídla Akademie, k přesunu sídla Akademie do Olomouce, do centra Moravské církevní provincie.

Pro rozvinutí vzdělávací a akademické činnosti a posílení stávajících struktur Regionálních poboček a Tematických sekcí byly iniciovány a vznikly nové organizační struktury, Kluby křesťanské akademie jako vzdělávací místa pro pravidelnou výuku, kurzy a společenská setkávání a pro neformální akademickou diskusi a dialog.

Vzniklo Akademické kolegium jako poradní sbor pro strategické směřování akademické činnosti, které je tvořené ze zástupců akademické, společenské a církevní oblasti. Vznikl Cyrilometodějský institut jako odborné a studijní středisko navazující na působení Cyrilometodějského ústavu v Římě ke studiu a rozvíjení odkazu učení a díla sv. Cyrila a Metoděje ve spojení s dalšími místy a institucemi rozvíjejícími odkaz sv. Cyrila a Metoděje.

Byla rozšířena vzdělávací činnost o vzdělávací kurzy, které mají poskytnout věřícím a všem zájemcům pravidelné celoživotní akademické vzdělávání v teologických oborech, křesťanské nauce a učení církve v regionu v rámci Klubů křesťanské akademie. Tímto vzdělávacím projektem vyšla Akademie vstříc zájmu a potřebám laiků poskytnout celoživotní vzdělávaní v křesťanské nauce v regionech na dostupných místech a pro širší generační okruh.

Došlo také k rozšíření vydávání časopisu Dialog Evropa XXI. v elektronické verzi, zůstala zachována tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI. Ten vychází pravidelně ročně, obsahuje vědecké články z pořádaných akcí a studie k aktuálním tématům.

Významně se rozvinula též publikační činnost Akademie, namátkou jen jmenujme publikace František Sušil a významní kolegové brněnského alumnátu anebo Katolická církev po únorovém převratu 1948 a komunistický jurisdikcionalismus v ČSR, posílila prezentace a podpora publikační činnosti členů Akademie a spolupracovníků (sborníky, studie, monografie, edice osobností církevně společenského významu), možnost prezentace publikací v elektronické verzi (možnost stažení), možnost zajištění distribuce prezentací v tištěné podobě, vytvoření odborné knihovny. Podařilo se nám rozvinout zahraniční spolupráci s novými partnery, se Spolkem katolických akademiků Rakouska, s papežským penitenciářem P. ThLic. A. Ludovicem Melo OP, specialistou na východní obřady, s ním bylo projednáno jeho členství v Akademickém kolegiu Akademie a podpořeno založení pobočky Cyrilometodějského institutu Akademie v Římě. V rámci akademických aktivit Prezidenta Akademie na KUL v Lublinu byla navázána spolupráce mezi Akademií a Institutem kanonického práva KUL Lublin a získán člen Akademického kolegia Akademie prof. M. Sitarzs, vedoucí katedry církevního a ústavního práva KUL Lublin. Spolupráce s nitranským biskupem prof. V. Judákem, který je členem Akademického kolegia Akademie, vedla k projektu Cyrilometodějského institutu a založení k jeho pobočky v Nitře.

Proces organizačních změn k obnově Akademie a též k rozvoji k partnerské spolupráci s obdobnými domácími i zahraničními organizacemi byl završen v roce 2020 změnami Stanov Akademie a změnou názvu Akademie na Cyrilometodějská křesťanská akademie. Změna názvu nebyla samoúčelná, vyjádřila a vyjadřuje kontinuitu na historické souvislosti a rozvíjení cyrilometodějského odkazu, vyjádřeného úvodní častí (preambulí) nových Stanov a také schválením Programového prohlášení Akademie. Toto programové prohlášení také definovalo zásady nového směřování Akademie.

Reformy organizačních struktur a obnova Akademie, iniciované a realizované v uplynulém volebním období 2017 - 2021 přispěly zásadním způsobem nejen k překonání krizového existenčního stavu, ale i ke stabilizaci pozice a role Akademie v systému křesťanského vzdělávání, k rozvoji její činnosti v domácím a zahraničním prostředí a k perspektivě nového směřování Akademie k rozvoji odkazu zakladatelů a úsilí předchůdců. Jména sv. Cyrila a Metoděje v novém názvu Akademie vyjadřují úctu k jejich evangelizačnímu, vzdělávacímu a kulturnímu dílu, které vyvíjeli v nesmírně obtížných podmínkách společenských bojů a osobního strádání z ohrožení zániku jejich díla, ale vyjadřují také naší snahu v jejich příkladu a přímluvě překonat současné obtíže a rozvíjet toto jejich dílo.

Děkuji nejužšímu vedení, členům Prezidia za týmovou práci a také širšímu kruhu spolupracovníků, kteří mi svou odborností pomáhali, ale především Vám všem členům naší Akademie, kteří svou přízní a hlasem umožnili realizovat dílo obnovy naší Akademie.

Děkuji Vám všem ze srdce také za Vaši současnou a budoucí podporu a hlasy pro nové vedení a volené orgány Akademie do volebního období 2021 - 2025, k zachování Akademie a jejího celého rozvoje v tomto nelehkém období a též k dalšímu jejímu rozvoji nejen po překonání pandemie.

V Olomouci dne 2.2.2021

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Prezident

Cyrilometodějská křesťanská akademie, z. s.

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI