Vánoční přání 2021

Vydáno: 31.12.2021 | Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček | Zpět

Náhled

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. 2 Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. 3 Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. 4 Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, 5 aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě.6 Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. 7 I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.8

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda.9 Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. 10 Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.11 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.12 Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí."13 Ev. Lukáš 2, 1-12

 

 

Drazí přátelé, slavíme narození Páně a rozvažujeme o všech událostech spojených s tímto tajemstvím. V adventním čase příprav na narození Páně nás výzva k radosti v Pánu, který je blízko, vede k zamyšlení, kde, v čem nebo v kom hledáme trvalou radost a jak naplňujeme výzvu k ušlechtilosti a jak či v čem ji projevujeme. Radost z věcí materiálních je rychle pomíjivá, protože věc se může pokazit, ztratit nebo nás přestane bavit. Větší a dlouhodobější radost můžeme mít ze vztahu svých blízkých a bližních, ale ani ta není jista a trvalá, protože i tyto vztahy se mohou poškodit, úcta a láska se z nich vytratit a tak zaniknout. Opravdu trvalou a jistou radost lze najít jen v Pánu Ježíši Kristu a v Jeho blízkosti a pomoci v řešení všech potřeb a tak se trvale radovat z vyřešení všech starostí. Projevem nejvyšší ušlechtilosti je úcta a láska k Bohu a v naplňování Jeho přikázání, jež se projevují v úctě a lásce k rodičům, v úctě a lásce manželské, v úctě a lásce bratrské a k bližnímu. Čas vánoční nás slavnostně nalaďuje a vyvolává ušlechtilé projevy vzájemné úcty, štědrosti, pozornosti a je i vzpomínkou na všechny naše drahé, blízké a známé, kteří se ctí dostáli svému povolání a naplnili své životní poslání.

Děkuji Bohu za vás drazí přátelé a blízké, kteří s ušlechtilostí, obětí a láskou naplňujete věrně své poslání jak ve svém osobním životě, v rodině, ve společenství své rodiny a přátel. Zvláštní poděkování chci vyjádřit všem členům, příznivcům a podporovatelům za osobní přínos v rozvoji činnosti naší cyrilometodějské křesťanské akademie.

Vyprošuji Vám hojnost Božích milostí, abyste rozhojňovali svou ušlechtilost ve všem vašem dobrém konání v plnosti radosti, lásky a pokoje, jak v tomto čase vánočním, tak i v novém roce 2022

 

P. ThDr. Jiří Koníček, prezident CMKA

Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě křesťana 2023, zimní semestr

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Pořádané akce

Projekt "Přednášky pořádané prostřednictvím regionální pobočky CMKA ve Vsetíně v 2. polovině roku 2023" byl finančně podpořen městem Vsetín.

V roce 2022 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Logo - statutární město Brno
Projekt "Vzdělávací přednášky a kurzy CMKA - 2022" byl hrazen z dotace z rozpočtu města Brna.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI