MEZINÁRODNÍ KONFERENCE CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA – KULTURNÍ STEZKA RADY EVROPY

Vydáno: 25.5.2022 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA – KULTURNÍ STEZKA RADY EVROPY

Dne 17. 5. 2022 se ve Zlíně uskutečnila mezinárodní konference Cyrilometodějská stezka – kulturní stezka Rady Evropy“, kterou pořádaly sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a Zlínský kraj.

V programu konference se po úvodních slovech uskutečnil certifikační ceremoniál: EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE, KULTURNÍ STEZKA RADY EVROPY, při kterém byl slavnostně představen a předán certifikační list.

V první části programu na téma KULTURNÍ STEZKY JAKO NOSITELÉ EVROPSKÝCH HODNOT vystoupili Prof. PhDr. Peter Ivančič, PhD, předseda Vědeckého výboru sdružení evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, dalším byla Prof. Slavia Barlieva, PhD, zástupkyně ředitelky CM výzkumného centra pří Bulharské akademii věd Sofie a PhDr. Dana Daňová, předsedkyně Řídícího výboru sdružení evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje: Mezinárodní strategie rozvoje Cyrilometodějské stezky 2030. Referenti představili svoji činnost a výsledky svého působení s cyrilometodějskou tématikou v daném regionu.

V druhé části na téma DOBRÉ PRAXE KULTURNÍCH STEZEK vystoupili Raimondo Sinibaldi, prezident Evropské asociace ROMEA STRATA: PROMOTOUR Tallinn – Krakova- Velehrad – Akvilea – Řím, dalším byl Massimo Tedeschi, prezident Evropské asociace Via Francigena a Petr Hirsch, Poutnictví v 21. století na svatojakubských a cyrilometodějských trasách. Referenti představili aktivity v rámci svých sdružení, zkušenosti, praktické fungování a přínos v prezentaci a poznávání poutnické tématiky, kulturních hodnot a duchovní osobnosti evropského významu.

Na závěr se uskutečnilo samostatné jednání prezidenta CMKA s ředitelskou Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje o možnostech a formách vzájemné spolupráce. Navržena byla účast na společných projektech, vzájemná podpora a koordinace vlastních aktivit. Zejména projekt CMKA - MOBILNÍ UNIVERZITA, který se soustřeďuje na pořádání poznávacích zájezdů spojených s přednáškami v místě i během cest, je možné zaměřit na místa spojená s cyrilometodějskou stezkou a tradicí. Nabídka osvěty a nauková prezentace cyrilometodějské tématiky a míst. Také byla projednána možnost přípravy projektů na dotace financování aktivit.

Dále iniciovalo jednání ASOCIACE ROMA STRATA s partnerskými organizacemi včetně CMKA k navázání vzájemné spolupráci v prezentovaných projektech evropských kulturních cest. Navržena byla vzájemná informační propojenost webů na územích, kde prochází kulturní stezky, na národních stránkách poskytovat místní informace a vzájemné sdílení základních informací mezi zapojenými stranami. Dále byly navrženy možnosti formy vzájemné prezentace a informační značení jednotlivých zastavení na společných úsecích na trasách obou stezek ROMEA STRATA v ČR a CM STEZKA v Itálii. Možnosti spolupráce s kraji při přípravě a dotaci panelů, tabulí a značení, prezentace všech partnerských stezek. Navrženi byli koordinátoři v jednotlivých místech daných zemí.

Spolupráce CMKA byla domluvena s prof. PhDr. Peterem Ivančičem, PhD, předsedou Vědeckého výboru sdružení evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, a byla domluvena spolupráce s CMKA ve vědecké a přednáškové činnosti.

Účast na konferenci je pro další rozvoj CMKA velmi významná nejen svým přínosem poznání aktivit spojených s cyrilometodějskou tématikou, ale především v získání a navázaní spolupráce s novými partnery věnujícími se poznávání díla sv. Cyrila a Metoděje a rozvíjení jejich odkazu v přínosu pro Evropu v minulosti i současnosti.

P. Jiří Koníček

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2021/2022, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě 2021/2022, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI