Přehled aktivit MSKA RP Olomouc v roce 2018

Vydáno: 10.1.2019 | Autor: Filip Zaoral | Zpět

Náhled

Složení výboru MSKA Olomouc: PhDr. Roman Zaoral (předseda), prof. Ladislav Tichý, Th.D., prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., MUDr. Yvona Hrčková, Filip Zaoral

 

Přednášková činnost:

Cílem přednášek bylo připomenout významná výročí roku 2018 a podnítit diskusi k aktuálním problémům vědy a společnosti. Většina akcí se uskutečnila v Arcidiecézním muzeu, s nímž MSKA Olomouc udržuje dlouhodobou spolupráci, jedna akce proběhla v aule Filozofické fakulty UP. Průměrná návštěvnost se pohybovala v rozmezí 40 – 50 osob. Největší zájem přitáhla bioetická konference, jíž se zúčastnilo asi 100 posluchačů, převážně studentů Lékařské fakulty UP a Fakulty zdravotnických věd UP.  

V jarním cyklu se konalo celkem pět přednášek. Připomněli jsme výročí evropské reformace (historik a religionista Tomáš Petráček z Univerzity Hradec Králové představil svou knihu Západ a jeho víra), 400. výročí českého stavovského povstání (historik Jaroslav Čechura z Katolické teologické fakulty UK) a 100. výročí vzniku samostatného Československa (o postavení církví v meziválečném Československu promluvil sociolog Zdeněk Nešpor z Fakulty humanitních studií UK). Sýrii ze svých cest posluchačům přiblížil královéhradecký farmakolog Jaroslav Dršata a o olomouckém arcibiskupovi Theodoru Kohnovi pohovořila církevní historička Jitka Jonová z Cyrilometodějské teologické fakulty UP.

V podzimním cyklu bylo prezentovány tři přednášky. Politolog Martin Mejstřík z Fakulty sociálních věd UK se zabýval aktuálním problémem současnosti – populismem v české a evropské politice. Jinému aktuálnímu problému – problému sucha – věnoval pozornost hydrometeorolog Dušan Žídek. Okolnosti objevu druhého olomouckého hradu přiblížil archeolog Pavel Šlézar z Národního památkového ústavu. Olomoucká pobočka MSKA kromě toho uspořádala v aule FF UP ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým hnutím Olomouc panelovou diskusi na téma Mladý člověk v politice, v níž vystoupili Marian Jurečka, poslanec KDU-ČSL, Silvie Lauder, novinářka z Respektu a Jakub Čech, mladý aktivní občan z Prostějova. Zajímavou a podnětnou diskusi moderoval Vojtěch Chupík.

 

 

 

Konference:

MSKA Olomouc uspořádala ve středu 7. listopadu 2018 ve velké aule Lékařské fakulty UP ve spolupráci s LF UP, Spolkem lékařů ČLS JEP a Etickou komisí FNO a LF UP v pořadí XIX. bioetickou konferenci na téma K AKTUÁLNÍM PROBLÉMŮM LÉKAŘSKÉ A OŠETŘOVATELSKÉ ETIKY, která byla tentokrát primárně určena studentům medicíny a ošetřovatelství. Po úvodním slovu prof. Mgr. Martina Modrianského, Ph.D., proděkana LF UP, vystoupil doc. MUDr. PhMgr. Jan Payne, PhD. (1. lékařská fakulta UK, Praha) s přednáškou o komplikacích při konstrukci informovaného konsensu, jehož nekonvenční pohled vyvolal živou diskusi. S velmi příznivým přijetím se setkal referát prof. MUDr. Jozefa Glasy, CSc., Ph.D. (Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava) na téma Eutanázia verzus úporná liečba: aktuálna diskusia, v němž zkušený lékař a pedagog, podílející se na státní zdravotní politice Slovenska, formuloval kritéria, jimiž by se lékař při svém nesnadném, individuálně zvažovaném rozhodování měl řídit. Po přestávce odeznělé další tři příspěvky: primář a senátor MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., (Novorozenecké oddělení FNO) se s posluchači podělil o svoje zkušenosti při schvalování návrhů zdravotnických zákonů v Senátu ČR a o rozvoji neonatální paliativní péče na novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc promluvil MUDr. Jan Hálek. Poslední příspěvek byl věnován etickým problémům v ošetřovatelství, konkrétně omezovacím prostředkům a zásadám jejich uplatňování v ošetřovatelské praxi, s nimiž posluchače jménem tříčlenného autorského kolektivu seznámila Mgr. Lenka Neumannová (II. interní klinika gastroenterologie a geriatrie FNO). Konference obohatila kurikulum LF UP v oblasti lékařské etiky, na niž v rámci výuky medicíny tradičně nezbývá mnoho času: studentům vynesla nejen zápočet za účast, ale především poskytla informace, k nimž se během studia běžně nedostanou. Přednesené příspěvky budou publikovány v tištěné i online verzi časopisu MSKA Dialog – Evropa XXI.

 

Exkurze:

V sobotu 2. června 2018 se konala tradiční exkurze MSKA Olomouc pro zájemce z Olomouce a Prostějova, tentokrát Po stopách Lichtenštejnů. Jednodenní výlet na hrad a do zámeckého parku Liechtenstein u Vídně doprovodil odborným výkladem Daniel Lyčka (Filozofická fakulta MU Brno), který se stavebními aktivitami Lichtenštejnů dlouhodobě zabývá.

 

Spolupráce se zahraničím:

MSKA je od roku 2003 řádným členem Evropské federace pro katolické vzdělávání dospělých FEECA a pravidelně participuje na jednáních této mezinárodní organizace. Jarního zasedání FEECA, které se konalo ve dnech 24. – 25. dubna 2018 v Budapešti, se zúčastnil předseda MSKA Olomouc, pověřený spoluprací se zahraničím. Hlavním tématem byla papežská encyklika Laudato si´ a možnosti jejího využití při vzdělávání dospělých v jednotlivých členských zemích Evropy. Podrobnější informace jsou k dispozici zde: https://www.mska-akademie.cz/odborne-zasedani-feeca-2018/.

 

 

Financování a propagace:

Činnost MSKA Olomouc je hrazena z grantu Magistrátu města Olomouce a z členských a dobrovolných příspěvků. Informace o jejích akcích jsou pravidelně zveřejňovány na webu MSKA, Muzea umění, Univerzity Palackého a Arcibiskupství olomouckého, v Radiu Proglas a Českém rozhlasu Olomouc, v Žurnálu UP a příležitostně také v regionální příloze MF Dnes – Střední Morava.

 

Sestavil: Dr. Roman Zaoral, předseda MSKA Olomouc 

Přihláška na kurz Mobilní univerzita 2021/2022, zimní semestr
Přihláška na Kurz teologie v praktickém životě 2021/2022, zimní semestr
Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke. Více se dočtete zde.

Pořádané akce

Logo - MAP Zábřežsko
Činnost regionální pobočky CMKA podporuje město Zábřeh
Logo - město Olomouc
V roce 2020 nám Statutární město Olomouc přispělo na projekt "Přednáškový cyklus Moravsko-slezské křesťanské akademie".
V roce 2021 projekt "Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků"
byl finančně podpořen městem Uherský Brod.
Čtěte také:
Logo Dialog Evropa XXI