ZPRÁVA O KONÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ CMKA V OLOMOUCI DNE 20.11. 2021

Vydáno: 26.11.2021 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

V roce 2021 se s ohledem na nezbytnost a neodkladnost rozhodnutí Valného shromáždění Cyrilometodějské křesťanské akademie, z. s. (CMKA) ve věci volby orgánů CMKA, též s ohledem na mimořádnou situaci pandemie COVID-19, a s tím související aktuální nevhodností a nemožností konat zasedání Valného shromáždění CMKA v počtu členů CMKA a v souladu s vládními opatřeními, bylo vyhlášeno dne 28. 1. 2021, hlasování Valného shromáždění CMKA o volbě orgánů CMKA per rollam a ukončeno dne 17. 2. 2021. Mimořádná forma konání Valné shromáždění CMKA, per rollam, umožnila širokému okruhu členské základny bezpečně se v dnešní pohnuté situaci účastnit voleb o klíčové otázce CMKA, a to v nebývalém rozsahu počtu hlasujících členů CMKA v celé historii Valných shromáždění. Volební účast, výsledek i podpora navržených kandidátů na tomto Valném shromáždění, konaném per rollam, potvrdily podporu reforem uskutečněných Prezidiem CMKA v uplynulém volebním období.

Po zlepšení pandemické situace a ukončení omezení se uskutečnilo řádné valné shromáždění CMKA v sobotu 20. listopadu 202, které bylo řádně svoláno pozvánkou ze dne 20.10.2021. Přestože bylo samotné konání valného shromáždění i účast členů na něm ovlivněno zhoršenou pandemickou situací a omezeními z ní plynoucími, uskutečnilo se v řádné formě zcela v souladu se všemi platnými mimořádnými opatřeními vztahujícími se na rozhodování orgánů tohoto typu. Valné shromáždění proběhlo dle navrženého programu a v souladu navrženým programem schválilo výroční zprávu prezidenta o činnosti CMKA za rok 2020, program činnosti na rok 2021, zprávu o hospodaření za rok 2020, návrh rozpočtu na rok 2021 a zprávu revizní komise CMKA za rok 2020.

Ve výroční zprávě prezidenta o činnosti CMKA bylo uvedeno jakou formou Prezidium naplňuje Programové prohlášení a zásady nového směřování CMKA. Dále zaznělo, že pandemicka omezení výrazně ovlivnila dosavadní prezenční formy činnosti, ale také se stalo příležitostí k hledání a rozvoji nových distačních vzdělávacích forem. CMKA realizuje touto novou formou kurz Teologie v praktickém životě křesťana a projekt Mobilní univerzity.

Kurz teologie v praktickém životě křesťana poskytuje pravidelné vzdělávaní a poznávání teologických oborů ve vztahu k praktickému životu a aktuálním tématům a je realizován jak v prezenční tak i v distanční formě. Tato hybridní forma umožňuje průběh kurzu i při nemožnosti účasti z důvodu omezení kvůli zhoršení pandemické situace nebo z různých důvodů nepřítomnosti účastníků kurzu. V rámci hledání nových přístupných a populárních forem vzdělávaní CMKA iniciuje jedinečný projekt vzdělávání prostřednictvím cestování. Program Mobilní univerzita CMKA obsahuje studijní cesty, jednodenní výlety, semináře, přednášky a komentované prohlídky se zaměřením na křesťanskou nauku, dějiny umění a kultury, zemi a její obyvatele. Přednášky probíhají během jízdy autobusu. Výklad na místě. Mše svatá. Studijní materiály. Dalším bodem programu bylo vystoupení předsedů Regionálních poboček a zprávy o činnosti svědčící o tom, že i přes těžkosti kvůli pandemické situaci obnovily a rozvijely svoji činnost. Na závěr prezident poděkoval všem členům CMKA, kteří se valného shromáždění účastnili a kteří tak svou osobní účastí vyjádřili podporu a zájem o činnost CMKA.

Po jednání bylo občerstvení, při které prezident poděkoval účastníkům VS za jejich osobní odvahu a vynaložené úsilí sejít se i v této nelehké době a navzdory tíživé situaci společně naplnit roli vrcholného orgánu CMKA.

P. ThDr. Jiří Koníček, prezident CMKA

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI