Pozvání na Valné shromáždění MSKA

Vydáno: 27.2.2020 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Pozvánka na Valné shromáždění MSKA

Vážení členové MSKA,

podle stanov MSKA svolávám jako prezident MSKA, na základě rozhodnutí prezidia MSKA, touto pozvánkou valné shromáždění MSKA, a to na sobotu 28. března 2020, 10.00 hodin, do sálu v budově arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, 779 01 Olomouc. Program valného shromáždění připravilo prezidium MSKA. Valné shromáždění určí další směřování Moravsko-slezské křesťanské akademie.

Před valným shromážděním Vás všechny srdečně zvu na mši svatou v tentýž den v 9.00 hod v kostele sv. Anny (u katedrály sv. Václava) v Olomouci slavenou k 30. výroční založení MSKA a na poděkování za milosti a požehnání Boží v rozvoji činnosti akademie a za zemřelé členy a podporovatele  MSKA.

Programu valného shromáždění bude na místě samém, jako bude konání valného shromáždění, tedy v budově arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, 779 01 Olomouc, předcházet duchovní slovo a pozdrav zástupce Olomouckého arcibiskupství.

Program valného shromáždění:

 1. Zahájení a ověření, zda je valné shromáždění schopno se usnášet;
 2. Volba předsedy valného shromáždění, návrhové a volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu valného shromáždění;
 3. Schválení programu valného shromáždění;
 4. Schválení nového znění stanov a dalších dokumentů MSKA;
 5. Schválení čestných členů MSKA;
 6. Schválení výše a způsobu úhrady členských příspěvků MSKA;
 7. Schválení výroční zprávy prezidenta o činnosti MSKA za uplynulý rok, programu činnosti na rok 2020, zprávy o hospodaření za rok 2019, návrhu rozpočtu na rok 2020 a zprávy revizní komise MSKA za rok 2019;
 8. Přestávka
 9. Zpráva o činnosti a výhled činnosti regionálních poboček a kolektivních členů MSKA
 10. Diskuze k záležitostem spolku dle ustanovení § 251 a souvisejících občanského zákoníku
 11. Závěr

Po závěru valného shromáždění bude následovat pohoštění k oslavě jubilea.

Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za Vaši práci a obětavou činnost pro naši organizaci za rok 2019.

Těším se na setkání s Vámi.

ThDr. ICLic. Jiří Koníček,  Prezident MSKA

Pozvánka v PDF

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě, I. obor církevní historie
Přihláška na kurz Poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje v Brně

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
Logo - město Uherský Brod
Dotační program "Podpora kultury 2020 - činnost spolků" byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI