OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ROZHODNUTÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ CYRILOMETODĚJSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE, MIMO ZASEDÁNÍ VS (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM)

Vydáno: 24.2.2021 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ROZHODNUTÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Cyrilometodějské křesťanské akademie, z. s.
MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
(ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
)

 

Prezident Cyrilometodějské křesťanské akademie, z. s., se sídlem Wurmova 11, 779 01 Olomouc („CMKA”), v návaznosti na rozhodnutí Prezidia CMKA ze dne 26.1.2021, tímto v souladu s ustanovením § 18 a násl. zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 248 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („NOZ“), předložil dne 28.1.2021 členům CMKA návrh rozhodnutí Valného shromáždění CMKA mimo jeho zasedání (rozhodování per rollam).

 

OBECNÉ SHRNUTÍ:

Valné shromáždění CMKA rozhodovalo mimo své zasedání (rozhodování per rollam) o jediném bodu, který se týkal volby orgánů CMKA, Prezidia včetně Prezidenta a Viceprezidenta, Revizní komise a Smírčího sboru, a to v následujícím znění:

Návrh rozhodnutí:

„Valné shromáždění CMKA tímto volí:

P. ThDr. ICLIc. Jiřího Koníčka, datum narození 19. 1. 1963, bytem H. Malířové, 779 00 Olomouc, do funkce Prezidenta CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021,

ThDr. PhDr. Radka Mezuláníka, Ph.D., datum narození 1. 4. 1963, bytem 9. května 939, 664 53, Újezd u Brna, do funkce Viceprezidenta CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021,

P. ThLic. Jana Larische, Th.D., datum narození 14. 11. 1963, bytem Bílovecká 548, 721 00, Ostrava 21 - Svinov, do funkce člena Prezidia CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021,

P. ThLic. M.J. Norberta Hnátka, datum narození 20. 5. 1974, bytem Rybí Trh 158/16, 746 01, Opava, do funkce člena Prezidia CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021,

P. PhDr. Petra Prinze, datum narození 19. 6. 1978, bytem Dolní 107, 751 11, Radaslavice, do funkce člena Prezidia CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021,

P. ThLic. Ing. Jiřího Janalíka, datum narození 5. 4. 1978, bytem U Štěpnického rybníka 323, 588 56, Telč, do funkce člena Revizní komise CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021,

Mgr. Ing. Jana Doláka, datum narození 7. 12. 1963, bytem Křižíkova 966/3, 772 00, Olomouc, do funkce člena Revizní komise CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021,

P. Mgr. Ing. Jindřicha Peřinu, datum narození 9. 8. 1975, bytem Masarykovo nám. 68, 688 01, Uherský Brod, do funkce člena Revizní komise CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021,

P. prof. Ladislava Tichého, Th.D., datum narození 27. 3. 1948, bytem Na Hradě 2, 779 00, Olomouc, do funkce člena Smírčího sboru CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021,

Mgr. Jana Pročka datum narození 5. 8. 1976, bytem Peckova 941/4, 787 01, Šumperk, do funkce člena Smírčího sboru CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021,

JUDr. Tomáše Tyla Ph.D., datum narození 25.4.1980, bytem, Foltýnova 15, 635 00, Brno – Bystrc, do funkce člena Smírčího sboru CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021.“

Veškeré dokumenty potřebné k rozhodování per rollam byly uveřejněny na internetových stránkách CMKA a doručeny členům CMKA, kteří byli členy CMKA ke dni 28.1.2021. Účinky doručení dokumentů nastaly uplynutím doby doručení ve smyslu ustanovení § 573 NOZ.

Prezident CMKA, v návaznosti na rozhodnutí Prezidia CMKA ze dne 26.1.2021 a na návrh rozhodnutí Valného shromáždění CMKA mimo jeho zasedání (rozhodování per rollam) ze dne 28.1.2021, vydal dne 28.1.2021 v souvislosti s rozhodováním per rollam a jeho podmínkami prováděcí výnos, kterým určil a v souladu s ustanovením čl. V, odst. 6. ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU CMKA zmocnil jmenovité členy CMKA jako osoby odpovědné za záznam a evidenci vyjádření k návrhu per rollam doručených v rozhodování per rollam (v počtu 2 osoby), jmenovité členy CMKA jako osoby odpovědné za sčítání hlasů rozhodování per rollam (v počtu 2 osoby) a jmenovité členy CMKA jako osoby odpovědné za ověření sčítání hlasů rozhodování per rollam (v počtu 2 osoby), celkem tedy pro účel rozhodování per rollam, respektive pro účel záznamu a evidence vyjádření k návrhu per rollam doručených v rozhodování per rollam, sčítání hlasů rozhodování per rollam a ověření sčítání hlasů rozhodování per rollam 6 osob, jmenovitých členů CMKA.

Současně Prezident CMKA, v návaznosti na rozhodnutí Prezidia CMKA ze dne 26.1.2021 a na návrh rozhodnutí Valného shromáždění CMKA mimo jeho zasedání (rozhodování per rollam) ze dne 28.1.2021, prováděcím výnosem vydaným dne 28.1.2021 v souvislosti s rozhodováním per rollam a jeho podmínkami stanovil, že každé vyjádření člena CMKA k návrhu rozhodnutí per rollam, doručené na adresu CMKA ve lhůtě určené podmínkami rozhodování per rollam, a to i v jiné formě, než ve formě určené podmínkami rozhodování per rollam, např. technickými prostředky komunikace typu e-mail anebo v kopii originálu namísto originálu, apod., bude odpovědnými osobami, určenými a zmocněnými Prezidentem CMKA dle prováděcího výnosu ze dne 28.1.2021, zaznamenáno a evidováno v seznamu vyjádření doručených v rozhodování per rollam, a to včetně těch vyjádření doručených ve lhůtě určené podmínkami rozhodování per rollam, která budou upravena jiným, než povoleným způsobem, tedy způsobem, který předvídá struktura a obsahové náležitosti vyjádření, včetně svévolně pozměněných vyjádření nebo vyjádření vyplněných nevyhovujícím či zmatečným způsobem nebo způsobem, který vyjádření nepředpokládá.

Současně Prezident CMKA, v návaznosti na rozhodnutí Prezidia CMKA ze dne 26.1.2021 a na návrh rozhodnutí Valného shromáždění CMKA mimo jeho zasedání (rozhodování per rollam) ze dne 28.1.2021, prováděcím výnosem vydaným dne 28.1.2021 v souvislosti s rozhodováním per rollam a jeho podmínkami stanovil, že sčítání hlasů a ověření sčítání hlasů rozhodování per rollam bude odpovědnými osobami, určenými a zmocněnými Prezidentem CMKA dle prováděcího výnosu ze dne 28.1.2021, provedeno bez zbytečného odkladu po ukončení lhůty pro platné doručení vyjádření v souladu s podmínkami rozhodování per rollam, tedy po uplynutí data 17.2.2021, že sčítání hlasů a ověření sčítání hlasů rozhodování per rollam bude provedeno na základě seznamu vyjádření doručených v rozhodování per rollam a že sčítání a ověření sčítání hlasů rozhodování per rollam bude zaznamenáno a evidováno v protokolu sčítání hlasů a ověření sčítání hlasů rozhodování per rollam.

Současně Prezident CMKA, v návaznosti na rozhodnutí Prezidia CMKA ze dne 26.1.2021 a na návrh rozhodnutí Valného shromáždění CMKA mimo jeho zasedání (rozhodování per rollam) ze dne 28.1.2021, prováděcím výnosem vydaným dne 28.1.2021 v souvislosti s rozhodováním per rollam a jeho podmínkami stanovil, že výsledek rozhodování per rollam a rozhodnutí o výsledku rozhodování per rollam budou vyhlášeny Prezidentem CMKA na základě protokolu sčítání hlasů a ověření sčítání hlasů rozhodování per rollam a že o výsledku rozhodování per rollam, včetně dne přijetí rozhodnutí, budou jednotliví členové CMKA informováni bez zbytečného odkladu, a to uveřejněním výsledků rozhodování per rollam na internetových stránkách CMKA.

CMKA byla ve stanovené lhůtě doručena jedna žádost o vysvětlení od člena CMKA, která však nebyla zcela relevantní ve vztahu k navrhovanému rozhodnutí per rollam – volba orgánů CMKA, Prezidia včetně Prezidenta a Viceprezidenta, Revizní komise a Smírčího sboru. Z tohoto důvodu v souladu s právními předpisy a judikaturou českých soudů nebylo žádosti o vysvětlení člena CMKA vyhověno.

Doručit své vyjádření k návrhu rozhodnutí per rollam mohli ti členové CMKA, kteří byli členy CMKA ke dni vydání, zveřejnění a rozeslání návrhu rozhodnutí per rollam členům CMKA, tedy ke dni 28.1.2021.

Členové CMKA byli oprávněni upravovat vyjádření k návrhu rozhodnutí per rollam pouze způsobem, který předvídala jeho struktura a obsahové náležitosti. Ke svévolně pozměněnému vyjádření nebo vyplněnému nevyhovujícím či zmatečným způsobem nebo způsobem, který vyjádření nepředpokládá, nebylo přihlíženo, nepočítalo se do hlasování, platilo, že se v takovém případě člen CMKA zdržel rozhodování per rollam.

Rozhodná většina se počítala z celkového počtu hlasů členů CMKA, kteří doručili platně své vyjádření k návrhu rozhodnutí per rollam v určené lhůtě na adresu sídla CMKA. Každý člen CMKA, který doručil platně své vyjádření k návrhu rozhodnutí per rollam v určené lhůtě na adresu sídla CMKA, disponoval
1 (jedním) hlasem.

K přijetí návrhu rozhodnutí per rollam bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřila nadpoloviční většina členů CMKA, kteří doručí platně své vyjádření k návrhu rozhodnutí per rollam v určené lhůtě na adresu sídla CMKA.

Pokud člen CMKA nedoručil ve stanovené lhůtě na adresu sídla CMKA platně své vyjádření k návrhu rozhodnutí per rollam, platilo, že se zdržel rozhodování per rollam, k vyjádření se nepřihlíželo, nepočítalo se do hlasování. Vyjádření k návrhu rozhodnutí per rollam doručené na adresu sídla CMKA nebylo možné měnit ani odvolat.

Poslední lhůta k doručení vyjádření člena CMKA k návrhu rozhodnutí per rollam uplynula dne 17.2.2021.

Možnosti vyjádřit se k návrhu rozhodnutí per rollam využilo 100 členů CMKA.

 

VÝSLEDKY ROZHODOVÁNÍ:

Prezident CMKA oznamuje tímto členům CMKA výsledky rozhodnutí Valného shromáždění CMKA mimo jeho zasedání (rozhodování per rollam):

Doručeno řádně a včas bylo celkem 86 vyjádření členů CMKA k návrhu rozhodnutí per s následujícím výsledkem:

PRO: 84

PROTI: 2

 

Doručeno řádně a včas nebylo celkem 14 vyjádření členů CMKA k návrhu rozhodnutí per rollam s tím, že k řádně a včas nedoručeným vyjádřením se nepřihlíželo, nepočítala se do hlasování, počítala se, jako by se člen CMKA zdržel hlasování per rollam. O tomto následku nehlasování byli také členové CMKA poučeni.

Z vyjádření členů CMKA k návrhu rozhodnutí per rollam, která nebyla doručena řádně a včas a nepřihlíželo se k nim, nepočítala se do hlasování, počítala se, jako by se člen CMKA zdržel hlasování per rollam, bylo s následujícím výsledkem:

PRO: 12

PROTI: 2

 

K přijetí návrhu rozhodnutí per rollam bylo třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřila nadpoloviční většina členů CMKA, kteří doručí platně své vyjádření k návrhu rozhodnutí per rollam v určené lhůtě na adresu sídla CMKA.

Rekapitulace výsledků hlasování per rollam:

PRO:

84 hlasů

 

PROTI:

2 hlasy

 

 

Valné shromáždění CMKA přijalo rozhodnutí per rollam v následujícím znění:

„Valné shromáždění CMKA tímto volí:

P. ThDr. ICLIc. Jiřího Koníčka, datum narození 19. 1. 1963, bytem H. Malířové, 779 00 Olomouc, do funkce Prezidenta CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021,

ThDr. PhDr. Radka Mezuláníka, Ph.D., datum narození 1. 4. 1963, bytem 9. května 939, 664 53, Újezd u Brna, do funkce Viceprezidenta CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021,

P. ThLic. Jana Larische, Th.D., datum narození 14. 11. 1963, bytem Bílovecká 548, 721 00, Ostrava 21 - Svinov, do funkce člena Prezidia CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021,

P. ThLic. M.J. Norberta Hnátka, datum narození 20. 5. 1974, bytem Rybí Trh 158/16, 746 01, Opava, do funkce člena Prezidia CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021,

P. PhDr. Petra Prinze, datum narození 19. 6. 1978, bytem Dolní 107, 751 11, Radaslavice, do funkce člena Prezidia CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021,

P. ThLic. Ing. Jiřího Janalíka, datum narození 5. 4. 1978, bytem U Štěpnického rybníka 323, 588 56, Telč, do funkce člena Revizní komise CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021,

Mgr. Ing. Jana Doláka, datum narození 7. 12. 1963, bytem Křižíkova 966/3, 772 00, Olomouc, do funkce člena Revizní komise CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021,

P. Mgr. Ing. Jindřicha Peřinu, datum narození 9. 8. 1975, bytem Masarykovo nám. 68, 688 01, Uherský Brod, do funkce člena Revizní komise CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021,

P. prof. Ladislava Tichého, Th.D., datum narození 27. 3. 1948, bytem Na Hradě 2, 779 00, Olomouc, do funkce člena Smírčího sboru CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021,

Mgr. Jana Pročka datum narození 5. 8. 1976, bytem Peckova 941/4, 787 01, Šumperk, do funkce člena Smírčího sboru CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021,

JUDr. Tomáše Tyla Ph.D., datum narození 25.4.1980, bytem, Foltýnova 15, 635 00, Brno – Bystrc, do funkce člena Smírčího sboru CMKA, a to s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními NOZ, nejdříve však ke dni 25. 2. 2021.“

Den přijetí rozhodnutí: 18.2.2021

Den účinnosti rozhodnutí: 18.2.2021

 

Místo: Olomouc

Datum: 24.2.2021 

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, Prezident

Cyrilometodějská křesťanská akademie, z. s.

 

 

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI