KURZ TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ

Vydáno: 9.9.2021 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

CYRILOMETODĚJSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE NABÍZÍ KURZ TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ

TÉMATA: I. AKTUÁLNÍ BIOETICKÁ TÉMATA

II. ÚVOD NAUKY VÍRY A EXHORTACE CHRISTUS VIVIT

III. KATOLICKÁ CÍRKEV V PŘELOMOVÝCH UDÁLOSTECH ČSR (1918-1989)

KDY: - 30. 9. – 16. 12. 2021 - ZIMNÍ SEMESTR - ČTVRTEK  18:00-19:30

KDE: CMKA, WURMOVA 11, 779 00 OLOMOUC

Cyrilometodějská křesťanská akademie pořádá tematické přednášky, semináře a konference zaměřené na celoživotní vzdělávání v křesťanském učení a nauce církve. Záměrem je přispívat k plnosti poznání nauky víry a k praktickému naplňování ve svém životě, v církvi a ve světě. CMKA rozšiřuje svoji činnost o pravidelné vzdělávání z teologie a teologických oborů v rámci vzdělávacího programu KURZ TEOLGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ. Kurz rozvíjí vzdělávaní v nauce víry a učení církve a je zaměřen na poznávání teologie a jejích oborů ve vztahu k aktuálním tématům a využití v praktickém křesťanském životě.

Kurz vychází vstříc potřebě poskytnout celoživotní vzdělávaní laikům a zájemcům o křesťanskou nauku v regionu na dostupných místech pro širší generační okruh. Vzdělávání v Klubech křesťanské akademie poskytují odborníci formou přístupnou širší laické veřejnosti a má charakter osobnostního rozvoje v prohlubování nauky víry o poznání teologických a příbuzných oborů.

PROGRAM KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ - ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022 V zimním semestru akademického roku 2021/22 jsou naplánované cykly přednášek z třech teologických oborů: I. Morální teologie - bioetika , II. Fundamentální teologie, III. Církevní dějiny

 

  1. MORÁLNÍ TEOLIGIE- BIOETIKA - AKTUÁLNÍ BIOETICKÁ TÉMATA – Mgr. JAN POLÁK, Th.D.

Cyklus přednášek přináší hlubší poznání teologického oboru bioetiky a přispívá k společenskému rozhledu a duchovnímu postoji k aktuálním tématům a k inspiraci v současné evangelizaci a dialogu.

TÉMATA PŘEDNÁŠEK

I. – II. ÚVOD DO BIOETIKY. OBECNÁ BIOETIKA

Co je to bioetika? Prehistorie. Zrození bioetiky. Jaký „člověk“ pro bioetiku? Jaká „etika“ pro bioetiku?

III. – IV. ZAČÁTEK LIDSKÉHO ŽIVOTA

Fyziologie oplodnění a embryogeneze. Kdo nebo co je lidské embryo? Metody regulace početí. Umělý potrat. Asistovaná reprodukce.

V. VÝZVY MODERNÍ MEDICÍNY

Transplantologie. Kmenové buňky a regenerativní medicína. Genetické bioetechnologie.

VI. – VII. NEZABIJEŠ!

Zmrzačení. Sebevražda. Vražda. Trest smrti. Legitimní obrana.

VIII. KONEC LIDSKÉHO ŽIVOTA

Smrt a umírání. Dystanázie. Stanovení smrti. Eutanázie. Jak by měli dnes lidé umírat?

Kurz bude obsahovat 8 setkání v zimním semestru Akademického roku 2021/2022 (říjen - listopad)

KDY: 30.9., 7.10., 14.10., 21.10., 27.10. (výjimečně středa kvůli státnímu svátku), 4.11., 11.11., 16.11.

30.9., 7.10., 14.10., 21.10., 27.10., 3.11., 11.11., 16.11. ČAS - 18:00 - 19:30 hodin.

KDE: KLUB KŘESŤANSKÉ AKADEMIE CMKA – učebna, Wurmova 11, 779 00 Olomouc.

  1. FUNDAMENTÁLNÍ TEOLOGIE - ÚVOD DO NAUKY VÍRY A TEOLOGIE - JOSEF MIKULÁŠEK, Ph.D.

Cyklus přednášek přispívá v celoživotním vzdělávání v křesťanském učení a nauce víry, k společenskému rozhledu, k duchovnímu rozvoji a k inspiraci v současné evangelizaci a dialogu.

TÉMA PŘEDNÁŠEK:

I. VÍRA A „VĚDA VÍRY“ (TEOLOGIE). TEOLOGIE A SVATOST

Fenomén „víra“. Lidská schopnost „důvěry“ a náboženská víra. Jakým způsobem můžeme mluvit o „vědě víry“, teologii? Teologie jako teor-etika života.

II. JEŽÍŠ KRISTUS V PROMĚNÁCH ČASŮ

Jakým způsobem byl Ježíš vnímán v jednotlivých etapách dějin křesťanství? Vztah mezi ikonografií Krista a vírou v Ježíše jako Spasitele napříč staletími.

III. CÍRKEV V DĚJINÁCH

„Následuj mě!“, zní výzva Ježíše ke svým učedníkům: jakými způsoby církev chápala své poslání napříč dějinami?

IV. ČLOVĚK A SLAVENÍ: LITURGIE JAKO „PRAMEN A VRCHOL“ ŽIVOTA

Jakým způsobem nás liturgie obnovuje? Co to znamená „slavit“ v křesťanství?

V. EXHORTACE PAPEŽE FRANTIŠKA „CHRITUS VIVIT“

Představení postsynodální exhortace Christus vivit.

VI. VÝKLAD KLÍČOVÝCH PASÁŽÍ EXHORTACE „CHRISTUS VIVIT“

Styl/forma dokumentu a jeho adresáti. Naslouchání Bohu a rozvíjení životního povolání. Povolání ke svatosti celého Božího lidu.

Kurz proběhne v 6 setkáních v zimním semestru - LISTOPAD – PROSINEC 2021- LEDEN 2022

KDY: 4.11.; 18.11.; 2.12.; 16. 12. 2021 a 13.1., 27.1. 2022, ČAS - 18:00 - 19:30 hodin

KDE: Klub CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc.

 

  1. CÍRKEVNÍ DĚJINY - KATOLICKÁ CÍRKEV V PŘELOMOVÝCH UDÁLOSTECH ČESKOSLOVENSKA (1918–1989) - ThDr. ICLic. JIŘÍ KONÍČEK

Cyklus přednášek poskytuje náhled na vývoj vztahů církve a státu v historii Československa, který byl po počáteční konfrontaci završen vzájemnou spoluprací.

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:

I. SITUACE CÍRKVE PŘI VZNIKU ČESKOSLOVENSKA 1918 A KONSOLIDACE V OBODBÍ I. REPUBLIKY

Situace Katolické církve při vzniku Československa 1018, období konfrontace, kulturního boje v porevolučním období a následná konsolidace vztahů církve a státu v roce 1928 uzavřením dohody Modus vivendi mezi ČSR a Svatým stolcem.

II. ROLE CÍRKVE V POMNICHOVSKÉM OBDOBÍ PO ROCE 1938, ZA NACISTICKÉ OKUPACE A V POVÁLEČNÉM OBDOBÍ V ČSR

Role církve v období rozpadu a okupace ČSR v roce 1938. Postoj církve a papeže k Mnichovskému diktátu, v období Protektorátu a exilu. Situace církve v poválečném období, omezování a limitovaná demokracie.

III. SITUACE CÍRKVE V KOMUNISTICKÉM OBODBÍ - KONFRONTACE CÍRKVE S KOMUNISTICKOU MOCÍ PO PŘEVRATU R. 1948, OBDOBÍ PRAŽSKÉHO JARA 1968 A NÁSLEDNÉ OBDOBÍ „NORMALIZACE“ V ČSR

Komunistický puč a konfrontace s církví, pronásledování a nastolení komunistického jurisdikcionalismu v nástupnickém stalinistickém období. Obnova činnosti církve v dočasném uvolnění politických poměrů, rozvoj činnosti církevních struktur. Nástup normalizace a podrobení církve dozoru a omezením státu.

IV. ROLE CÍRKVE V ZÁPASE O SVOBODU A PÁDU KOMUNISTICKÉHO REŽIMU 1989 A KOOPEERACE CÍRKVE A STÁTU V OBNOVĚ DEMOKRACIE V ČSR

Církev v zápase o svobodu a duchovní obnovu národa, role církve a papeže při pádu komunistického režimu, obnova svobody církve a kooperačních vztahů církve a státu a vztahů se svatým stolcem.

Kurz proběhne ve 4 setkáních v zimním semestru akademického roku 2021/2022 - listopad- prosinec

KDY: 25.11., 9. 12. 2021, 21.1., 3.2. 2022 ČAS - 18:00 do 19:30 hodin.

KDE: Klub CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc.

 

INFORMACE A KONTAKT: -www.mska-akademie.cz, 732 194 741

GARANT PROJEKTU: P. ThDr. ICLic. Jiří Koníček, prezident CMKA,

 

PŘÍHLÁŠKA DO  KURZU TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ 2021/22,

CMKA, WURMOVA 11, OLOMOUC

Jméno …………………… Příjmení …………………………………………..…Titul …………………….

Bydliště …………………………………………………………………………… PSČ ………………..……

E-mail …………..…………………………………………………. Telefon ….……………………………..

Forma studia: PREZENČNÍ / DISTANČNÍ .........................................................................................

Datum ……………………………………               Podpis ………………….………….………………....

PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE DO KONCE ZÁŘÍ POŠTOU NA ADRESU: CMKA, Z. S., WURMOVA 11, 779 00 OLOMOUC NEBO JE MOŽNO SE  PŘIHLÁSIT ELEKTRONICKY NA: mska@mska-akademie.cz, WEB: cmka-akademie.cz

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI