PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ A PRIORITY NOVÉHO SMĚŘOVÁNÍ CMKA

Vydáno: 11.12.2020 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ A PRIORITY NOVÉHO SMĚŘOVÁNÍ

CYRILOMETODĚJSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE

 

ÚVOD

Rok 2020 je rokem 30. výročí vzniku Moravsko-slezské křesťanské akademie a jubileí 1150. výročí ustanovení sv. Metoděje moravským arcibiskupem. Výročí vzniku a působení MSKA je příležitostí nejen k bilancování dosavadního působení, ale především ke stanovení perspektivy nového směřování MSKA. Prezidium MSKA připravilo dokumenty na Valné shromáždění (zejména změnu stanov) a schválilo programové prohlášení, priority, zásady nového směřování.

Valné shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie se uskutečnilo, po odkladu z důvodu pandemie, dne 20. 6. 2020 v Olomouci. VS konané. Účastníci valného shromáždění velkou většinou schválili Prezidiem předložené návrhy změny Stanov, změnu názvu ve znění Cyrilometodějská křesťanská akademie a s tím spojené Programové prohlášení vyjadřující nové směřování CMKA a perspektivy dalšího rozvoje činnosti.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PREZIDIA CMKA

V roce 30. výročí založení Moravsko-slezské křesťanské akademie, k jubilejním oslavám 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila a ustanovení sv. Metoděje metropolitou moravsko-panonským a v odkazu jejich evangelizačního a vzdělávacího díla, k rozvíjení odkazu osobností jako Františka Sušila, A. C. Stojana, kardinála Františka Tomáška a kardinála Tomáše Špidlíka a z podnětu papeže sv. Jana Pavla II. v návaznosti na dílo a působení Křesťanské akademie a Ústavu sv. Cyrila a Metoděje v Římě v záměru, aby se odkaz křesťanské akademie a cyrilometodějského ústavu projevil v názvu Moravsko-slezské křesťanské akademie, navrhuje a schvaluje Prezidium MSKA nový název MSKA, ve znění:

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, z. s. (zkráceně CMKA),

taktéž navrhuje a schvaluje jako pobočná sídla CMKA VELEHRAD a ŘÍM

Navrhuje a schvaluje záměr směřování CMKA podle zásad:

 1. budování vztahů na principech úcty a přátelství k církvím a náboženským společnostem
 2. otevřenost k účasti a členství bez ohledu na studium, zaměstnání a náboženskou příslušnost
 3. směřování k širší nadregionální působnosti v Evropě
 4. věnovat se celoživotnímu vzdělávání v křesťanském učení a ekumenickém sdílení duchovních tradic
 5. podporovat veřejné a svobodné působení křesťanských církví v dialogu a spolupráci se státními institucemi a civilními společenstvími zejména ve školství a kultuře

 

 1. Kontinuita a historický odkaz
 1. 30. výročí vzniku Moravsko-slezské křesťanské akademie je spojeno s Křesťanskou akademií Řím-Velehrad a Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda působící v Římě v období komunistické totality. Po Únorovém převratu a zahájení pronásledování církve v ČSR byla katolickými exulanty koncem května 1950 v Římě ustanovena Křesťanská akademie jako studijní a ediční ústav Cyrilometodějské ligy, nedlouho předtím založené v Londýně. Duchovním otcem vydavatelství byl prof. Karel Vrána. Obdobného charakteru byl roce 1961 z iniciativy kardinála J. Tomka založen Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda pro vzdělávání kněží a ediční působení. Instituce byly místy, které svou publikační činností (vydáváním a distribucí křesťanské a teologické literatury) významně napomáhaly ve vzdělávání v teologii a nauce církve křesťanů v totalitním Československu.

Po pádu totalitního režimu v roce 1990 nastal proces obnovy parlamentní demokracie a společnosti. Nastává zásadní obrat a náprava vztahů státu k církvím, zrušení represivního poměru, zahájeny restituce a plně svobodné působení Církve. V oblasti vzdělávání byly obnoveny diecézní katechetická střediska a výuka náboženství ve školách, obnovena činnost teologických fakult při Univerzitách, a rozvinuta bohatá publikační činnost nových křesťanských nakladatelství.

 

V kontinuitě (odkazu) na Křesťanskou akademii v Římě vznikly v Československu v roce 1990 spontánně a nezávisle dvě samostatná sdružení Česká křesťanská akademie v Praze a Moravsko-slezská křesťanská akademie v Brně. Na Cyrilometodějský ústav, rozvíjející cyrilometodějský odkaz nebylo navázáno vznikem obdobného střediska s tímto názvem i zaměřením a to ani na Moravě ani na Slovensku.

 

 1. Kontinuita a návaznost na odkaz osobností rozvíjejících cyrilometodějský odkaz. CMKA ve svém dalším směřování chce navázat na osobnosti, které významným způsobem rozvíjely odkaz díla a učení sv. Cyrila Metoděje a také se inspirovaly ve svém působení.

Významnými osobnostmi jsou zejména:

– P. František Sušil, rektor semináře, biblista, národní buditel, který při příležitosti milénia 1000 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu mimořádným způsobem rozvinul jejich odkaz založením Cyrilometodějského dědictví a dalšími aktivitami připomínajícími a rozvíjejícími cyrilometodějský odkaz při výchově kněžských generací.

 • A. C. Stojan, arcibiskup olomoucký, poslanec, zakladatel mnoha aktivit rozvíjející mimořádným způsobem cyrilometodějský odkaz rozvinul všestranné dílo unionistických kongresů a cyrilometodějské řádové společenství.
 • František kardinál Tomášek, arcibiskup pražský, se inspiroval a rozvíjel dílo sv. Cyrila a Metoděje ve svém pedagogickém působení na Moravě a později i pastoračním v Praze,
 • Tomáš kardinál Špidlík, prof. Orientálního ústavu v Římě, teolog východní křesťanské tradice, který ve svém učení rozvíjel východní křesťanskou spiritualitu.
 • sv. Jan Pavel II., první slovanský papež, který vyhlášením sv. Cyrila a Metoděje za spolupatrony Evropy rozvinul jejich odkaz, aby Evropa dýchala oběma plícemi západní a východní tradice. Zdůraznil význam poutního místa Velehrad při své první návštěvě Československa s výzvou, aby se Velehrad stal místem vzdělávání, studií a dialogu pro evangelizaci Evropy. K naplnění této výzvy směřujeme novým názvem Cyrilometodějská křesťanská akademie s přáním, aby byla místem celoživotního vzdělávaní, studií a dialogu v christianizaci, evangelizaci a rozvíjení západní a východní tradice.

 

 1. PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ CMKA V KONTINUITĚ VZHLEDEM K MSKA VE SVÉM DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍ VYJADŘUJE TYTO PRIORITY:
 1. Celoživotní vzdělávaní laiků v nauce katolické víry formou pravidelného vzdělávání v naukových programech a kurzech z teologických disciplín k přípravě laiků v naplňování svého poslání ve světě, evangelizací a dialogem v součinnosti s akademickým kolegiem a Tematickými sekcemi CMKA.
 2. Podporování služby učitelského úřadu církve na všech stupních papež, biskupové a kněží formou výkladu papežských dokumentů, v učitelské službě biskupů jak v kolegiu, tak samostatně v diecézi a osvětlením postojů České biskupské konference, učitelské službě biskupů a pomocí kněžím ve farnostech v součinnosti s Kolegiem duchovních CMKA.
 3. Zakládání klubů křesťanské akademie jako míst pravidelného vzdělávaní, klubového setkávání k diskuzi, dialogu a sdílení křesťanských kulturních hodnot.
 4. Rozvíjení studia osobností a díla sv. Cyrila a Metoděje v celém rozsahu v oborech lingvistika (vytvořili slovanské písmo) biblistika (překlad Písma sv. do slovanského jazyka), teologie (hlásali nám víru svatou), filozofie (učení východních církevních otců), liturgie (slovanská liturgie), právo (společenský zákoník) a diplomacie (legáti papeže a císaře).
 5. Rozvíjet ediční a publikační činnost vydáváním textů a studijních materiálů pro programy celoživotního vzdělávání, periodikum Dialog Evropa, redakční činnost.

 

 1. PRIORITY A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ CMKA SE REALIZUJE DLE TĚCHTO ZÁSAD:

 

 1. Budování vztahů na principech úcty a přátelství k církvím a náboženským společnostem. CMKA ve své činnosti a směřování buduje vztahy k církvím a náboženským společnostem na zásadách vzájemného respektu, úcty a přátelského dialogu.
 2. Otevřenost k účasti a členství bez ohledu na studium, zaměstnání a náboženskou příslušnost. CMKA k dalšímu rozvoji je otevřená akademikům a osobám působícím v akademické oblasti, ale je otevřená i osobám zajímajícím se o poznání křesťanského učení a ctící křesťanské hodnoty bez ohledu na jejich studium, zaměstnání a náboženskou příslušnost.
 3. Směřování k širší nadregionální působnosti v Evropě. CMKA ke svému rozvoji rozšiřuje svoji působnost z Moravské církevní provincie v zemích Moravy a Slezska v otevřené spolupráci s institucemi v zemích a státech Evropy, které jsou zejména spojené a rozvíjející cyrilometodějskou tradicí Řím- Itálie, Soluň – Řecko, Nitra- Slovensko, Krakov - Polsko.
 4. Věnovat se celoživotnímu vzdělávaní v křesťanském učení a ekumenickém sdílení duchovních tradic. CMKA ve své dalším směřování se zaměřuje na celoživotní vzdělávání v křesťanském učení a rozvoji ekumenického dialogu a sdílení duchovních tradic, zejména západní a východní křesťanskou tradici.
 5. Podporovat veřejné a svobodné působení křesťanských církví v dialogu a spolupráci se státními institucemi a civilním společenstvím zejména ve školství a kultuře. CMKA se chce ve svém novém směřování a perspektivě zaměřit na prezentaci a zachování křesťanských hodnot ve společnosti a to podporou veřejného a svobodného působení křesťanských církví v dialogu se státními institucemi a občanskou společností a to zejména v oblastech školského vzdělávání a rozvoji kultury.

 

ZÁVĚR

Programové prohlášení, priority nového směřování a zásady při jejich naplňování jsou základem k rozvíjení odkazu a kontinuitě akademie s názvem Moravsko-slezská k novému působení, naplňování nového směřování a perspektivě s názvem akademie v novém znění Cyrilometodějská křesťanská akademie, která je spojena s působením sv. Cyrila a Metoděje jak na Moravě, tak i v Evropě pro poznání křesťanského učení a sdílení křesťanských hodnot.

 

P. ThDr. Jiří Koníček, prezident CMKA

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI