Konference: František Sušil a významní kolegové Brněnského alumnátu v kulturním odkazu

Vydáno: 22.5.2018 | Autor: Administrátor | Zpět

Náhled

150. VÝROČÍ UMRTÍ P. FRANTIŠKA SUŠILA

Program konference

10.00 - 10.10 Zahájení a úvodní slovo: Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnského biskupa

SEKCE TEOLOGICKÁ

10.10 -10.40 prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D. – Trinitární teologie P. F. Sušila a jeho postoj k výzvám přírodních věd

10.40 -11.10 prof. Ladislav Tichý, Th.D. – Biblické dílo Františka Sušila

11.10 -11.40 Mgr. Ing. Jiří Janalík – Christologie v životě P. Františka Sušila

11.40 -12.10 Mgr. Bc. Veronika Řeháková – Matěj Procházka (1811-1889): život a dílo

12.10 -12.55 / Přestávka na občerstvení a oběd.

SEKCE LITERÁRNÍ A NÁRODOPISNÁ

13.00 -13.30 ThDr. PhDr. Hynek Šmerda, Ph.D. – Sušilovo dílo patristické a bohovědné

13.30 -14.00 Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D. – Digitalizace časopisu Muzeum

14.00 -14.30 Mgr. Andrea Zobačová – P. František Sušil, jeho přátelé a Katolická jednota

14.30 -15.00 Panelová diskuze s referenty

SEKCE KULTURNĚ HUDEBNÍ

15.00 - 15.30 Koncert k poctě P. Františka Sušila – sbor Mužácí Popice

15.30 - 16.00 Prezentace výstavy Diecézního muzea – P. F. František Sušil – život a dílo

16.00 - 17.00 Prohlídka výstavky Brněnský alumnát a volná beseda /

17.00 - Zakončení konference

 

Hlavní organizátor: MSKA, Wurmova 11,Program konference 779 00 Olomouc, Web: www.mska-akademie.cz

Hlavní organizátoři – prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.; ThDr. Jiří Koníček, prezident MSKA

Vstup volný, registrace přihlášek: e-mailem na mska@mska-akademie.cz

Plakát (PDF)

Prospekt k příležitosti konference, vytvořila MSKA ke dni 26.5.2018.

Informace

František Sušil (1804 – 1868) byl významnou osobností, která ovlivnila generaci katolické inteligence a duchovenstva, jež v průběhu 19. a 20. století utvářela vědomí národnosti, kultury, vědeckého poznání a národní tradice. V roce 2004 (200 let od narození) proběhly konference v Rousínově na Moravě, kde se Sušil narodil, které poukázaly na Sušilův význam pro moravské národní obrození v oblasti národních tradic a lidových písní. Konference byly zaměřeny etnograficky, hudebně a národopisně – příspěvky zajišťovali odborníci z Etnografického ústavu Akademie věd ČR. Záštitu nad touto akcí měl ministr kultury.

Konference v roce 2018 chce navázat na rousínovskou konferenci a doplnit pohled na Františka Sušila a představit jej jako významného vědce a badatele na poli teologickém, literárním, historickém, kulturním a spirituálním. Cílem konference a následné publikace je nejen prezentovat osobnost P. F. Sušila, ale také jeho následovníky (Sušilova družina), bohatou literární produkci a teologické poznání 19. století. Sušilova družina založila Katolickou jednotu s periodikem Hlas jednoty katolické pro víru, svobodu a mravní ušlechtilost a v roce 1850 vydavatelský spolek Dědictví sv. Cyrila a Metoděje. Do této družiny patřili: Matěj Procházka (1811-1889); Beneš Metoděj Kulda (1820 – 1903); hrabě Bedřich Sylva Tarouca (1816 – 1881); Jan Evangelista Bílý (1819 – 1888); Ignác Wurm (1825 – 1911); Jan Soukop (1826 – 1892); Karel Šmídek (1818 – 1878); František X. Škorpík (1813 – 1890); František Dědek (1821 – 1874); Josef Těšík (1814 – 1880); František Poimon (1817 – 1880); Jan Fáborský (1818 – 1891); František Klinkáč (1831 – 1899). Obrovský vliv byl i mimo tuto družinu, především moravské národní obrození.

Projekt má několik částí:

Projekt je koncipován jako dvouletý, kdy v roce 2017 proběhla konference 210 výročí alumnátu v Brně, které předcházela digitalizace materiálů časopisu Muzeum. Studium materiálů a rekonstrukce Sušilovy knihovny, činnosti Katolické jednoty a Dědictví sv. Cyrila a Metoděje. – uskutečněno v roce 2017.

V roce 2018 se uskuteční vlastní konference spojená s doprovodnými programy a vydání publikovaného výstupu z konference.

Význam pro veřejnost:

Význam této akce je především ve shromáždění pramenných materiálů a jejich digitalizaci, čímž se nejen akademické obci, ale i široké veřejnosti umožní nahlédnout a případně pracovat s historickými materiály. Tyto materiály rozšiřují pohled na moravské národní obrození 19. století a následný vývoj, který vedl ke vzniku ČSR. Celá konference a také následná kolektivní monografie chce zdůraznit význam P. F. Sušila a jeho žáků na formování národního podvědomí a významu kulturních a historických tradic v životě a rozvoji národa i v jeho sebeuvědomění si a hledání jeho identity a svébytnosti. Další význam spočívá ve snaze rekonstruovat bohatou Sušilovu knihovnu a činnost kulturních moravských spolku 19. století, na které měl bezprostřední vliv.

Doprovodné akce konference – František Sušil a významní kolegové brněnského alumnátu:

Koncert - Pocta Františkovi Sušilovi 24.5.2018 Rousinov - II. ročník celorepublikového projektu "ZUŠ Open"

Výstava – František Sušil - život, dílo, odkaz 14. 6. 2018 – Diecézní muzeum Brno

Pietní akt – Modlitba a uctění u hrobu P. Fr. Sušila 1.6. 2018 hřbitov Brno

návštěva významných míst spojených s osobou P. Sušila a jeho žáků, klášter Rajhrad, brněnský alumnát… – pořízení fotografií).

Záštitu převzali:

PhDr. Ilja Šmíd, ministr kultury ČR; Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský; Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, brněnský biskup; prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., děkan cyrilometodějské teologické katolické fakulty UP Olomouc; prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr.h, rektor Vysokého učení technického v Brně.

Podpora a partnerská spolupráce: Arcibiskupství olomoucké, Brněnské biskupství, Diecézní muzeum Brno, Magistrát města Brna, VÚT Brno, Město Rousinov.

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - město Olomouc
V tomto roce nám Statutární město Olomouc přispělo 5000 Kč na Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie.
Logo - město Uherský Brod
V roce 2018 jsme obdrželi dotaci od Města Uherský Brod ve výši 6.400 Kč.
Logo - statutární město Brno
V roce 2018 jsme obdrželi dotaci od Statutárního města Brno dotaci ve výši 13.000 Kč.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI