Plán činnosti MSKA v roce 2019

Vydáno: 20.5.2019 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Plán činnosti MSKA 2019

Plán činnosti MSKA je zaměřen  zejména na pořádání konferencí k  významným historickým výročím a aktuálním problémovým tématům. Pořádání  vzdělávacích programů na podporu výkladu učení Církve, pastýřských listů a stanovisek ČBK. Příprava založení a činnosti  Cyrilometodějského institutu MSKA

Plánované akce

 • Jubilejní rok sv. Cyrila, světce a filozofa Zahájení roku k 1150. Smrti sv. Cyrila akademické kolokvium Olomouc
 • Liturgie ve spolupráci s východním obřadem Olomouc sv. Kopeček
 • Bible v minulosti a současnosti Konference, výstava Olomouc, Brno
 • Mezinárodní konference Velehrad
 •  
 • Rok kardinála Fratinška Tomáška – Konference, výstava –Studénka-květen, Ostrava - červen, Olomouc - září, Praha – listopad
 • Konference Významné církevní osobnosti ve vztahu církve a státu v ČSR
 • Biotetická konference – Umělá intelligence a bioetické aspekty
 • Akademické dny konference, sympozium -Reflexe spojení Církve a státu – výročí 17. Listopadu Olomouc Praha
 • Církevní restituce a další aktuální témata – na podporu ČBK
 • Setkání k česko-italským vztahům - Pamětní deska na italské vystěhovalce akce Olomouc

 

 

 1. Projednání záměru zřízení Cyrilometodějského teologického institutu – osvětového střediska
  • Prezidium projednalo a schvaluje záměr vytvoření Cyrilometodějského teologického institutu – osvětového střediska; 

 

Plán publikační činnosti

Sborník z konference o významných osobnostech

Sborník z bioetických konferencí

Katolická církev v přelomových výročích

Skripta pro vzdělávací činnost,

studijní materiály pro CMI MSKA

 

Plán vydávání časopisu a mediální prezentace

 

 1. Projednání vydávání časopisu Dialog Evropa XXI. a další mediální prezentace MSKA
  • Prezidium projednalo a schvaluje formu vydání časopisu Dialog Evropa XXI., 1-4/2018 v elektronické verzi v PDF zveřejněním na webu a zasláním e-mailem členům MSKA; 
  • Prezidium projednalo a schvaluje formu vydání časopisu Dialog Evropa XXI., 1-4/2018 v tištěné formě výlučně pro členy MSKA s uhrazeným členským příspěvkem za rok 2018 a schváleným vyjmenovaným odběratelům; 
  • Prezidium projednalo a schvaluje formu vydání časopisu Dialog Evropa XXI. pro rok 2019 v elektronické verzi v PDF čtvrtletně zveřejněním na webu a zasláním e-mailem členům MSKA; 
  • Prezidium projednalo a schvaluje formu vydání časopisu Dialog Evropa XXI. pro rok 2019 v tištěné formě buď pololetně anebo za celý rok; 
  • Prezidium projednalo a schvaluje návrh na vydávání zpravodaje MSKA – informace a zprávy z Prezidia MSKA o záležitostech týkající se celé MSKA, a to v elektronické formě zveřejněním na webu a zasláním e-mailem členům MSKA; 
  • Prezidium projednalo záměr vytvořit nové formáty časopisu a sborníků MSKA a další mediální prezentace MSKA na webu a Facebook; 

   Plán zřízení Cyrilometodějského  institutu MSKA

   Cyrilometodějský  institut MSKA.

   Prezidium plánuje zřízení vzdělávací instituce - střediska pro zajištění vyššího odborného teologického vzdělávání, připravuje kurzy, výukové programy v teologických oborech a nauce církve. Vzdělávací programy a kurzy se realizují v Klubech MSKA. CMI zajišťuje přípravu tiskových projektů a textů pro vzdělávací programy zaměřené na prezentaci teologických oborů a učení církve a studie pro vzdělávání v klubech křesťanské akademie. Prioritou MSKA je vydávání studijních materiálů k vyššímu poznání křesťanské nauky a výklad učení církve a zejména podpora a výklad postojů ČBK a biskupů k problematickým aktuálním záležitostem.

   CMI – organizace vzdělávacích kurzu

   Vzdělávací program pořádá Cyrilometodějský  institut - CMI při Moravskoslezské křesťanské akademii v Olomouci ve spolupráci s vysokoškolskými pedagogy akademických institucí a s kněžími, osobami s teologickým a akademickým vzděláním. Program je organizován a realizován na seriózním odborném základu, což je jistě zárukou jeho úspěšné budoucnosti. Postupně se má stát nedílnou součástí vzdělávacích, vědecko-výzkumných a společensko-kulturních aktivit MSKA.

   Program Kurzu teologických studií nabízí nejrůznější edukační aktivity – od klasických forem vzdělávání, přes aktivizační programy zaměřené na aplikaci křesťanské nauky v životním stylu, až po nejrůznější animační aktivity.

   Délka studia na CMI je jeden rok. KTS se řídí harmonogramem akademického roku. Vyučujícími Kurz jsou vysokoškolští pedagogové a také významní odborníci z praxe, kněží s adamickou odborností.

   Výuku organizuje Cyrilometodějský  institut a realizuje se v regionu v Klubech MSKA dle rozvrhu, kde je uvedeno místo konání přednášky i doba její realizace. Základem výuky a kurz jsou zejména teologické obory rozvíjející učení a dílo sv. Cyrila a Metoděje v celém rozsahu jejich působení, tedy v oborech filozofie, teologie, biblistiky, liturgie, církevního práva, historie, apoštolátu, evangelizace, inkulturace a s tím spojené pomocné obory. Dale pak kurzy k výkladu nauky církve ve vztahu k aktuálním problémům, které zajímají jak církevní, tak i civilní společenství.

   Projekt Kurzu teologických studií a nauky církve je naplněním programu obnovy a rozvoje Moravsko-slezské křesťanské akademie nastíněné prezidentem MSKA a rozvíjením podnětu arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera, který doporučil MSKA zaměřit se na vytváření vzdělávacích klubů s pravidelným vzděláváním. Na základě toho byl vypracován tento projekt a ve spolupráci s prezidiem a v součinnosti s odborníky a institucemi je připravován k realizaci v akademickém roce 2019/2020. „Kurz teologických studií a nauky církve“ vychází z koncepce rozvoje vzdělávacích forem MSKA. Dosavadní přednášková činnost rozvíjená v regionálních pobočkách je rozšířená o pravidelné vzdělávaní podle vzdělávacího programu organizovaného plánovaným Cyrilometodějským teologickým institutem při MSKA a výukový program bude realizován v Klubech křesťanské akademie MSKA. Vzdělávací program a kurzy mají poskytnout věřícím a všem zájemcům pravidelné celoživotní akademické vzdělávání v teologických oborech, křesťanské nauce a učení církve v regionu v Klubech MSKA nebo v jiných vzdělávacích střediscích.

   Potřeba poskytnout celoživotní vzdělávaní v křesťanském učení vychází z nutnosti poznávat křesťanskou nauku v celé její hloubce a šíři, které vede k plnosti poznání a naplňování ve svém životě v církvi a ve světě. Pravidelné vzdělávání v křesťanské nauce je zajištěno pro děti a mládež ve školském věku v rámci povinné školní formace, především na základním stupni. Vzdělávání v křesťanské nauce na středním stupni a vysokoškolském stupni je poskytováno ve volnější formě v rámci katechezí a příprav na svátosti (biřmování, manželství). Pravidelné vzdělávání v křesťanské nauce v dalším období života pro generaci středního aktivního věku je zaměřeno na potřeby a pomoc určitým skupinám (rodiče, mládež, akolyty, lektory), ale není poskytováno systematické celoživotní vzdělávání v křesťanském učení.

   Vzdělávání v křesťanském učení zaměřené k rozvíjení základních náboženských znalostí a na témata reagující na aktuální problémy je dostupné zejména v univerzitních a větších městech. Zájem o vzdělávání v křesťanské nauce je i u střední generace v aktivním věku a u seniorů, ale vzhledem pracovním a rodinným povinnostem je pro ně obtížné účastnit se pravidelného vzdělávání v univerzitních městech.

   MSKA chce Kurzem teologických studií vyjít vstříc zájemcům z regionu a poskytnout celoživotní vzdělávaní v křesťanské nauce na akademické úrovni v regionu na dostupných místech pro širší generační okruh. Kurzy jsou součástí celoživotního vzdělávání ve víře a v nauce církve. Jejich základní charakteristikou je, že poskytují zájemcům vzdělávání na vyšší, tedy vysokoškolské (akademické) úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností. Vzdělávání na Cyrilometodějském institutu má výlučně charakter osobnostního rozvoje v prohlubování nauky víry a církve o poznání teologických a příbuzných oborů.

   Vyučující na kurzu teologických studii KTS

   Vyučujícími na Kurzu jsou vysokoškolští pedagogové, případně odborníci z jiných institucí. Ve výkladu nauky církve jsou vyučujícími teologové, církevní autority, biskupové a kněží garatující Učitelský úřad církve na svém stupni. Na KTS přednášejí také významní odborníci z praxe. Vyučující na KTS vybírá garant příslušného specializovaného běhu, v jehož kompetenci je příprava rozvrhů a výuky na KTS pro svoji fakultu. Pokud se i Vy chcete stát lektorem na KTS, kontaktujte nás a nabídněte adekvátní téma.

    

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI